Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Öppna Jämförelser inom detaljplaneområdet 
 
I slutet av vecka 19 kommer SKR att presentera årets sammanställning av Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet på www.skr.se. Ta gärna del av materialet där, och läs vidare hur du själv kan göra jämförelser med andra kommuner i den öppna databasen Kolada.

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet görs för fjärde gången, med uppgifter för åren 2020 och 2021. Studien belyser några valda delar av kommunernas aktivitet inom detaljplaneläggning med fokus på bostäder och tidsåtgången för detaljplanearbete. Det är strategiska frågor där kommunerna kan dra nytta av kunskapsutbyte med varandra. Uppgifterna har också till syfte att bidra med fakta till den allmänna debatten avseende bostadsbyggande och planering i landet som helhet.
 
Välkommen på seminarier om Öppna Jämförelser den 17 maj och 24 maj
 
2022 års Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet presenteras av SKR i början av maj. På två olika seminarier får du nu tillfälle att höra mer om studien och ta del av erfarenheter och reflektioner från kollegor i andra kommuner.

Fokus på det första seminariet ligger på tidsåtgång, planläggningsvolym och process för detaljplanearbetet. Det andra seminariets fokus är planberedskap för bostäder, bygglov för bostäder och kopplingen till kommunens bostadsförsörjningsansvar. Vi går igenom årets ÖJ-resultat och ser hur utvecklingen sett ut sedan tidigare undersökningar. Vi visar och berättar hur kommunen kan använda resultaten i den öppna databasen Kolada för att göra de jämförelser som är relevanta på hemmaplan. Vi får ta del av exempel och tankar från kommuner som på olika sätt arbetat med frågorna.

Seminarierna hålls digitalt i Zoom, och kan ses i efterhand av de som anmält sig. Anmäl dig till ett seminarium eller till båda.

Deltagande i ett seminarium kostar 1300 kronor, exklusive moms. Deltagande i båda seminarierna kostar 2100 kronor, exklusive moms.

Seminarium 1 - Fokus tid och process den 17 maj kl. 09.00-12.00
Seminariet vänder sig i första hand till dig som är planchef eller motsvarande, eller på annat sätt ansvarar för detaljplanering i kommunen.
Mer information och anmälan - seminarium 1 Sista anmälningsdag är den 16 maj 2022.
 
Seminarium 2 - Fokus planberedskap och bostäder den 24 maj kl. 09.00-12.00
Seminariet vänder sig i första hand till dig i kommunen som ansvarar för plan- och bygglovsfrågor, och också till dig som arbetar med bostadsförsörjning.
Mer information och anmälan - seminarium 2 Sista anmälningsdag är den 23 maj 2022.
 
Drönare i kommunal verksamhet - digitalt seminarium den 20 maj kl. 09.00-12.00
 
Missa inte SKRs digitala seminarium i Zoom, där du får en genomgång av det nya regelverket för drönare och vad det innebär för kommuner och regioner. SKR presenterar en nyligen framtagen handbok i ämnet och du får även ta del av några exempel på hur drönare används i kommuner.
Priset är 500 kronor, exklusive moms. Sista anmälningsdag är den 19 maj 2022.
Mer information och anmälan
 
Digitalt seminarium om konstruktion av PBL-taxa den 17 juni kl. 09.00-12.00
 
En välfungerande taxa är en viktig del av kommunens finansiering av bygglovsverksamheten. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med det arbetet ger SKR ut underlag för taxekonstruktion. Sedan några år tillbaka finns ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa som uppdateras löpande. Syftet med det nya underlaget är att få en transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa.

SKR bjuder in till ett digitalt halvdagsseminarium i Zoom om taxeunderlaget för dig som inte sedan tidigare använder det. Förmiddagen har fokus på området bygglov och anmälan. Seminariet riktar sig till dig som är bygglovschef eller på annat sätt ansvarig för PBL-taxan i kommunen. Pris för deltagande är 1300 kronor, exklusive moms.

Anmäl dig via denna länk eller på skr.se. Sista anmälningsdag är den 16 juni 2022.
 
 
SKRs kulturkonferens 2022 den 14-15 juni
I juni är det dags för SKR:s kulturpolitiska konferens 2022. Detta år genomförs konferensen i Helsingborg tillsammans med värdarna Helsingborgs stad och Region Skåne. Konferensen tar avstamp i frågor om kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030. Hur bygger vi ett hållbart kulturliv och hållbara samhällen för 2030 och framåt? I Helsingborg pågår under dagarna även H22 City Expo, som är en del av kommunens fleråriga satsning på innovation för en smartare och mer hållbar stad.

Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstepersoner från kommuner, regioner och stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.
Mer information, pris och anmälan
 
Välkommen till Mötesplats samhällsbyggande den 20-21 juni
 
Under två dagar på Moderna Museet i Stockholm tar vi oss an samhällsutmaningar på bredden! Vi kommer bland annat diskutera frågor som riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen, hur samhällsbyggandet ställer om för klimat och energiförsörjning samt infrastruktur för en smart uppkopplad stad. Utöver detta ges du möjlighet att delta i både workshops och spännande studiebesök. Exempelvis erbjuder vi ett guidat besök vid Slussen där vi kommer få höra mer om omvandlingen av platsen från trafikknut till mötesplats.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner. Vi erbjuder ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar. För dig som inte kan delta på plats kommer delar av konferensen att webbsändas.
Mer information, pris och anmälan
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se