Europadagen 2022
 
I år uppmärksammas Europadagen på Kulturhuset i Stockholm där bland andra EU-minister Hans Dahlgren och kulturminister Jeanette Gustafsdotter deltar i diskussioner som kommer att livesändas på regeringens webbplats, regeringens Youtube-kanal och i ett event på Facebook. Det går även att besöka Kulturhuset där det kommer att serveras kaffe och kakor. Dagen är indelad i fyra pass på temat säkerhetspolitik, klimat, inre marknad och demokrati.

Sveriges Kommuner och Regioner är medarrangör för seminariet klockan 13:05-14:00 – Hur kan vi värna vår europeiska demokrati?
  • Datum: 9 maj 2022
  • Tid: 10.00 – 14.30
  • Plats: Studion, Kulturhuset, entré Sergels torg, mitt för fontänen.
  • Ort: Stockholm
  • Kostnad: Kostnadsfritt
Läs mer om Europadagen här.
 
© European Union
Konferensen om Europas framtid avslutas 
 
Under Europadagen den 9 maj avslutas även konferensen om Europas framtid. En rapport om konferensens slutresultat kommer att presenteras för ordförandena för EU:s institutioner under ett avslutande evenemang i Strasbourg.

Under det avslutande plenarsammanträdet den 29-30 april i Europaparlamentet i Strasbourg nådde konferensens plenarförsamling en gemensam överenskommelse om sina slutliga utkast till förslag. De omfattar fler än 300 föreslagna åtgärder för att förverkliga 49 förslag inom nio teman. Förslagen bygger på rekommendationerna från Europeiska medborgarpaneler, nationella medborgarpaneler och evenemang tillika idéer som skickats in via konferensens onlineplattform.

Läs mer här.
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
 
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.

Läs mer om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina här.
 
Bild på Anders Knape
Värna Europas lokala självstyren
 
För att kunna ge medborgarna en så god välfärd som möjligt måste vi utgå från de lokala och regionala förutsättningarna och behoven. Det skriver ordförande för SKR, Anders Knape i en krönika i Europaportalen den 26 april.

Läs krönikan här.
 
© European Union / Fred Guerdin
Regionkommitténs 149:e plenarsession
 
Den 27-28 april hölls regionkommitténs 149:e plenarsession i kommissionens byggnad. Plenarsessionen inleddes med en debatt om Ukraina med vittnesmål från bland annat Vitali Klitschko, borgmästare i Kiev och ordförande i föreningen för ukrainska städer. 

Under plenarsessionen omröstades 15 yttranden och det antogs även två resolutioner, resolutionen om europeiska regioners och städers stöd för Ukraina och resolution om REPowerEU: kommuner och regioner som påskyndar energiomställningen

Läs mer om regionkommitténs plenarsession här.
 
Bland rapportörena återfanns bland annat den svenska regionpolitikern och ledamoten i ReK, Åsa Ågren Wikström, som presenterade sitt yttrande Översyn av LULUCF-förordningen (Land use, land-use change, and forestry) och förordningen om ansvarsfördelning. En viktig fråga som engagerar lokal och regional nivå.

I sitt yttrande betonade Åsa Ågren Wikström de förödande effekterna som klimatförändringarna medför på lokalsamhällen och behovet av kraftfulla åtgärder för att uppnå EU:s klimatmål. Därtill påpekade hon att klimatförändringarna är ett gränsöverskridande problem som inte kan lösas enbart genom nationella eller lokala åtgärder.

Åsa Ågren Wikström uppmärksammade även att alla sektorer i ekonomin måste bidra till att minska utsläppen och samtidigt balansera rättvisa och solidaritet samt att den nödvändiga förändringen måste vara faktabaserad och involvera lokala och regionala myndigheter. Därtill motsatte hon sig starkt att förslaget främst fokuserar på skogarna som kolsänkor och inte tar hänsyn till deras roll som hållbar råvara för att ersätta fossila alternativ.

Läs mer här.
 
Sju svenska städer deltar i EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala och smarta städer 2030
 
I höstas öppnade EU-kommissionen för ansökningar från alla europeiska städer som vill medverka i missionen 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Den 28 april tillkännagavs det att Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå utgör sju av dessa. 

Uppdraget för städer kommer att få 360 miljoner euro i finansiering från Horisont Europa för perioden 2022–2023, för att med hjälp av innovation bana väg för klimatneutralitet senast 2030. Forsknings- och innovationsåtgärderna kommer att inriktas på ren rörlighet, energieffektivitet och grön stadsplanering och ge möjlighet att bygga upp gemensamma initiativ och utöka samarbetet med andra EU-program.

Läs mer här.
 
 
Bild på Staffan Isling
Viktiga EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet
 
Våren 2023 är det Sveriges tur att ta över ordförandeklubban för EU:s ministerråd. Under ett halvår kommer Sverige ha ökade möjligheter att påverka vilka prioriteringar och frågor som står i fokus. I SKR:s VD-krönika skriver Staffan Isling om hur SKR driver kommuners och regioners viktiga EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet.

Läs krönikan här.
 
Seminarium om SKR:s prioriterade EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet
 
Den 6 april deltog SKR i ett seminarium med utgångspunkt i förbundets roll som arbetsmarknadspart och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner.

I samtalet deltog Jeanette Grenfors, arbetsrättsjurist och expert och Malin Looberger, EU-samordnare på SKR samt Anna Wetter Ryde, forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier. Under seminariet diskuterades vad SKR har för målsättningar på EU-nivå samt varför och hur dessa prioriteringar drivs och förverkligas. 

Seminariet spelades in och går att ta del av här.
 
ICLD inleder samarbete med kommunförbund i södra Afrika
 
För att ge bättre förutsättningar att stärka den lokala demokratin har ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) ingått samförståndsavtal med tre kommunförbund i ICLD:s prioriterade samarbetsländer Botswana, Sydafrika och Zambia. Kommunförbund i ICLD:s samarbetsländer har en viktig roll i att samordna, utbilda och stärka kommuner och regioner. Dessa avtal är de första i sitt slag som ICLD ingår med kommunförbund.

Läs mer här.
 
Strängnäs åter i partnerskap med massajbyn Emboreet i Tanzania
 
Strängnäs har länge varit engagerad i kommunala partnerskap på temat ungdomsinflytande med olika partners i Tanzania. Nu återetablerar kommunen partnerskapet med massajbyn Embooret tack vare beviljat bidrag från ICLD.

Läs mer här.
 
Partnerskapet som förbättrar för människor med funktionsnedsättning
 
Borås kommun och kommunen Vracar i Serbien arbetar tillsammans i ett kommunalt partnerskap som syftar till att öka inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Efter en förberedelsefas som startade 2020 där båda parter lärt känna varandra och formulerat sina lokaldemokratiska utmaningar ansökte de båda parterna om ett treårigt projekt som beviljades i början av 2022.

Läs mer här.
 
Seminarium om demokrati och säkerhet i Ukraina
 
Den 17 maj anordnar ICLD seminariet Democracy and security in Ukraine: Unpacking local resilience and prospects for reconstruction. 
  • Datum: 17 maj 2022
  • Tid: 15.00 – 16.30
  • Plats: Digitalt
  • Språk: Engelska (med direktöversättning till ukrainska)
Läs mer och registrera här.
 
I det sjunde avsnittet av SKR:s podd om välfärdsteknik samtalar Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik, med Göran Lindsjö, AI-rådgivare i Sverige och internationellt, om digitalisering av välfärden i Sverige, hur Sverige ligger till i AI-frågor jämfört med andra länder och om vilka AI-lösningar olika världsdelar fokuserar på. Dessutom handlar samtalet om att Sveriges självbild, kunskap och kompetens gällande digitalisering är ett hinder för landets utveckling i AI-frågor.

Lyssna på avsnittet här.
 
 
 
 
 
 
Redaktör
Linnea Nylund
linnea.nylund@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se