Nyheter från SKR
 
 
Förbered upphandling av välfärdsteknik
Att köpa in välfärdsteknik handlar inte enbart om upphandlingsprocessen utan också om förberedande aktiviteter, införande och leverans. Noggranna förberedelser lägger grunden till en god upphandling med förutsättningar för bra affärer och leverans.
SKR:s vägledning för upphandling av välfärdsteknik
 
Addas nya mall underlättar för hållbar upphandling
Adda Inköpscentral har skapat en Agenda 2030-mall som underlätta för upphandlare att identifiera och analysera både sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsrisker. Även en kort checklista för hållbarhet för affärsanalyser är framtagen. Adda har också tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges regioner tagit fram ett tillämpningsstöd för arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor.
Adda arbetar med Agenda 2030 på ett flertal sätt - Upphandlingsmyndigheten
 
Kompetensförsörjningen är välfärdens stora utmaning
Arbetsförsörjningen i välfärden utmanas av en demografisk utveckling där antalet äldre ökar i en betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Om ekvationen ska gå ihop behöver vi tänka nytt.
Ekonomirapporten målar bilden av en framtid med flera faror
 
Primärvården behöver stärkas för ökad tillgänglighet
För att öka tillgängligheten i vården krävs många olika insatser på både kort och lång sikt. SKR ser dock inte hur nya ändringar i vårdgarantin ska bidra.
Ändringar i vårdgarantin är inte lösningen
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 13 september 2022, klockan 9.00 – 16.00
 
KOMMEK är tillbaka!
17-18 augusti ses vi i Malmö eller digitalt för en inspirerande konferens och mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Ta del av ett 60-tal seminarier. SKR har bland annat seminarier om styrning, arbetet mot välfärdsbrottslighet och korruption och hur införande av kategoristyrning i inköpsarbetet bidrar till träffsäkra inköp, besparingar och hållbara lösningar.
Läs mer om programmet och anmäl dig nu
 
Välkommen till Innovationsveckan 2022!
Nu öppnar vi Innovationsveckan 2022, där du skapar innehållet och vi står för arenan. Tillsammans sprider vi smarta lösningar för en innovativare offentlig sektor. Nu är anmälan öppen för programpunkter.
3-7 oktober digitalt och lokalt
 
Nytt från omvärlden
 
 
Delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden
Riksdagen har beslutat om ett särskilt register samt en möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar för idéburna organisationer. Men i möjligheten att reservera rätten att delta i ett valfrihetssystem kom primärvården att exkluderas.
Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023
 
Missnöje över Ivo:s avgifter gör att aktörer nu vänder sig till regeringen
Efter att ha fört dialog med IVO vänder sig nu fem aktörer till regeringen och socialutskottet. De vill att vissa avgifter hos IVO avskaffas och att myndigheten får mer resurser.
Bakom skrivelsen står Famna, Fremia, Sobona, Svenska vård och Vårdföretagarna - Altinget
 
Södertälje inför landets tuffaste brottskontroll av anställda – ”Vi behöver gå längre än andra”
Alla 7 000 anställda i Södertälje kommun ska brottskontrolleras från och med nu. Ingen annan kommun har så tuffa kontroller. ”Vi tar ett nytt steg för att stoppa den organiserade brottsligheten”, säger kommunalrådet Elof Hansjons (S).
I politisk enighet har Södertälje kommun upphandlat ett nytt system för fördjupad bakgrundskontroll av sin egen personal - Dagens Samhälle
 
Forskningsrapport om upphandling med miljöhänsyn
Miljöhänsyn i offentlig upphandling kan vara ett ändamålsenligt och effektivt miljöpolitiskt styrmedel, under vissa förutsättningar. Det visar en forskningsrapport som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket.
Checklista som upphandlande myndigheter kan använda - Konkurrensverket
 
Nästan var tredje kommun har idag ett underskott av äldreboenden i Sverige
Nästan var tredje kommun – eller 83 kommuner – har idag ett underskott av äldreboenden i Sverige. Detta trots att pandemin dämpat efterfrågan. Störst är underskottet i Storgöteborg och högskolekommunerna. Det visar den senaste Bostadsmarknadsenkäten som nyligen publicerades av Boverket.
I många kommuner är projekt på gång men byggprocessen är långsam - Vårdföretagarna
 
Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022
I den här promemorian presenterar Vårdanalys en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Syftet är att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat, att följa utvecklingen och att identifiera områden där utmaningar finns. Uppföljningen innehåller även en internationell utblick, där man jämför utfallen i relevanta delar av den svenska hälso- och sjukvården med utfallen i andra jämförbara länder.
Indikatorer på kvalitet, jämlikhet och effektivitet - Vårdanalys
 
Tillgänglighetsdelegationen lämnar förslag om bland annat en utökad vårdgaranti
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården överlämnar slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) till regeringen. Delegationen föreslår bland annat en utökad vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och omfattar fler patientgrupper.
Patienten ska ges bättre förutsättningar till delaktighet i sin vård - Regeringen
 
Utredning ska ge förslag för att kunna införa offentlighetsprincipen i privata verksamheter inom hälso- och sjukvård
Privata aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas i dag inte av offentlighetsprincipen. För att ge allmänheten ökad möjlighet till insyn i dessa verksamheter har Socialdepartementet beslutat om ett uppdrag för att kunna införa offentlighetsprincipen i offentligt finansierad, privat driven hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Det är en del av regeringens arbete med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
"Utredning om offentlighetsprincip – det lackar mot val?"
Regeringen har presenterat nya utredningsdirektiv angående en offentlighetsprincip i privat driven vård och omsorg. Frågan har redan tidigare utretts. Ännu ett kvitto på att det lackar mot val?
Synen på och inställningen till privata vårdgivare är en ideologisk valfråga - Vårdföretagarna
 
”Friskolor kan inte alls välja bort elever”
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund: Även elever i behov av särskilt stöd kan välja den friskola de önskar. Men tyvärr vill kommuner ofta inte betala vad de ska.
 
"Kortsiktig socialdemokratisk valtaktik att stoppa religiösa friskolor"
Genom att ha anslutit sig till Europakonventionen har Sverige förbundit sig att inte stifta lagar som står i strid med den – som att införa ett etableringsstopp för religiösa friskolor. Det skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.
Dagtinga inte med viktiga principer - Altinget
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se