Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sommarhälsning från SKR
 
Det har varit en intensiv period i vår med stora förändringar i vår omvärld. Ett krig i Europa och ett förändrat säkerhetsläge ställer nya krav på prioriteringar. Högre energipriser, stigande inflation och ökande materialkostnader sätter press på byggindustrin och påverkar även kommunernas planering och byggande. Då är det viktigt att hålla sig uppdaterad om omvärldsläget, att arbeta långsiktigt i samverkan och att fortsätta slipa på de egna processerna. Kommunernas samhällsbyggnadsuppdrag står fast trots osäkerheterna i omvärlden.

Men ibland är det viktigt att vi själva stannar upp för att få perspektiv på vardagen. Det görs med fördel genom en skön semester med mycket avkoppling och en dos nya intryck.

Ha en skön sommar!
Ann-Sofie Eriksson
 
SKR i debatten - "Samhällsbyggande måste ske i samverkan"
 
Frågan om tider i plan- och bygglovsprocesserna är alldeles för viktig för att falla offer för svepande generaliseringar. Det skriver Gunilla Glasare, SKR, i en replik i SvD Debatt.

Samhällsbyggande är komplext. Många aktörer ska göra sitt och många processer ska samverka. I en sådan situation är det lätt att, som undertecknarna till debattartikeln ”Illavarslande trend slår mot bostadsbyggandet” (SvD Debatt 5/6) i svepande och förenklade ordalag rikta kritik mot andra parter.

Den rapport som ett antal byggaktörer låtit ta fram, och som hänvisas till i debattartikeln, belyser många viktiga frågor och förbättringsområden kopplade till plan- och bygglovsprocessen. Däremot mäter inte undersökningen kommunernas handläggningstider, vilket hävdas i artikeln. Det som undersöks är i stället den sammanlagda tiden för hela plan- och bygglovsarbetet. Här blandas alltså processer som kommunen äger med processer som statliga myndigheter, länsstyrelser, domstolar och inte minst byggaktörerna själva rår över.

SKR välkomnar en öppen och konstruktiv dialog om ledtiderna för bostadsbyggande. Låt denna dialog bygga på relevanta underlag, ömsesidig självrannsakan och respekt för de olika parternas uppdrag , så blir förutsättningarna att lyckas med ett positivt förändringsarbete så mycket större.
SKRs replik i sin helhet (skr.se)
 
Hållbara verktyg när trycket ökar - översiktsplanekonferens 2022
 
Den 26 augusti kl. 09.00 - 15.00 är det dags för SKR:s årliga översiktsplanekonferens. Konferensen sänds digitalt via Zoom. Vi pratar bland annat om den stundande planeringsstrategin, om digitala översiktsplaner och aktuella frågor på det nationella planet. Vi får också ta del av en rad spännande kommunexempel, och det ges även tillfälle till diskussion med kollegor från andra delar av landet. Dagen riktar sig i huvudsak till dig som arbetar med kommunal översiktlig planering eller närliggande frågor. 

Sista anmälningsdag är den 25 augusti 2022.
Anmälan
 
Välkommen till årets bygglovchefskonferens
 
Missa inte årets konferens med fokus på aktuella och intressanta ämnen inom bygglovsområdet. Under dagen kommer vi att ta upp aktuella och intressanta ämnen, rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR. Vi kommer bland annat att få höra mer om Boverkets översyn av byggreglerna och vi får ta del av goda exempel från Simrishamn och Sollentuna om god arkitektur och digital verksamhetsutveckling. Dessutom får vi lära oss mer om klarspråk och kommunikation utifrån ett myndighetsperspektiv.
Mer information och anmälan
 
Detaljplanekonferens 2022
 
Välkommen till den årliga detaljplanekonferensen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i form av två digitala halvdagar. Årets konferens lyfter hållbar planering med särskilt fokus på vattenfrågorna och bjuder på flera inspirerande kommunexempel. Du får också höra mer om pågående nationella digitaliseringsuppdrag samt ta del av exempel från kommuner kring deras omställning till en digital planprocess. Dessutom blir det omvärldsspaning från SKR, aktuella rättsfall och panelsamtal med Boverket och Lantmäteriet kring förslagen om digitalisering av befintliga detaljplaner. Konferensen vänder sig till handläggare och chefer som arbetar med detaljplanering.

Fullständigt program kommer efter sommaren men det går bra att anmäla sig redan nu.
 
PBL för förtroendevalda 2023 - kommande seminarier
Under våren 2023 kommer SKR att hålla två förmiddagsseminarier riktade till förtroendevalda med uppdrag inom plan- och bygglagens område. Fokus kommer att vara på PBL och rollen som förtroendevald när det gäller kommunens arbete med översiktsplan, detaljplan och bygglov. Vi kommer också ta upp annat viktigt att känna till som exempelvis jäv, taxa, roller och ansvar. Datum och mer information kommer efter sommaren.
 
Programberedningen för hållbar omställning
 
SKR har tillsatt en programberedning som har till uppdrag att ta fram en rapport som ska beskriva hur kommuners och regioners förutsättningar att arbeta ännu mer intensivt med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan kan förbättras. Åtgärder som behöver genomföras av stat, näringsliv kommuner och regioner och vilka samarbeten mellan parter som har stor betydelse ska identifieras. Slutrapporten ska lämnas i mars 2023.
Läs mer om programberedningens uppdrag (skr.se)
 
Lokal strategi för hållbar urban utveckling
 
Nu kan du söka stöd från Tillväxtverket för att ta fram en strategi för ditt områdes hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. Det här är det första steget i Regionalfondens satsning för Hållbar urban utveckling. I detta steg är det möjligt att söka stöd för förberedande projekt genom att ta fram en lokal strategi för hållbar urban utveckling. Du kan antingen inleda processen med att ta fram en ny strategi eller bygga vidare på befintliga måldokument och analyser och anpassa till Regionalfondens krav.
 
Vägledning om klimatrisker i översiktsplanering
 
Boverket har tagit fram en vägledning till stöd för kommunernas arbete med klimatrelaterade risker i översiktsplanering. Vägledningen tar bland annat upp hur kommunen kan genomföra en riskbedömning och ger en bild av innebörden av plan- och bygglagens krav att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker samt visar på strategier som kan användas för att hantera riskerna.
 
Frågor och svar om digitala detaljplaner
 
Vilken handling är den juridiskt bindande detaljplanen och vilka krav ställs vid ändring av en detaljplan? Nu har Boverket tagit fram nya frågor och svar om digitala detaljplaner.
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se