Om att samtala med barn och utbildningar i barnkonventionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nya steg framåt för barnkonventionen
 
Intresset för barnkonventionen är fortsatt stort och det är så fint att mötas i fysisk form för kollegialt lärande i olika sammanhang. Jag och många andra träffades på Barnrättsdagarna i maj, där jag och Ewa Kristersson berättade om Halmstads kommuns nya barnkonsekvensanalyser för psykisk hälsa och ökad måluppfyllelse. Väldigt inspirerande arbete! Läs mer under rubriken "Aktuellt från kommuner och regioner".

Nu har det även kommit två nya domar som tydliggör att artikel 3.1 gäller direkt och även i frågor som berör grupper av barn. I en bedömning av barnets bästa behöver det finnas ett tillräckligt beslutsunderlag där det bland annat ska framgå konsekvenserna av beslutet. Barns åsikter ska inhämtas direkt eller genom företrädare. Se vidare under rubriken "Aktuellt från SKR".

Jag vill också uppmärksamma att Anders Hagsgård och Charlotte Palmstierna m.fl. fick Nordstedts Juridiks pris ”Årets verk” för sin Karnovkommentar till Barnkonventionen. Familjerätten/familjehemsvården på Östermalms stadsdelsförvaltning fick årets familjerättspris av Familjerättssocionomernas Riskförbund för att de i samverkan med SKR visat hur barnkonventionen kan höja kvaliteten i det familjerättsliga arbetet. Stort grattis!

Avslutningsvis önskar jag dig en riktigt skön sommar och hoppas att vi ses till hösten.

Marie Lundin Karphammar
Handläggare/Barnrättsjurist, SKR
marie.lundin.karphammar@skr.se 
 
Utbildningar SKR
 
 
Barnrättsstrateg
Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Hösten 2022, start 8 september 
Våren 2023, start 18 januari

Handledning för dig som gått utbildningen
För dig som redan gått SKR:s utbildning till barnrättsstrateg håller Marie Lundin Karphammar kostnadsfri handledning på förmiddagen 9 september, 14 oktober, 11 november och 9 december. Kontakta Marie om du saknar zoom-länk.
 
Grundutbildning i barnkonventionen
En grundkurs i barnkonventionerna som lag. Vi går igenom grunderna i barnkonventionen, vad den innebär för dig som förtroendevald respektive tjänsteman, och vad en barnkonsekvensanalys innebär.

Grundutbildning för förtroendevalda, 16 september
Grundutbildning för tjänstemän, 25 oktober
 
Barnrättsperspektivet i socialtjänsten i teori och praktik
Ett förstärkt barnrättsperspektiv inom socialtjänsten – Vad innebär det i teori och praktik? IVO och Socialstyrelsen medverkar ihop med kommuner som presenterar olika exempel från verksamheten.

Barnrättsperspektivet i socialtjänsten, 10 november
 
Barnrättsperspektivet inom förskola i teori och praktik
En utbildning i barnkonventionen för personal inom förskolan. Hur kan man arbeta med barnkonventionens barnsyn i förskolan, i mötet med barn och föräldrar samt i myndighetsutövning?

Barnrättsperspektivet inom förskolan, 28 november
 
Fler kommande utbildningar
Spara gärna datumen och kontakta Marie Lundin Karphammar om du vill har information så snart anmälan öppnar. 
  • Att inta ett barnrättsperspektiv inom fysisk planering, 24 november
  • Att inta ett barnrättsperspektiv i hälso- och sjukvård/tandvård, 12 december
  • Att inta ett barnrättsperspektiv inom familjerätt/familjehemsvård, 16 januari
 
Aktuellt från SKR
 
 
Kommuners beslut att omorganisera skolverksamheten strider inte mot barnkonventionen
Solna stads och Danderyds kommuns beslut att förändra skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen. Detta har klargjorts i två domar från Kammarrätten. 
Kommentar till domarna, SKR
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR har samlat information kring regler i mottagande av ukrainska flyktingar. Du hittar bland annat stöd i frågor som rör mottagande av ensamkommande barn och utbildning för barn och ungdomar.
Kriget i Ukraina, SKR
 
Aktuellt från kommuner och regioner
 
 
Barnkonsekvensanalys – exempel från kommuner och regioner
Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. Här finns flera exempel på olika typer av analyser från bland annat Halmstad kommun, Region Kronoberg och Region Örebro.
Barnkonsekvensanalys, SKR
 
Filmer om barnets rättigheter inom tandvården
Den ena filmen handlar om Barnets rättigheter inom tandvården och den andra filmen handlar om Barnrättsbaserad tandvård. Till varje film finns reflektionsfrågor.
Fördjupa kunskapen om tandvårdens barnrättsansvar, Region Kronoberg
 
Blanketter och instruktioner kring barnrättsbaserade beslutsunderlag
Region Kronoberg har utvärderat och reviderat sina blanketter och instruktioner kring barnrättsbaserade beslutsunderlag som används för prövning av barnets bästa.
Barnrättsbaserade beslutsunderlag vid beslut som påverkar barn och unga, Region Kronoberg
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Hedersförtryck blir ett eget brott den 1 juni
Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att hedersförtryck som brott ska införas i brottsbalken från 1 juni 2022.
Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala, hedersförtryck.se
 
Ja till förslag som rör när vård av unga upphör
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i LVU (lex lilla hjärtat) som börjar gälla 1 juli 2022.
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat, Sveriges riksdag
 
Barnombudsmannens årsrapport 2022
Årsrapporten 2022 tar avstamp i tre delar i barnets vardag: rätten till en trygg bostad, rätten till delaktighet i skolan och barns delaktighet vid kommunala beslut.
Blir det nån skillnad – eller säger vi det här helt i onödan? Barnombudsmannen
 
Utredning ska se över barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter
Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.
Utredaren ska bland annat ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, Regeringen
 
 
Redaktör
Marie Lundin Karphammar
marie.lundin.karphammar@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se