Forskare analyserar självstyret i antologi
Under 2022 belyser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den kommunala självstyrelsen ur olika perspektiv för att ge ökad kunskap om dess grund och hur principen om att kommuner och regioner sköter lokala och regionala frågor fungerar.

Nu släpps forskningsantologin ”Självstyrelsen – värd att värna”, där åtta forskare fristående analyserar och diskuterar självstyret utifrån sina egenvalda utblickar, teman och perspektiv. En röd tråd i de olika analyserna är att det svenska självstyret står starkt, men är utsatt för en rad olika utmaningar. Det handlar till exempel om skillnader i befolkningens sammansättning, polarisering och en alltmer omfattande, detaljerad och komplex styrning från statens sida som begränsar kommunens handlingsutrymme.
Mer information om antologin
 
Trygghetsdag 2022 
Välkommen till Trygghetsdag 2022 - Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete.

Under Trygghetsdagen får du reda på vad den nya lagen innebär för kommunerna. Du kommer bland annat att få träffa SKR, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen och höra hur de ser på den nya lagen.

Trygghetsdagen arrangeras tisdagen den 27 september kl. 10.00-15.00 och du väljer om du vill delta på plats eller digitalt.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Insatser för att öka valdeltagandet
Sverige har ett högt men ojämnt valdeltagande. För att öka valdeltagandet i de områden och i de grupper där valdeltagandet är lågt har flera kommuner valt att göra olika insatser för att öka kunskapen om valet och demokratin. Det kan handla om att engagera så kallade valinformatörer eller att göra insatser tillsammans med studieförbund och föreningsliv.

SKR har i några filmer samlat exempel på insatser som pågår inför ett val.
Mer information och filmer
Med anledning av det arbete som bedrivs för att öka valdeltagandet har rapporten "Vikten av valdeltagande", som har tagits fram av Göteborgs universitet på uppdrag av SKR, getts ut.

Rapporten ger en samlad översikt av den senaste internationella statsvetenskapliga forskningen, där olika typer av fältexperiment använts för att undersöka om det kan öka valdeltagandet. Sammanställningen har ett särskilt fokus på Danmark, Norge, Italien, Storbritannien och Frankrike, men även USA. En av slutsatserna i den samlade översikten över vilka satsningar som har gett effekt på valdeltagandet i europeiska länder är att brev och sms är de metoder som kan få fler att rösta i valen.
Läs rapporten 
 
Digitalt verktyg för risk- och konfliktanalys
Riskguiden är en digital tjänst för risk- och konfliktanalys i ett förebyggande skede. Verktyget ger ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg. En tidig riskbedömning, när processen planeras ger större möjligheter att vidta åtgärder och anpassa processen.

SKR har i ett nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat modellen som ligger till grund för det digitala verktyget för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning. 
Mer information
 
Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan
SKR har under våren anställt en samordnare för arbetet mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan och för närvarande pågår kartläggningen av pågående arbete inom SKR, både avseende kommuner och regioner.

Eftersom välfärdsbrottslighet kan finnas i många verksamheter och delar av verksamheter är det många som berörs. En viktig del i arbetet är att tydligt sätta frågorna på agendan, både hos chefer och i politiken och att tydliggöra det kommunala perspektivet i arbetet i förhållande till berörda myndigheter. Samordnaren ska också samla information om var lagstiftningen utgör ett hinder i det kommunala arbetet mot välfärdsbrott och i frågor om otillåten påverkan.

Genom en workshop med ett antal kommuner avseende otillåten påverkan ska lägesbilden tydliggöras kring vad som görs och vilket stöd som behövs. Det planeras även utbildningar och stödmaterial samt en översyn av behov av relevanta nätverk.
Läs mer
Brottsförebyggande rådet har ett nätverk för att förebygga välfärdsbrottslighet där Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och SKR ingår. En del i nätverkets arbete är att sammanställa stödmaterial kring vilka uppgifter och stöd som finns från olika myndigheter. 
MER INFORMATION
 
Webbutbildning om nationella minoriteters rättigheter
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett gemensamt regeringsuppdrag att samordna och följa upp minoritetspolitikens utveckling i hela landet.

Myndigheterna har nu tillsammans tagit fram webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen”. Förutom att ge en grundläggande kunskap i vad lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär, tydliggör utbildningen också vilket ansvar kommuner, regioner och myndigheter har inom området.

Utbildningen ger exempel från verksamheter som jobbar aktivt för en inkluderande minoritetspolitik. SKR medverkar med ett pass om ledning och styrning och kravet på att alla kommuner och regioner numer måste anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla.
LÄNK TILL WEBBUTBILDNINGEN
Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Detta innebär bland annat att kommuner och regioner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
Läs mer
 
Nytt statsbidrag till kommuner för arbete med romsk inkludering
Regeringens strategi för romsk inkludering är inne på sitt tionde år. Länsstyrelsen i Stockholms län, som är samordnande och uppföljande myndighet för strategin, har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till kommuner för att förbättra romers inkludering i samhället.

Länsstyrelsen arbetar just nu med att ta fram riktlinjer för bidraget. Ansökan från kommuner kommer att öppna under hösten med preliminär sista ansökningsdag i mitten av oktober.

Utifrån förordning (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering får statsbidrag lämnas till insatser som bidrar till att främja romsk inkludering inom strategins verksamhetsområden; utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.

Vid frågor kontakta minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se
 
Fullmäktigeutbildning efter valet 2022
SKR har på olika sätt uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga uppdrag. Det stöd som nu erbjuds är, dels en lärobok ”Stärk fullmäktige - En skrift om att vara folkvald i fullmäktige”, dels erbjudande om en utbildningsdag för fullmäktige.

Utbildningen är en processutbildning under en heldag som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning.

Utbildningen testas i några kommuner under 2022 för att sedan erbjudas till samtliga medlemmar under hela 2023. Dagen består av delmoment där varje delmoment både innehåller teoridelar och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll
  • Uppdraget som förtroendevald
  • Kommuners och regioners uppdrag
  • Fullmäktiges uppdrag
  • Samspel i politikens olika funktioner
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare
Utbildningen kostar 20 000 kronor och omfattar två utbildare från SKR. Kommunen/regionen står för lokalkostnader, eventuellt egna resor och arvoden, kostnader för mat och kaffe under utbildningen samt övriga eventuella kostnader som kan uppstå lokalt/regionalt.

För tillfället finns cirka 60 tillgängliga datum för bokning.
TILL BOKNING FÖR 2023
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

De två senaste avsnitten rör valet där det ena fokuserar på hur ansvarsutkrävande genom revision påverkar väljarna och Rasmus Broms och Anna Eklöf samtalar om vad som händer i kommuner som fått formell kritik i revisionsrapporter. Det handlar om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke korrupta och icke diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner och hur väljarna påverkas av kritik från revisionen i kommuner.

I det andra avsnittet för ett samtal om valsäkerhet, det vill säga hur vi skyddar hela processen kring valets genomförande från det att valsedlarna trycks till valresultatet vunnit laga kraft. Sebastian Bay beskriver Valmyndighetens insatser och Kicki Lech från Torsby kommun berättar om det säkerhetsnätverk som finns i Värmland.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se