Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av Boverkets marknadsundersökning samt axplock från omvärlden.
 
Tillfälle att jobba med fastighetsfrågor på SKR!
Vi söker nu en medarbetare till Fastighetsgruppen för perioden fram till december 2023. Tjänsten har fokus på frågor som rör drift och förvaltning och innebär stora möjligheter till egen utveckling och möjligheter att etablera kontakter nationellt. Du som söker får gärna idag jobba med fastighetsfrågor hos kommun eller region. Ansök senast 7 augusti!
Annonsen finns här
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Förstudie primärvårdens lokaler och Nära Vård
Den pågående omställningen inom vården (som brukar benämnas Nära vård) påverkar i hög grad primärvårdens lokaler. För att belysa hur regionerna arbetar med lokalfrågor för primärvårdens lokaler och Nära vård har Chalmers Centrum för vårdens arkitektur genomfört en förstudie. Förstudien utgör ett av flera underlag till Program för teknisk standard (PTS) konceptprogram för primärvårdslokaler. Förstudien har delfinansierats av FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor (Fastighetsrådet).
Läs mer här
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser & konferenser
 
 
Ny utbildning – diplomerad lokalstrateg
SKR-bolaget Adda AffärsConcept erbjuder nu en tredagars utbildning för lokalstrateger inom offentlig sektor. Utbildningen sker tillsammans med Norem och innehåller bland annat pass om lokalprocessen, hyresrätt och upphandling.
Läs mer om utbildningen på Addas hemsida
Välkommen att delta i SKR:s konferens Mötesplats samhällsbyggande!
Den 20-21:a juni arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner och vi erbjuder ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

På Mötesplats samhällsbyggande tar vi oss an samhällsutmaningar på bredden. Vi diskuterar frågor som samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera. Varför inte delta i en workshop om framtidens verksamhetsområden och diskutera möjligheterna med industriell och urban symbios? Du får ta del av intressanta föredrag samtidigt som du bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande. Det kommer även finnas möjlighet att delta i intressanta studiebesök, exempelvis erbjuder vi ett guidat besök vid Slussen där vi kommer få höra mer om omvandlingen av platsen från trafikknut till mötesplats. Välkommen!

Datum: 20-21 juni 2022
Plats: Moderna Museet, Stockholm, med möjlighet att följa delar av konferensen digitalt
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommun eller region
Anmäl dig här
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Boverkets marknadsundersökning om informationscentrum för hållbart byggande
Boverket gör just nu en marknadsundersökning inom ramen för myndighetens regeringsuppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Informationscentrumet ska främja en ökad energieffektivisering vid renovering och förvaltning av det befintliga byggnadsbeståndet, genom att bl.a. samla in och sprida resultat, information och kunskap från aktörer, forskningsprojekt och demonstrationssatsningar. I detta uppdrag finns behov av att kartlägga olika målgruppers behov, förväntningar och hinder kopplat till området, för att i efterföljande steg kunna föreslå den inriktning som medför störst samhällsnytta.

Enkäten är relativt kort och går att hitta här. Målgruppen är energiansvariga inom kommunala och regionala fastighetsorganisationer och andra intressenter av energieffektiviserande renovering
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
Under de senaste månaderna har det pågått flitiga diskussioner om de nya regler som skulle börja gälla kring certifiering för användning och kontroll av trycksatta anordningar. Reglerna ansågs innebära stora kostnader för bland annat kommuner och regioner. Diskussionerna har nu gett resultat och Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.

Mer information om beslutet och processen går att läsa här.
Sverige har uppnått de energipolitiska målen med god marginal
Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp dessa mål årligen.
Läs mer här
Upphandlingsmyndighetens stöd att upphandla samhällsviktig verksamhet
Ska du upphandla eller leverera varor eller tjänster till samhällsviktig verksamhet? I inköpsprocessen måste flera roller vara involverade för att kunna ställa rätt typ av krav på förmågan att stå emot och hantera störningar. För dig som leverantör är det viktigt att veta hur du ska hantera frågor kring risker och sårbarheter.
Mer information finns här
Fastighetsägarnas senaste konjunkturrapport
Världsekonomin bromsar in, hushållens realinkomster minskar, företagens marginaler krymper och skuldsättningen är hög. I det läget riskerar Riksbankens planerade räntehöjningar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin. Därför avslutas höjningsfasen redan vid årsskiftet då Riksbankens styrränta nått 1,25 procent. Det skriver Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturrapport.
Ta del av rapporten här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se