Välkommen översyn av statens ansvar för flygplatser
 
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över statens ansvar för de svenska flygplatserna. SKR är positiva till beskedet.
– SKR har länge efterfrågat att staten tar ett samlat grepp om flygplatsfrågan, säger SKR:s ordförande Anders Knape. 
Positivt med utredning om Sveriges flygplatser
 
Vd-krönika
 
 
Oroande ökning av barn och unga med psykisk ohälsa
 
Dagens tidevarv ställer svåra frågor till dem som lever i det. Människans krav på sig själv och sin omgivning ökar, och förväntningarna på hur livet ska vara är också i förändring. Bland dem som är tydligast drabbade finns ofta barn och unga.
 
Orimligt regelverk för distansundervisning som stöd
 
Möjligheterna att erbjuda distansundervisning som särskilt stöd i skolan behöver bli bättre. Det lyfter SKR i en skrivelse till regeringen.
– Dagens regler är orimliga, när det bara i teorin går att erbjuda distansundervisning men aldrig i praktiken, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.
Skolorna behöver fler verktyg för att ge elever stöd
 
 
Stå upp mot hatet - för ett tryggt valår
 
I samband med val tenderar hotet och hatet mot förtroendevalda att öka. Just nu uppmärksammar SKR därför frågan lite extra i sociala kanaler med hjälp av politiska representanter under #ståuppmothatet. SKR har även tagit fram webbutbildningen Tryggt valår som stöd för såväl drabbade som för de som vill lära sig mer om riskerna och hur man hanterar dem.
Webbutbildning: Ett tryggt valår 2022
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Välkommen till Kommek 17-18 augusti
Den 17-18 augusti är Kommek är tillbaka. Konferensen sker digitalt och på plats i Malmö och är en inspirerande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. SKR har bland annat seminarier om arbetet mot korruption, demografins påverkan på ekonomin i kommuner och regioner och hur man får bättre grepp om kostnader och kvalitet i individ- och familjeomsorgen.
Anmälan och mer information om Kommek 2022
 
Nytt stöd för att bedöma risker och förebygga konflikter
SKR lanserar ett digitalt verktyg för risk- och konfliktanalys. Verktyget ger stöd till att på ett tidigt stadium identifiera frågor som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning hos berörda personer i en kommun eller region. Syftet är att kunna agera förebyggande och få förslag på möjliga vägval och åtgärder.
Riskguide för att förebygga konflikt
 
Nytt från omvärlden
 
 
Riktade statsbidrag orsakar onödiga administrativa kostnader
Statskontoret har kartlagt administrativa kostnader som kommuner och regioner har till följd av statens styrning. Enligt Statskontoret bör regeringen prioritera att förenkla och minska antalet riktade statsbidrag. Myndigheten bedömer att den stora mängden riktade statsbidrag orsakar onödiga administrativa kostnader för kommuner och regioner. 
Administrativa kostnader i kommunsektorn till följd av statens styrning
 
Vinster med förebyggande arbete mot fallolyckor
Fallolyckor bland äldre kostade kommuner och regioner 11,3 miljarder år 2020. Socialstyrelsen visar i en ny rapport att det lönar sig att arbeta preventivt för att minska risken för fallskador för äldre som bor kvar i hemmet. Broddar, fysisk träning och anpassning av hemmiljön är exempel på förebyggande metoder som Socialstyrelsen lyfter.
Rapport om fallpreventivt arbete
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 7 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00