Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kvarstående brister i nationell plan
 
Nu har regeringen fattat beslut om investeringar och underhållsåtgärder inom nationell transportplan för de kommande tolv åren. Trots en historiskt stor ekonomisk ram saknas viktiga satsningar i regeringens beslut.

Den 13 juni presenterade regeringen nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Flera angelägna investeringar har inte fått plats i planen och beslutade åtgärder har också en låg finansieringsgrad. Stora behov finns samtidigt när det gäller underhåll av väg och järnväg.
Läs mer här

Kontaktperson Christoffer von Bothmer (SKR): 
christoffer.von.bothmer@skr.se
Ny vision och nytt mål för kollektivtrafiken
 
Den 20 juni gick startskottet för kollektivtrafiktrafikens nystart. SKR står bakom inriktningen framåt tillsammans med de övriga branschorganisationerna.

Nytt mål, ny vision och en diger åtgärdslista för att nå klimatmålen. Det lanserade branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen gemensamt i en programförklaring på en konferens den 20 juni. Syftet är att utveckla kollektivtrafiken framåt och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna.

Pandemin har haft stor påverkan på resandet med kollektivtrafiken och skapat en brytpunkt. För att starta om på nytt har uppdaterade målformuleringar arbetats fram, som ersätter det tidigare fördubblingsmålet om att fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2030, och att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt . Ny vision är att kollektivtrafiken är en grön, inkluderande grund för hållbara samhällen efter 2030, och nytt mål är att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva år 2030. SKR:s styrelse har beslutat att stå bakom den övergripande inriktningen, men är inte en av parterna som är avsändare av programförklaringen.

För att bidra i nystarten finansierar SKR ett forskningsprojekt som genomförs av K2, forskningscentrum för kollektivtrafik, för att bidra i nystartsarbetet. Projektet heter ”Kollektivtrafiken som medel för att nå samhällsmål – en studie av finansiella/ekonomiska förutsättningar”. Syftet är att ta fram ett analytiskt underlag som främjar en saklig och väl underbyggd diskussion om kollektivtrafikens möjligheter att bidra till övergripande samhällsmål med fokus på kollektivtrafikens finansiering och ekonomi.

Läs mer nedan:
Kontaktperson Sara Rhudin (SKR): sara.rhudin@skr.se
Kritik på teknik 2022
 
Den nationella enkäten publiceras under september. För nuvarande pågår leveranser av beställda rapporter till kommunerna.

Kontaktperson Selda Taner (SKR): selda.taner@skr.se
Publikationer
 
Ny utgåva av VGU-guiden stödjande kunskap
VGU-guiden stödjande kunskap är en handbok som beskriver en fördjupning av kunskap inom väg- och gatuutformning och som inte finns beskriven i VGUs krav- och rådsdokument eller i andra handböcker.
Innehållet i Stödjande kunskap ska baseras på etablerad kunskap som har en tydlig koppling till kraven och råden i VGU. Handboken har tagits fram av Trafikverket och SKR och är en uppdatering av utgåvan 2016.

VGU-guiden består av två handböcker, utöver denna handbok finns en om utformningsprocess. Exempel på användare är planerare, projektledare, projektörer, och konsulter, såväl i tätort som på landsbygd. VGU är frivillig att följa för kommunerna, men är styrande för Trafikverket.
Ladda ner handboken här

Informationsansvarig Prem Huq (SKR): prem.huq@skr.se
Ny handbok för mobilitet
 
Den 4 juli publiceras “Mobilitet för gående, cyklister och mopedister – en handbok med fokus på planering, utformning, underhåll och uppföljning”. Den är en uppdatering av den tidigare GCM-handboken från 2010 och har tagits fram i samverkan mellan SKR och Trafikverket. Handboken kommer endast att finnas att ladda ner som pdf, både via SKR:s och Trafikverkets webbutiker.

Kontaktpersoner Ulrika Palm (SKR) ulrika.palm@skr.se och Prem Huq (SKR) prem.huq@skr.se
 
 
 
Kurser och konferenser
 
 
Cykelkonferensen
Glöm inte att anmäla er till årets cykelkonferens, den 24–25 augusti i Värnamo, innan ni går på semester!

Anmälan och program finns på SKR:s hemsida, eller direkt via denna länk.

Kontaktperson Ulrika Palm (SKR): ulrika.palm@skr.se
 
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor
Regeringen har beslutat om en ändring i trafikförordningen (1998:1276) som innebär ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, annat än på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar. Kommunen kommer kunna meddela lokala undantag från det generella förbudet.

Förordningsändringen innebär att kommunen och Polismyndigheten lättare kan flytta elsparkcyklar som är parkerade på gång- och cykelbanor. Felparkerade elsparkcyklar ska flyttas till en särskild uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av elsparkcyklarna kan tillämpas. Det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten.

Ändringen träder i kraft den 1 september 2022.

Informationsansvarig Prem Huq (SKR): prem.huq@skr.se
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se