Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Energi och klimat
 
 
SEI lanserar klimatkompass för konsumtion
Miljömålsberedningen har nyligen föreslagit ett nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Se rapporten Sveriges globala klimatavtryck. Sveriges utsläpp från vår konsumtion är i dag nio ton per person och år. SEI lanserar nu Konsumtionskompassen som illustrerar och analyserar klimatpåverkan från hushållens konsumtion ner på postnummernivå, med stöd av ett excelverktyg.
 
Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september
I fjol deltog 60 svenska kommuner med aktiviteter, en ökning från 42 året innan. Totalt deltog nära 3200 städer/kommuner i över 50 länder. Årets tema är Bättre resande med slogan Variera dina resor. Information och kommande registrering finns på Trafikverkets webbsida: Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter.
 
Europeiska veckan för hållbar energi, EUSEW, 26-30 september
Årets EU-vecka för hållbar energi, EUSEW, ordnas 26-30 september i hybridformat. Möjlighet finns också att ordna egna lokala event under juni-september med visst stöd inom denna ram. Såna event ska ha fokus på förnybar energi eller energieffektivisering och helst vara interaktiva. Se Host Sustainable Energy Days, kriterier samt registrering.
 
LIFE - bidrag till miljö, klimat och naturprojekt - webbinarium 9 juni om årets omgång
För företag, myndigheter och organisationer som vill investera i långsiktigt hållbara affärsmodeller kan LIFE erbjuda ett stöd på mellan 60 och 95% av investeringskostnaden. Investeringar ska bidra till spridning av ny teknik och marknadsintroduktion, skapar sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen. Särskilt intressant är innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi, klimatanpassning, energieffektivisering, miljö och hälsa. Årets ansökningsomgång öppnar 17 maj och Naturvårdsverket håller webbinarium 9 juni.
Läs mer om LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt samt resultat på beviljade projekt.
 
Hållbarhet
 
 
Nollvision för avfall
Agenda 2030-samordnaren lyfter idén om en nollvision för avfall som möjlig metod för området hållbar konsumtion och produktion. Det kan uppfattas som ett utopiskt mål, men målet är att tänka till innan och inte efter. Här är vi utmanade att tänka om och tänka nytt: redan när vi funderar på att tillverka något behöver vi ta ställning till hur det ska göras hållbart men också om det verkligen behövs.Att inte lämna efter sig avfall som är skadligt för hälsa och natur förutsätter att vi i grunden förändrar och minskar vår konsumtion och produktion.
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Ny vägledning om tillsyn av miljöfarlig verksamhet som bedrivs vid hamnar
Naturvårdsverket har nyligen publicerat en ny vägledning för tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bedrivs vid hamnar. En stor del av miljöpåverkan från hamnverksamhet kommer från fartyg och transporter till och från hamnen. Fartygen ägs ofta av andra aktörer än hamnen vilket skapar särskilda frågeställningar vid prövning och tillsyn av hamnar.

Naturvårdsverket publicerade en handbok om tillståndsprövning av hamnar 2003 som i vissa avseenden blivit inaktuell. Därför kommer nu en ny vägledning som är uppdaterad utifrån gällande lagstiftning och praxis. Avsnitt kopplat till exempelvis avfallsfrågor, rådighet och tillsyn har utvecklats och vägledningen har kompletterats med ett helt nytt avsnitt om klimatanpassning.
 
Beslutsfattarens roll i den offentliga livsmedelskontrollen
Livsmedelsverket har tagit fram en webbaserad kurs som riktar sig till beslutsfattare inom livsmedelskontrollen. Det gäller bland annat nämndpolitiker och chefer på central nivå, men även beredskapssamordnare och inspektörer kan ha nytta av delar av innehållet. Kursen beskriver grunderna i livsmedelskontrollen och lyfter beslutsfattarnas roll i sammanhanget, bland annat inom planering, uppföljning och utveckling av kontrollen. Kursen innehåller dessutom ett avsnitt om krisberedskap för livsmedelssektorn då denna pekats ut som samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).
 
Studie om digital miljö vid livsmedelskontrollen
Folkhälsomyndigheten i Barcelona (ASPB) och det autonoma universitetet i Barcelona (UAB) bjuder via Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) in kommunala kontrollmyndigheter inom livsmedel att delta i en forskningsstudie om användningen av digitala miljöer vid livsmedelskontroll. Studien är en del av en doktorandprojekt som genomförs i mer än 10 olika EU länder på kommunal, regional och nationell nivå. Syftet med studien är att beskriva och evaluera användningen av en digital miljö vid livsmedelskontroller av restauranger och livsmedelsbutiker. Observera att studien inte omfattar storhushåll eller institutionskök. Insamlingen av data sker via frågeformulär och deltagande är givetvis valfritt. Det efterfrågas ett samlat svar per kommun eller kommunalförbund. Sista svarsdag är den 25 maj.

Frågor kan ställas till ansvarig forskare Eduard Grau Noguer via e-post

Questionnaire - use of a digital environment during official food safety inspections for restaurants and retail establishments
 
Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet - remiss från Miljödepartementet
Rubricerad skrivelse har presenterats av Naturvårdsverket. Myndigheterna bakom skrivelsen ser problem avseende samverkan, tillsyn, gränskontroll och förebyggande av brott, och lämnar mot bakgrund av detta förslag på författningsändringar och nya uppdrag till myndigheter. SKR ser inte att förslagen till författningsändringar och nya uppdrag till myndigheter berör inte kommunerna direkt. Däremot finns en indirekt påverkan då förslagen avser att leda till ökad myndighetssamverkan mellan länsstyrelser och kommun samt mellan kommuner. Genom att ge länsstyrelsen tillsynsansvar även över nationella avfallstransporter och öka samverkan mellan olika myndigheter, finns stora möjligheter att minska illegal avfallshantering som i många fall drabbar kommuner ekonomiskt och miljömässigt.
 
Klimatanpassning i byggregler för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) TSFS 2021:122, trädde i kraft 1 februari 2022. Föreskrifterna ska tillämpas av byggherren, väghållaren och spår­innehavaren vid projektering och utförande av byggnadsverken. Enligt kraven ska en vägöverbyggnad eller bankropp ovan terrassyta dimensioneras med tillräcklig bärförmåga för nederbörd, flöden och vattennivåer utifrån dagens klimat samt pågående och kommande klimatförändringar. Syftet ärt att undvika oacceptabel risk för personskador, allvarlig skada på samhällsviktiga funktioner eller stora ekonomiska konsekvenser i övrigt till följd av kraftig nederbörd, flöden eller vattennivåer. I allmänna råd anger Transportstyrelsen lämplig klimatfaktor för att beräkna framtida nederbörd, baserad på en förväntad ökning av korttidsnederbörden med 20 procent. Råd ges för dimensionerande flöden och vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Nollvision avfall - hur gör vi? Omtag hållbar konsumtion och produktion 3 juni
Agenda 2030-samordnaren bjuder in till ett fullspäckat program med forskare och samhällsaktörer som förklarar, reder ut begrepp och visar vägen. Följ med på ett seminarium i framkant om vad vi lämnar efter oss!
Seminariet sänds live den 3 juni kl. 09.00-12.00 och går även att se i efterhand. Länk till seminariet.
Mer information
 
Mötesplats samhällsbyggnade 20-21 juni 
Välkommen till Moderna Museet i Stockholm och konferensen där vi tar oss an samhällsutmaningar på bredden. Vi diskuterar samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera. Du får del av intressanta föredrag och bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande. Det finns även intressanta studiebesök, exempelvis vid Slussen om omvandlingen från trafikknut till mötesplats. SKR arrangerar konferensen som vänder sig med ett tvärsektoriellt innehåll till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner.
Mer information och anmälan
 
Hållbara konstgräsplaner
Vill du lära dig mer om hållbara konstgräsplaner? Beställargruppen Konstgräs och Rise anordnar ett kostnadsfritt webbinarium vid flera tillfällen under våren.
Mer information och anmälan
 
KOMMEK - Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor den 17-18 augusti
På KOMMEK möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. Tillsammans skapar vi Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor under två inspirerande och engagerande dagar i Malmö. I år erbjuds seminarier om både koldioxidbudget och klimatanpassning.
Mer information och anmälan
 
Miljö- och hållbarhetsstrateger - nätverkskonferens 9 september. Reservera datumet!
SKR bjuder in till en digital nätverkskonferens för miljö- och hållbarhetsstrateger i kommuner och regioner den 9 september kl 9-12. Temat är styra och leda för hållbar utveckling, elektrifiering samt hållbar omställning. Anmälningslänk och detaljerat program kommer före sommaren.
 
Miljöbalksdagarna 21-22 september
Naturvårdsverket anordnar miljöbalkdagarna på Skansen i Stockholm. Konferensen riktar sig till dig som jobbar strategiskt och praktiskt med miljöbalken och ger dig både god överblick över den senaste utvecklingen på miljöbalksområdet och redskap för att kunna göra ett bra arbete – såväl lokalt, regionalt som nationellt.
Mer information och anmälan
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se