Nyheter från SKR
 
 
Fortsatt utveckling av kunskapsstyrningssystemet
SKR rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.
En personcentrerad och nära vård och omsorg tillämpas
 
Hälso- och sjukvårdens beredskap behöver finansieras
Staten behöver respektera kommuners och regioners ansvar för hälso- och sjukvården, även under kriser, samt bistå med stöd och finansiering för de extra kostnader som nya lagförslag medför.
Förslagen innebär ökade kostnader
 
SKR i Almedalen 2022
SKR anordnar två seminarier under Almedalsveckan. De rör uppbyggnaden av det civila försvaret samt problematik med hot och hat mot förtroendevalda.
Seminarierna äger rum måndag den 4 juli och tisdag den 5 juli
 
Palle Lundberg ny vd på SKR
Sveriges kommuner och regioners styrelse har tagit beslut att anställa Palle Lundberg som ny VD.
Att arbeta offentligt för våra invånares bästa är något av det finaste och roligaste man kan göra
 
Vårdens utveckling har minskat behovet av vårdplatser
Behovet av antal vårdplatser har minskat kraftigt de senaste åren och kommer troligen att fortsätta minska. Utmaningen handlar om tillgången till personal med rätt kompetens.
Nationella vårdplatsmål leder inte till ökad tillgänglighet
 
Så stärker vi vårdens tillgänglighet och kvalitet
För att förbättra vårdens tillgänglighet behöver vi komma vi komma vidare i diskussionen. Det handlar inte bara om antalet sjukhussängar, utan om hur och var patienten vårdas bäst.
Fokus bör vara på att ge rätt vård, på rätt plats, vid rätt tillfälle
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 13 september 2022, klockan 9.00 – 16.00
 
KOMMEK är tillbaka!
17-18 augusti ses vi i Malmö eller digitalt för en inspirerande konferens och mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Ta del av ett 60-tal seminarier. SKR har bland annat seminarier om styrning, arbetet mot välfärdsbrottslighet och korruption och hur införande av kategoristyrning i inköpsarbetet bidrar till träffsäkra inköp, besparingar och hållbara lösningar.
Läs mer om programmet och anmäl dig nu
 
Välkommen till Innovationsveckan 2022!
Nu öppnar vi Innovationsveckan 2022, där du skapar innehållet och vi står för arenan. Tillsammans sprider vi smarta lösningar för en innovativare offentlig sektor. Nu är anmälan öppen för programpunkter.
3-7 oktober digitalt och lokalt
 
Nytt från omvärlden
 
 
Nya regler om överprövning börjar gälla 1 juli
Nya regler om överprövning av offentlig upphandling börjar att gälla den 1 juli 2022. Bland annat införs krav på att upphandlingsmål ska hanteras skyndsamt samt så kallade preklusionsfrister i överprövningsmål.
Processen för överprövning ska bli effektivare och mer förutsägbar - Upphandlingsmyndigheten
 
Stora brister i efterannonseringen
Av de närmare 18 500 offentliga upphandlingar som annonserades i en registrerad annonsdatabas 2021 har cirka 40 procent inte efterannonserats. Det är allvarligt och får stora konsekvenser för den nationella upphandlingsstatistiken. Enligt regelverket ska upphandlingar både över och under tröskelvärdena efterannonseras.
Bortfallet påverkar upphandlingsstatistiken - Upphandlingsmyndigheten
 
EU-lag ska skydda sanktioner
Upphandlare i EU-länder får räkna med ökad kontroll när EU tar ett fastare grepp om efterlevnad av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Ny EU-lagstiftningen kan ytterst ge fängelsestraff för överträdelser av sanktionsbeslut.
Det går ännu inte att avgöra om det kommer att krävas förändringar av den svenska lagtiftningen - Upphandling 24
 
Ny utredning ska föreslå verktyg som redan finns
Regeringen har beslutat tillsätta en utredning med uppdraget ”att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem”. Det de efterfrågar finns dock redan i stor utsträckning på plats. Istället för nya myndigheter eller system behöver vi en diskussion om hur vi använder det vi har på ett bättre sätt.
Eftersökta lösningar finns idag - Vårdföretagarna
 
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Den första juli 2022 införs ny bestämmelse om fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
Läs mer i Socialstyrelsens meddelandeblad - Socialstyrelsen
 
Ny visselblåsarfunktion för missförhållanden inom konkurrens och offentlig upphandling
Den 17 juli 2022 öppnar Konkurrensverket en extern rapporteringskanal för missförhållanden enligt visselblåsarlagen, inom områdena offentlig upphandling och konkurrens. Som visselblåsare kan du slå larm om missförhållanden som du får kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang. De befintliga kanalerna för tips och klagomål kommer att finnas kvar.
Som visselblåsare får du ett särskilt skydd - Konkurrensverket
 
Ökad kunskap om kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem
En särskild utredare ges i uppdrag att undersöka vilka kostnader olika valfrihetssystem inom välfärden medför för kommuner och regioner.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2022 - Regeringen
 
Skärpta hållbarhetskrav vid offentlig upphandling
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till skärpta regler för upphandlande myndigheter och enheter att beakta bl.a. klimatet, människors hälsa och djuromsorg vid offentlig upphandling.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 - Regeringen
 
Regeringen tillsätter en utredning för att utestänga oseriösa leverantörer i upphandlingar
I Sverige genomförs varje år ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800 miljarder kronor. Samtidigt är det inte alltid enkelt att utesluta de aktörer som missköter sig eller där det faktiska jobbet utförs av oseriösa underleverantörer. Regeringen tillsätter därför nu en utredning om effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt.
Uppdraget ska redovisas den 31 augusti 2023 - Regeringen
 
Antalet valfrihetssystem fortsätter öka i Sverige
Valfrihetssystem är alternativ till offentlig upphandling av hälsovård och socialtjänst. Antalet inrättade system har ökat sedan 2015 och idag finns det 456 pågående valfrihetssystem.
Stockholm, Nacka och Täby har inrättat flest valfrihetssystem - Upphandlingsmyndigheten
 
Aktuell debatt
 
 
"Kritisk mot Exit LOU-kampanj"
Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, är mycket kritisk till hur Sveriges allmännytta driver opinion mot LOU. Hon får medhåll av Rikard Jermsten, chef för Konkurrensverket.
”Missvisande och ensidigt negativt” - Upphandling 24
 
"Proposition om sjukvårdsförsäkring – fel fokus när 650 000 patienter väntar på vård"
På S-kongressen 2019 lanserade Lena Hallengren ”Sjukvårdsresan” med budskapet att fokus måste ligga på att kapa ”köer, köer, köer”. Tre år har gått – vårdköerna är rekordlånga.
Det saknas motiv till förslaget - Vårdföretagarna
 
”Låt äldreomsorgslyftet pågå till 2033”
Om äldreomsorgslyftet förlängs i tio år till så får kommunerna bättre möjligheter att planera utbildningsinsatserna, föreslår Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård.
Äldreomsorgens kompetensförsörjning är akut, trots detta används inte pengarna - Dagens Samhälle
 
”Fler regleringar för äldreomsorgen är fel väg”
Stelbenta krav som inte är anpassade till verksamhetens förutsättningar riskerar att gå ut över kvaliteten, skriver Jasmina Helander och Karin Liljeblad, Fremia, i en replik.
Förväntar oss att ni ger äldreomsorgen långsiktigt hållbara ekonomiska villkor - Dagens Samhälle
 
"Inför tillståndsplikt för kommunala äldreboenden"
Vårdföretagarna vill se generell tillståndsplikt för vissa verksamheter samt menar att det är viktigt att sätta käppar i hjulen för oseriösa aktörer och minska hinder för seriösa.
Den evighetslånga debatten om driftsform är både skadlig och kontraproduktiv - Dages Samhälle
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se