Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det har varit en intensiv period i vår och det har hänt saker i vår omvärld som sätter saker och ting på sin spets. Ett krig i Europa och en förändrat säkerhetsläge ställer nya krav på prioriteringar.

Detta ger ytterligare skäl att ställa om ännu snabbare till hållbarhet, minskat beroende av fossila energikällor och ökad elektrifiering. Vi ser en stor aktivitet inom EU som kommer att får direkta genomslag. Det är viktigt att tillståndsprocesser effektiviseras och att elnätutbyggnaden prioriteras för att snabba på omställningen till fossilfrihet.

Det är många viktiga samhällsfrågor där ni som kommuner är involverade.
Det är också viktigt att stanna upp och få perspektiv på vardagen. Det gör man bäst under en längre ledighet.

Ha en skön sommar!

Ann-Sofie Eriksson
 
Energi och klimat
 
 
Klimaträttsutredningens betänkande - snart på remiss
Klimaträttsutredningen (SOU 2022:21) har 18 maj överlämnat slutbetänkande Rätt för klimatet till regeringen. Utredningen föreslår ändringar av lagstiftningen för att främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

SKR:s expert i utredningen har skrivit ett särskilt yttrande kring behovet att säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande över markanvändningen ur ett brett samhällsperspektiv, vad gäller redovisning av elledningars lokalisering mellan stationer i koncessionsansökan samt att luftledning för högspänningsledning växelström så tydligt framhålls som huvudalternativ. Yttrandet ifrågasätter också föreslagna ändringar i PBL avseende transportefterfrågan, val av transportsätt och förutsättningar för en effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. Betänkandet har ännu inte remitterats.
 
Miljöprövningsutredningens slutbetänkande presenteras den 14 juni
Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) har haft i uppgift att skapa förutsättningar för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Idag den 14 juni överlämnar miljöprövningsutredningen  sitt slutbetänkande till regeringen.
 
REPowerEU - Kommissionens plan att snabbt reducera beroendet av rysk fossil energi och snabba på energiomställningen
Den18 maj presenterade Kommissionen sin plan innehållande flera initiativ kring gas, förnybar energi, interventioner på energimarknaden etc. Bland annat ska tillståndsprocesser underlättas och solenergi främjas på flera olika sätt.

Genom initiativet EU Save Energy är förhoppningen att medborgarna ska spara 5 procent genom att anpassa innetemperaturer, hastigheter och andra val. Medlemsstaterna väntas utforma information och kampanjer.
 
Europeiska mobilitetsveckan den 16 - 22 september
I fjol deltog 60 svenska kommuner med aktiviteter, av totalt över 3000 städer/kommuner i över 50 länder. Årets tema är bättre resande med slogan "Variera dina resor".
Europeiska mobilitetsveckan - för hållbara resor och transporter (Trafikverkets webbsida)
 
Europeiska veckan för hållbar energi, EUSEW
Årets EU-vecka för hållbar energi, EUSEW, ordnas 26-30 september i hybridformat. Möjlighet finns också att ordna egna lokala event under juni-september med visst stöd. Såna event ska ha fokus på förnybar energi eller energieffektivisering och helst vara interaktiva.
Läs mer om Sustainable Energy Days och kriterier samt registrering.
 
Hållbarhet
 
 
Verktyg för omställning
Agenda 2030-samordnaren har sammanställt ”Verktyg för omställning” – där kan man söka bland olika gratis tillgängliga verktyg, metoder och arbetssätt som kan vara en hjälp i omställningsarbetet.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Mötesplats samhällsbyggnade 20-21 juni 
Välkommen till Moderna Museet i Stockholm och konferensen där vi tar oss an samhällsutmaningar på bredden. Vi diskuterar samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera. Du får del av intressanta föredrag och bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande. Det finns även intressanta studiebesök, exempelvis vid Slussen om omvandlingen från trafikknut till mötesplats. SKR arrangerar konferensen som vänder sig med ett tvärsektoriellt innehåll till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner.
Mer information och anmälan
 
KOMMEK - Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor den 17-18 augusti
På KOMMEK möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. Tillsammans skapar vi Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor under två inspirerande och engagerande dagar i Malmö. I år erbjuds seminarier om både koldioxidbudget och klimatanpassning.
Mer information och anmälan
 
Miljömålsdagarna - Välkomna till Sundsvall den 7-8 september
Att möjliggöra grön omställning - tillsammans skapar vi vägar framåt! Länsstyrelsen i Västernorrland är väd för evenemanget, som anordnas i samverkan med bl.a. Naturvårdsverket, Region Västerbotten och Sundsvalls kommun.
Mer information och anmälan
 
Miljö- och hållbarhetsstrateger - digital nätverkskonferens den 9 september
SKR bjuder in till en digital nätverkskonferens för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner och regioner den 9 september kl 09.00-12.00. Konferensens teman är styra och leda för hållbar utveckling, elektrifiering och klimatneutral kommun 2030, med medverkan från Viable Cities och kommuner i deras arbete, Tekniska verken i Linköping och SKR.
Mer information och anmälan
 
Dricksvattenkonferens 2022 den 14-15 september
SKR anordnar för sjunde gången den årliga konferensen för kommunala chefer och inspektörer som arbetar med dricksvattenkontroll. Första dagen handlar bland annat om de nya dricksvattenföreskrifterna, de nya operativa målen för dricksvatten och riskklassning. Andra dagen handlar om säkerhet i dricksvattenarbetet. Det är mycket regler om säkerhet i dricksvattenarbetet. Varmt välkomna till 2022 års konferens om dricksvattenkontroll!
Mer information och anmälan
 
Tillsynsdagarna 2022 den 14-15 oktober
Årets tillsynsdagar kommer att genomföras digitalt under två förmiddagar den 13 och 14 oktober. Dagarna riktar sig främst till de som arbetar med tillsyn och kontroll på de lokala miljökontoren. Dag ett kommer att vara inriktad på olika aktuella tillsynsfrågor. Dag två kommer ha tema miljöbrott med fokus på avfall. Vi kommer ha inbjudna talare från bland annat statliga myndigheter och våra medlemmar.
Mer information och anmälan
 
Information till nämndpolitiker i plan-, bygg och miljönämnder den 26 oktober
SKR kommer att ordna en information till nämndpolitiker i plan- bygg- och miljönämnder den 26 oktober kl. 13.00-16.00, digitalt. Det kommer att bli en späckad eftermiddag med fokus på aktuella frågeställningar, aktuella statliga utredningar samt medverkan från statliga myndigheter. Boka in datumet redan nu! Mer information och anmälningslänk kommer i slutet av sommar.
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se