Tema: Samskapande
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
TEMA: SAMSKAPANDE
Detta händer inom Nära vård
 
Under 2021 och första delen av 2022 har mycket hänt för att driva omställningen till Nära vård framåt. Nya arbetssätt och samskapande som utvecklar vården tillsammans med invånare och patienter, utifrån deras behov och förmågor, växer fram! I ”Nära vård 2021 och 2022” kan du ta del av berättelser och lärande från arbetet. 
Nära vård 2021 och 2022 på skr.se
 
Vardagsvetenskap med Sara Riggare i Nära vård-podden
 
Sara Riggare, filosofie doktor, nyligen disputerad inom vardagsvetenskap eller ”personal science” resonerar kring hur vi kan stötta egenvården på bästa sätt både för bättre hälsa och ekonomi. Ett avsnitt om forskning, egenerfarenhet som kunskapskälla i vården och om att ha ett bra liv i närvaro av sjukdom.
 
Så stödjer SKR omställningen till Nära vård
 
Nu kan du kolla in den nypublicerade årsrapporten från SKR om Nära vård. Den innehåller information om arbete och insatser som gjorts under 2021 för att stödja kommuner och regioner med att utveckla den nära vården med primärvården som nav. Exempelvis inom styrning, förändringsledning samt delaktighet genom bland annat patientkontrakt.
 
Fortsatt utveckling av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård
 
SKR rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande. SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation om övergripande inriktning för fortsatt utveckling 2023–2027. 
 
Nya vårdförlopp godkända inom kunskapsstyrning
Sju nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har godkänds i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Nu kan regionerna påbörja planering för införande. Sedan starten 2019 har 19 vårdförlopp blivit godkända med syftet att få en mer jämlik vård i landet.
 
Öppna, återkommade samordningsmöten inom psykisk hälsa
Inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa bjuder SKR in till regelbundna samordningsmöten. Mötena är öppna för alla. Under juni, augusti och september har mötena följande teman: Barn/unga, suicidprevention, vuxna/äldre, migration och digitala lösningar.
Samordningsmöten psykisk hälsa
 
Ny guideskrift om samskapande genom Patientkontrakt
Ny guide om hur hälsa, vård och omsorg utvecklas genom samskapande och Patientkontrakt.  Målgrupp är beslutsfattare, chefer och medarbetare. Guiden kan läsas tillsammans med handboken ”Att driva omställningen till Nära vård”.
Ta del av guiden
 
 
Mer från SKR
 
 
Vårdens utveckling har minskat behovet av vårdplatser
 
Behovet av vårdplatser har minskat kraftigt de senaste åren och kommer troligen att fortsätta minska. Utmaningen handlar om tillgången till personal, det skriver SKR i rapporten Fakta om vårdplatser.
Mer om vårdens utveckling och vårdplatser
 
Hälso- och sjukvårdens beredskap behöver finansieras
 
Staten behöver respektera kommuners och regioners ansvar för hälso- och sjukvården och bistå med stöd och finansiering för de extra kostnader som nya lagförslag medför. 
Hälso- och sjukvårdens beredskap
 
Beredd på värmebölja i sommar
Värmeböljor kan innebära stor risk för äldre, personer med funktionsnedsättning, gravida, barn, och kroniskt sjuka. Därför är det viktigt att ha kunskap, rutiner och informationsmaterial innan värmen slår till. SKR har samlat material och stöd på skr.se.
Material om värmebölja på skr.se
 
Pilotundersökning inom Nationell Patientenkät riktad till barn avslutad
Under slutet av 2021 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en pilotundersökning riktad till barn i region Värmland och i region Uppsala. Undersökningen innehöll frågor om barnens upplevelser av vården. Syftet med pilotundersökningen var att testa metoden.
 
Minskad följsamhet till basala hygienrutiner
Efter flera år av förbättring minskar följsamheten till basala hygienrutiner inom vård och omsorg, både i kommun och region. Framför allt minskar användning av handsprit innan det patientnära arbetet. Samtidigt har antalet kommuner som mäter fördubblats jämfört med före pandemin.
Mer om hygienrutiner
 
Frågor och svar om arbete med våldsutövare
Vad kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården göra för att den som utövar våld mot närstående ska ändra beteende? SKR har tagit fram frågor och svar om insatser och behandling, samverkan, kommunernas nya ansvar och den sekretessbrytande bestämmelsen för att förebygga brott i nära relation.
 
Ny start för Vården i siffror
Webbplatsen Vården i siffror har ny startsida. Nytt är också direktlänkar till utvalda aktuella indikatorer, uppdaterad topplist på sidan, ny karusell för nyheterna och lista med senast uppdaterade mätserier.
Läs mer på Vården i siffror.se
 
 
Poddar från SKR
 
Du har väl inte missat SKR:s olika poddar om medborgardialog, medskapande och demokrati, nära vård, digitalisering, politiskt ledarskap, välfärdsteknik med mera. Här hittar du alla samlade:
Poddar från SKR
 
 
Evenemang och kurser
 
20–22 juni
Över 2000 deltagare på International Forum
Den 20-22 juni samlas drygt 2000 deltagare för konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg. SKR bjuder in till en heldag om hur Sverige kan jobba vidare med omfattande utvecklingsfrågor som psykisk hälsa, nära vård och kunskapsstyrning inom vård och omsorg, under rubriken Camp Sweden.
International Forum
Camp Sweden
 
17–18 augusti
KOMMEK: ekonomi och styrning
KOMMEK är tillbaka! Vi ses i Malmö eller digitalt för en inspirerande konferens och mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Seminarier om folkhälsa, nära vård och omsorg och hur man får grepp om kostnader och kvalitet i individ- och familjeomsorgen.
KOMMEK information och anmälan
 
6 september
Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar
Förebygg sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser. I utbildningen får deltagarna kartlägga nuläget i sin organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.
Information och anmälan introduktionsutbildnin
 
13 september
Samtal om livsfrågor i grundskolan
Den 13 september arrangerar Kraftsamling för psykisk hälsas delarena ”Meningsskapande i vår tid” för att synliggöra hur den existentiella hälsan ingår som en naturlig del av den psykiska hälsan. Webbinariet sprider kunskap och inspirerar till samtal om livsfrågor i grundskolan.
Information och anmälan samtal om livsfrågor
 
19 september
Erfarenhetsutbyte om omhändertagande vid NP-problematik
Den 19 september arrangerar SKR ett webbinarium med syfte att dela erfarenheter för att förbättra omhändertaganden vid NP-problematik. Målgrupp är personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande
 
20–21 september
Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens
 
Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid
SKR och Folkhälsomyndigheten bjuder in till två inspirerande dagar där vi tar tillvara på det bästa med att ses fysiskt. Vi varvar interaktiva ”knytkalas” med aktuell forskning och seminarier. På platsbesök i Örebro får du en unik presentation av mötesplatser som alla kännetecknas av samverkan utifrån invånarens behov och med gemenskap som en bärande framgångsfaktor.
För dig som har en strategisk roll inom hållbar utveckling, sociala frågor eller samhällsbyggnad.
Mer information och anmälan nationell konferens
 
18 oktober –19 oktober
Stärk strategiska kompetenser genom tvärsektoriell samverkan
Vill du stärka dina strategiska färdigheter för att inspirera och involvera många olika aktörer i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för jämlik hälsa? Kursen baseras på lokala och regionala erfarenheter, pedagogik och organisationsteorier som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används i komplexa förändringsarbeten.
Mer information och anmälan strategiska kompetenser
 
9 november
Nära vårds framtidsdag
Varmt välkommen till en dag där vi delar erfarenheter och lär av varandras görande i omställningen till morgondagens Nära vård. Fokus ligger på vilken framtid vi vill skapa och hur vi tar oss dit. Vi ses fysiskt i Stockholm, mer information om lokal och agenda kommer närmare datumet.
Nära vård – en framtidsdag
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00