Nyhetsbrev till studeranderepresentanter, doktorandrepresentanter och studerandeskyddsombud på Linnéuniversitetet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Gå till linnek.se    |    Kontakta oss

(Relevant parts in English section below)

Hej!
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är studeranderepresentant, doktorandrepresentant eller studerandeskyddsombud (SSO). 


Syftet är att informera om sånt vi på Linnékåren tycker är viktigt och tror du har nytta av i din roll som förtroendevald. Nyhetsbrevet är tänkt som ett komplement till information som vi och LNU går ut med i andra kanaler, men täcker förstås inte allt som händer. Räkna med att få ett eller högst ett par utskick per termin, och hör gärna av dig med tankar kring innehåll och utformning!
Nyheter
 
 
Revidering av Lokala regler för kurs och examination...
 
En översyn av Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå har påbörjats av LNU. Linnékåren är en av flera remissinsanser,  och eftersom dessa regler är särskilt viktiga för oss studenter tar vi under september tacksamt emot förslag på sånt som bör utvecklas eller förtydligas. 

 
Nya lokala regler för studentrepresentation
 
Linnékåren har under vt22 tillsammans med LNU sett över och reviderat Lokala regler för studentrepresentation i syfte att förtydliga och öka studenters möjligheter till inflytande. Bland förbättringarna kan nämnas årlig översyn av vilka organ som finns där studenter bör medverka samt större tydlighet kring studentmedverkan i tillfälliga organ. Det pågår fortfarande ett arbete med att se över studentrepresentanters arvodering, bland annat rörande ersättningsnivåer för olika typer av möten samt när och till vem arvodesräkningar ska lämnas in. Se informationsrutan "Så funkar arvoderingen" nedan för hur du går tillväga nu.  

 
Undersökning av utbildningar med flera inblandade fakulteter
 
Universitetet kommer under ht22 att titta närmare på hur bland annat ansvarsförhållanden och internkommunikation ser ut i program som ges av flera olika fakulteter, till exempel masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design som berör tre fakulteter. Hör gärna av dig till våra utbildningsbevakare om du har erfarenhet av eller synpunkter på sådana utbildningar! 

 
Uppdaterad och snart översatt strepphandbok
 
Handbok för studentrepresentanter har uppdaterats och vi håller som bäst på att översätta den till engelska. Vår ambition är att den ska vara klar framåt slutet av oktober.     

 
Doktorandsektion på Linnékårens webbplats
 
Under sommaren har vi utökat vår webbplats med en ny sektion särskilt avsedd för doktorander. Det handlar om en del med generell information som berör alla doktorander, en del som berör anställda doktorander och en tredje som vänder till till internationella doktorander. Doktorandsidorna finns enbart på engelska. Sprid gärna!
Informationsmaterial till utbildningsföreningarna
 
Guide till hantering av studentärenden har vi tagit fram som stöd till föreningarnas utbildningsansvariga, så det blir lättare att veta vad som gäller och vem man ska kontakta i olika sorters ärenden.
 
Sexuella trakasserier i högskolan 
 
I maj publicerade KI, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning en Enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor som baserar sig på nästan 39000 enkätsvar från studenter, doktorander och anställda vid 38 svenska universitet och högskolor.

"De samlade resultaten i föreliggande rapport visar på förekomst av sexuella trakasserier, mobbning, kränkningar på nätet och ohövlighet i varierande grad." (s. 45)

Bland annat framgår att fyra procent blivit utsatta för sexuella trakasserier och att unga, studenter och kvinnor varit mest utsatta, och där unga kvinnliga doktorander särskilt sticker ut. Tyvärr väljer få att göra en formell anmälan. 

Läsom hur sexuella trakasserier, diskriminering och kränkningar anmäls och hanteras av Linnéuniversitetet!

 
Året i utbildningsfrågor
 
Linnékårens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsfrågor, men det tenderar ofta att falla i skymundan till förmån för mer flashiga och "lättsålda" sociala events. Därför har vi gjort en sammanställning av några av de viktigaste områdena och frågorna vi har arbetat med under det gångna året; utbildningskvalitet, studentrepresentation, doktorandrelaterade frågor, studiemiljö. utbildningsföreningar och disciplinärenden. 
 
Kommande utbildningar, föreläsningar och träffar 
 
 
 
Student- och doktorandrepresentantutbildningar
 
Vi kommer under hösten att erbjuda två utbildningar för  student/doktoranderepresentanter på svenska och en på engelska.
Den första svenska ges redan torsdagen 29/9 kl. 16-18. Anmäl dig här! (senast 28/9)


 
SSO-utbildningar
 
SFS har tre planerade träffar för studerandeskyddsombud under ht22:
  • Nätverksträff: Torsdag 22/9 kl. 13:15-14:45 (Kontakta oss om du behöver Zoom-länk) 
  • SSO-utbildning: Torsdag 27/10  Tid är inte bestämd än men gissningsvis halvdag under eftermiddagen.
  • Nätverksträff: Torsdag 8/12. Ingen tid satt än.
 
Studieverkstaden
 
UB:s Studieverkstaden ger som vanligt Så lyckas du med dina studier i början av varje termin. I föreläsningsserien, som också ges på engelska, ingår pass om bland annat akademiskt skrivande, referenshantering, studieteknik och presentationsteknik. Rekommenderas varmt! 

 
Studenthälsan
 
Studenthälsan ger också flera användbara kurser och workshops om friskvård, mental hälsa, stresshantering, prokrastinering och presentationsteknik. 
Så funkar arvoderingen
 

1) Ladda ned arvodesblanketten (Excel)

2) Under Typ av uppdrag väljer du alternativet ”Upp till 4 tim. stud.repr” som finns nästan längst ned. ("upp till 4 timmar" gäller alltså möten upp till fyra timmar, men vid längre möten används istället alternativet "Heldag minst 4 tim stud.rep.")

3) Under Antal anger du antal tillfällen (om upp till fyra timmar) och inte antalet timmar.

4) Spara och skicka den ifyllda filen till ekonomiadministratören på berörd fakultet med kopia till den som varit sammankallande för gruppen/organet. (Kontakta Linnékåren om du är osäker på vem som ska ha den.)

5) Du behöver slutligen registrera dina kontouppgifter om du inte gjort det tidigare! Följ det som står längst ned på blanketten under rubriken "Löneutbetalning".

 
Vakanta SSO-uppdrag
 
För närvarande saknas det studerandeskyddsombud på:
  • Fakulteten för teknik, Växjö
  • Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Kalmar
  • Fakulteten för konst och humaniora, Kalmar (tillsätts dock först när fakulteten utsett egna skyddsombud
Läs gärna mer om rollen och anmäl ditt (eller kanske din kompis?) intresse för att bli SSO här.  
Resurser
 
Kontakta oss
 

Utbildningsbevakare Kalmar edu.k@linnek.se 070-4819947
Utbildningsbevakare Växjö edu.v@linnek.se 070-4819951
Student- och doktorandombud Kalmar 
ombud@linnek.se 072-3180026
Student- och doktorandombud Växjö 
ombud@linnek.se 070-4819957

...eller använd detta formulär för att kontakta oss anonymt.
Hi!

You are getting this newsletter because you are a student or PhD representative. 

The purpose of the newsletter is to inform about things the Linnaeus Union believes are important and useful in your representative role. Please see it as an addition, rather than as a substitute, for information we, LNU and others publish in other channels. As much as we would like, we cannot cover everything here! :-)

You will get one, or at mosts two newsletters per semester, and you are most welcome to contact us with any thought, comments and suggestions you have about the contents and design.
News
 
 
Revision of Local rules for first-cycle and second-cycle courses and examination
 
The university is currently looing into Local rules for first-cycle and second-cycle courses and examination with the aim of clarifying them. Since these rules are of particular importance to students, and the revision itself is very interesting to us, we are keen to get you input on things you feel need to be developed or clarified.

 
New rules for student representation 
 
Last semester we worked with LNU to revise the local rules for student representation ("Lokala regler för studentrepresentation") to clarify a few things and to improve student influence. There is still work to be done, including looking into fees for different types of meetings and simplifying the administration process. For details about how things work right now, please see the section "How to get your fee" below. 

General information about student representation
General information about student influence for doctoral students 


 
Sexual harassment in higher education  
 
A recent study, based on almost 39000 survey answers from student, doctoral students, and employees at Swedish universities indicate that harassment, sexual harassment, mobbing and general rudeness is still a problem. Amongst other things 4 % report having been sexually harassed and young people, undergraduates and females are more exposed than other groups and young female PhD students especially. Unfortunately, few make formal complaints.  

Find out more about how Linnaeus University handles discrimination, harassment, sexual harassment and offensive behaviour


 
Programmes given by several faculties 
 
During the fall the university will look into how communication and division of responsibility works in programmes offered jointly by several faculties, such as the master programme Innovation through Business, Engineering and Design involving three faculties. Please get in touch with our board members responsible for educational matters if you have experience of, or thoughts about such programmes.  

 
Handbook for student representatives
 
Our Handbok för studentrepresentanter has been updated and we are in the middle of  translating it into English. Our aim is to have it ready for you by mid-October. 

 
New PhD sections on our website
 
During the summer we have added three new sections to our website, specifically targeted to PhD students. The first one contains general information, the second one has additional information for those who are employed at LNU and the third one has extra information for international PhD students.
 
Upcoming events 
 
 
 
Student representative education 
 
During the fall semester we will offer a total of three educational sessions for students wanting to become, or who are already appointed student representatives. Two of these will be in Swedish and one in English. The date for the English session is not yet set, but stay tuned!  
 
Academic Skills Center
 
The university library's Academic Skills Center have a lecture series on How to succeed with your studies, offered in English as well as in Swedish. Topcis include academic culture, study skills, stress management, academic writing and oral presentation. Highly recommended!  
 
Student Welfare Office 
 
The Student Welfare Office  offer several useful courses and workshops related to happiness, mindfulness, yoga, stress management, procrastination, physical and mental health.  
How to get your fee
 
 
1) Downlod this form (Excel)

2) At Typ av uppdrag select the option ”Upp till 4 tim. stud.repr” almost at the end of the list for meetings shorter than 4 hours, or the option "Heldag minst 4 tim stud.rep." for meetings longer than 4 hours. 

3) At Antal you should enter the number of meetings, not the total number of hours.  

4) Save the form and e-mail the file to thr financial administrator at your faculty with an e-mail copy to the chairperson for the group or body in question. (Contact the Linnaeus Union if you are unsure who that is.)  

5) You finally need to register you bank account details if you have not done so already. Please see details for how under the heading Salary-paying bank on this page

 
Resources
 
Contact us
 
Responsible for Educational Matters, Kalmar edu.k@linnek.se 070-4819947
Responsible for Educational Matters,Växjö edu.v@linnek.se 070-4819951
Student and PhD ombud, Kalmar ombud@linnek.se 072-3180026
Student and PhD ombud, Växjö ombud@linnek.se 070-4819957

...or use this form to contact us anonymously.