Carola Gunnarsson ställföreträdande ordförande för SKR
 
SKR styrelse har beslutat att Carola Gunnarsson tjänstgör som ordförande i SKR till dess att styrelsen har utsett en ny ordförande.
– Jag vill fortsätta att bidra till att kommuner och regioner ska ha så goda förutsättningar som möjligt att ta ansvar för välfärd och service till alla invånare, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.
Ny ställföreträdande ordförande i SKR
 
Vd-krönika
 
 
EU:s minimilönelag på tvärs mot vår svenska modell
 
Beslutet om att gå vidare med en gemensam lagstiftning för minimilöner på EU-nivå har återigen satt ljuset på hur viktig den svenska arbetsmarknadsmodellen är. Den handlar enkelt uttryckt om att lönebildningen fortsatt ska vara en fråga för arbetsmarknadens parter - utan inblandning av stat eller EU. Det är ett mer modernt sätt att möta utmaningarna än lagstiftning om minimilöner.
 
Hälso- och sjukvårdens beredskap behöver finansieras
 
Staten behöver respektera kommuners och regioners ansvar för hälso- och sjukvården, även under kriser, samt bistå med stöd och finansiering för de extra kostnader som nya lagförslag medför.
– En viktig utgångspunkt är att den aktör som i normala fall ansvarar för en verksamhet även ska göra det under en kris- och krigssituation, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.
Viktigt att inte frångå ansvarsprincipen
 
Kvarstående brister i nationell plan
 
Nu har regeringen beslutat om nationell transportplan för 2022-2033. Trots en historiskt stor ekonomisk ram saknas viktiga satsningar i regeringens beslut.
– Den snabba kostnadsutvecklingen riskerar att förvärra situationen ytterligare. Det finns en risk att det som ingår i planen inte fullt ut kan finansieras, säger Carola Gunnarsson, SKR:s ställföreträdande ordförande.
Den regionala och lokala nivåns inflytande måste öka
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
500 miljoner för att säkra tillgång till läkemedel
Regeringen och SKR har tecknat en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel.
Överenskommelse om finansiering för tillgång till läkemedel
 
Fortsatt utveckling av kunskapsstyrningssystemet
SKR rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.
Utveckling av systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
SKR positivt till småskalig gårdsförsäljning av alkohol
SKR tillstyrker förslag till småskalig gårdsförsäljning av alkohol, under förutsättning att monopolet inte äventyras och att det sker under en försöksperiod som sedan utvärderas.
Utredning om gårdsförsäljning av alkohol
 
Mycket återstår för en socialt hållbar bostadsförsörjning
Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har lagt fram ett bra ramverk, men det återstår mycket att göra, bland annat vad gäller statens åtaganden.
 
Erfarenhetsutbyte om välfärd, demokrati och ledarskap
Ledande förtroendevalda kvinnor från Ukraina, Rwanda, Zambia, Namibia, Uganda och Indonesien besöker SKR samt kommuner och regioner den 13-17 juni. 
Internationellt studiebesök från politiska ledare
 
På tiden att EU närmar sig medborgarna
Det är viktigt att det lokala och regionala perspektivet får ta plats i EU, skriver Apostolos Tzizikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande, och Jelena Drenjanin, SKR, i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Vi utmanar Sverige att kraftfullt stärka lokal och regional demokrati i EU
 
Samhällsbyggande måste ske i samverkan
Frågan om tider i plan- och bygglovsprocesserna är alldeles för viktig för att falla offer för svepande generaliseringar. Det skriver Gunilla Glasare, SKR, i en debattreplik i Svenska Dagbladet.
SKR välkomnar en konstruktiv dialog om ledtider för bostadsbyggande
 
Välkommen till Innovationsveckan 2022
Anmälan har nu öppnat för att delta med en aktivitet under Innovationsveckan 2022. Fokus under veckan är att tillsammans sprida smarta lösningar för en mer innovativ offentlig sektor. Veckan sker den 3-7 oktober och som tidigare innehåller programmet möjlighet att delta både digitalt och lokalt.
Anmäl aktivitet till Innovationsveckan
 
Bloggar från SKR
 
 
Är förändringens tid här för statsbidragen?
Regeringen måste minska och förenkla de riktade statsbidragen. Det slår nu ytterligare en rapport fast, när Statskontoret häromveckan lämnade över sin analys av hur den statliga styrningen påverkar administrativa kostnader i kommuner och regioner. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Så fördelas återhämtningsbonusen till kommuner och regioner
Socialstyrelsen har beslutat hur den så kallade återhämtningsbonusen ska fördelas till kommuner och regioner. Totalt ingår 1,1 miljarder kronor i fördelningen och myndigheten meddelade den 10 juni att statsbidraget kommer att betalas ut under de närmsta dagarna. 
Fördelning av statliga medel till återhämtning inom vård och omsorg
 
IVO:s förutsättningar för tillsyn över socialtjänsten ska ses över
Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva tillsyn över socialtjänsten. Uppdraget är även att se över IVO:s möjligheter att granska kommuners arbete med uppföljning av avtal med privata utförare.
Utredning om IVO:s förutsättningar för tillsyn
 
Färre skogsbränder förra året
Räddningstjänsten genomförde 1770 insatser till skogsbränder under 2021, en minskning jämfört med 2020 då det genomfördes 2 600 insatser. Det visar statistik som har rapporterats in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt myndigheten är den vanligaste orsaken till att skogsbränder uppstår olika former av mänskliga beteenden. 
Antal skogsbränder per län 2021
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 21 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00