När socialen kom till Vivalla
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
När socialen kom till Vivalla
 
Färre uteblivna besök, färre hot och starkare relationer med invånarna. Så ser verkligheten ut för socialtjänsten i Örebros mest socioekonomiskt utsatta område Vivalla. Nyckeln till framgång? Den fysiska närvaron. Det skriver Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen på SKR. 
Socialtjänstbloggen
 
Ensamkommande barn som flyr Ukraina
– vad gäller?
 
Vilket ansvar har socialtjänsten och Migrationsverket när det gäller ensamkommande barn? Kan ett ensamkommande barn bo tillsammans med en anhörig på ett anläggningsboende? Vad gäller när det kommer en hel grupp från ett barnhem? SKR har tagit fram frågor och svar som stöd för kommuner.
Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn
 
Många frågor kvar att lösa för flyktingmottagandet
 
Regeringens förslag om hur personer som flyr från Ukraina ska fördelas mellan kommunerna saknar svar på en rad viktiga frågor. Det skriver SKR i ett yttrande.
− Vi har ett ny situation med massflyktsdirektivet och det är ett nytt omfattande kommunalt åtagande som föreslås, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Fortsatt dialog och uppföljning behövs för ett bra mottagande
 
Bra förslag om åtgärder när barn misstänks för brott
 
SKR ställer sig i huvudsak bakom förslagen från utredningen ”Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott”. Huvudregeln bör vara att socialtjänsten deltar som stöd vid polisförhör med barn. Socialtjänsten behöver också få möjlighet att göra egna prioriteringar utifrån arbetsbelastning.  
Det skriver SKR i ett remissyttrande
 
Ny pilotundersökning inom funktionshinder
 
Hösten 2022 genomför SKR en ny brukarundersökning med fokus på vuxnas myndighetskontakt inom funktionshinderområdet. Den 16 maj håller SKR ett uppstartsmöte för dig som vill veta mer. Mötet är till för alla intresserade och innebär inte att du förbinder dig att delta.
Brukarundersökning, myndighetsutövning funktionshinder
 
Avgiftsfria utbildningar till språkombud i äldreomsorgen
 
Vård- och omsorgscollege arrangerar avgiftsfria utbildningar till språkombud och språkombudsutbildare, samt för chefer i äldreomsorgen. Syftet är att förbättra yrkessvenska hos personalen.
Språkombud i hela landet
 
Viktig reform för stöd vid skadligt bruk och beroende
 
SKR är positiva till flera av förslagen i utredningen om insatser till personer med samsjuklighet.
− Förslagen innebär stora förändringar och utmaningar både för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det är nödvändigt för att göra vården och insatserna bättre, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.
Viktigt att reformen finansieras av staten
 
Mer från SKR 
 
 
Flyktingmottagande fokus i vårändringsbudgeten
Den 19 april presenterades regeringens ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget för 2022. SKR har sammanfattat förslagen som rör kommuner. Bland satsningarna märks främst medel för flyktingmottagande.
Cirkulär om vårproposition och vårändringsbudget
 
Webbutbildning om aktualiseringar i barn och ungdomsvården
Att göra aktualiseringar och förhandsbedömningar kring barn och unga kräver svåra avvägningar. SKR:s webbutbildning tar upp de vanligaste bristerna som IVO sett i sina granskningar och går igenom handläggningens olika moment utifrån Socialstyrelsens böcker.
Handläggning och dokumentation, barn- och ungdomsvård
 
Heltidsarbetet ökar inom vård och omsorg
Andelen anställda som arbetar heltid fortsätter att öka i kommuner och regioner. Störst är ökningen inom kommunernas vård och omsorg.
Det visar SKR:s personalstatistik för 2021
 
Informationssäkerhet kräver långsiktigt arbete
Vad gör en kommun om alla IT-system ligger nere? God beredskap kräver långsiktigt, strukturerat arbete. Det skriver Eva Sahlén, samordnare för Kompetenscenter välfärdsteknik på SKR.
Socialtjänstbloggen, om informationssäkerhet 
 
Nätverka med andra
 
 
SKR:s kvinnofridsnätverk tar upp frågor om skyddat boende
SKR har ett nätverk för dig som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom nätverket får du löpande information och kan du dela erfarenheter med kollegor i hela landet. Nätverkets digitala träff 12 maj tar upp frågor som rör kommande reglering av skyddat boende för våldsutsatta.
Gå med i SKR:s kvinnofridsnätverk och få inbjudan till träffen 
 
Nytt nationellt utvecklingsteam om jämställdhet för äldre
I vår startar ett utvecklingsteam för dig som vill utveckla en mer likvärdig service för äldre kvinnor och män. Utvecklingsteamet är kopplat till SKR:s Modellnätverk för jämställdhet. I teamet kommer ni överens om ett gemensamt förbättringsområde och delar erfarenheter av arbetet på hemmaplan. Vill du vara med? Mejla linda.buren@umea.se. En första träff hålls digitalt 23 maj.
 
Kurser och konferenser 
 
 
29 april
Sekretess och samverkan mellan socialtjänst och polis
Hur kan socialtjänsten och polisen samarbeta på individnivå trots sekretessen? Seminariet är kostnadsfritt och kan ses i efterhand.
Följ seminariet på webben
 
2 maj
Modell för kartläggning av arbete med barn och unga
Stockholms stad har tagit fram en modell för systematiska kartläggningar av socialtjänstens arbete med barn och unga. Hör om Stockholms erfarenheter och hur kartläggningarna kan bidra till en mer kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst.
Följ seminariet på webben
 
18 maj
Dokumentation i socialtjänsten
Under en webbsänd halvdag utforskar vi nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter när det gäller dokumentation inom socialtjänstens myndighetsutövning.
Sista anmälningsdag 17 maj
 
18 maj
Aktuellt inom socialpsykiatrin
Hur stödjer vi på bästa sätt personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning som behöver stöd och vård från flera olika aktörer? Konferensen lyfter metoder och verktyg för samverkan.
Sista anmälningsdag 17 maj
 
20 maj
Individbaserad uppföljning – samverka regionalt
De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) har en viktig roll att stödja kommunernas arbete med individbaserad systematisk uppföljning. Hur kan det se ut i praktiken? Seminariet arrangeras av SKR, RSS och Socialstyrelsen.
Sista anmälningsdag 18 maj
 
1 juni
Förändra beteende hos våldsutövare – vad funkar?
Hur når vi personer som utövar våld mot närstående? Vilka metoder fungerar? Och hur driver vi arbetet med den utsattas säkerhet i centrum? Under en heldag lyfter vi forskning och konkreta exempel.
Sista anmälningsdag 31 maj
 
2 juni
Vräkningsförebyggande arbete
Socialtjänsten har en viktig roll att förebygga avhysningar, men det förebyggande arbetet görs bäst i samverkan. Ta del av goda exempel och hör hur olika myndigheter jobbar. Bjud med en representant från din kommuns bostadsbolag och få rabatt på anmälan!
Sista anmälningsdag 1 juni
 
7 juni
Placerade barn och unga – ersättningar och villkor
Vilka ersättningar och villkor gäller vid vårdnadsförflyttningar och placeringar av barn och unga? Lär dig mer om avtal, placerade barn och socialförsäkringsförmåner, familjehemsföräldrars sjukpenninggrundande inkomst och skatteregler för uppdragstagare.
Sista anmälningsdag 3 juni
 
8 juni
Socialtjänstens arbete i segregerade områden
Problematiken i segregerade områden är komplex. Samtidigt är förväntningarna på socialtjänsten stora att hantera frågor som rör barn och unga, våld i nära relationer, kriminalitet och utanförskap. Vad säger forskningen och praktiken? Kan vi lära oss något av det arbete som pågår?
Sista anmälningsdag 7 juni
 
14 juni
Socialtjänst for dummies
Vad får socialtjänsten göra och inte? Vilka är socialtjänstens målgrupper och vilka lagar styr? SKR bjuder in till en heldag för alla som vill få grundläggande kunskap om socialtjänstens styrning, befogenheter och uppdrag.
Sista anmälningsdag 13 juni
 
27–28 oktober
Funktionshinder i tiden 2022
SKR och Socialstyrelsens konferens Funktionshinder i tiden lyfter forskning, praktiknära exempel och de senaste nyheterna för dig som jobbar inom området funktionshinder. Delta på plats och träffa kollegor från hela landet, eller följ delar av konferensen via webben.
Sista anmälningsdag 27 september
 
Ledarskapsprogram Nära vård
 
15 september
Chef, ledare, förtroendevald
Fyll på med kunskaper att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Fyra tillfällen med start i september.
Sista anmälningsdag 31 maj
20 september
Högsta ledning 
Tre halvdagsseminarier med fokus på omställningen till Nära vård för dig inom högsta tjänstledningen i kommuner och regioner. 
Sista anmälningsdag 31 maj
 
Nytt från omvärlden 
 
 
Tydligare barnrättsperspektiv vid bedömning av missbruk
I en ny revidering av ASI-manualen har Socialstyrelsen förtydligat barnperspektivet. Revideringen innefattar bland annat information och följdfrågor till klienter med barn.
Reviderad version av ASI-manualen
 
Stöd till våldsutsatta som lever med skyddade personuppgifter
Jämställdhetsmyndigheten rapport om skyddade personuppgifter visar att våldsutsatta kvinnor och barn behöver få bättre stöd och hjälp från myndigheter så att uppgifter inte röjs. Socialstyrelsen har samlat stöd för socialtjänsten. 
Publikationer från Socialstyrelsen
 
Redaktör 
 
Sofia Karlsson 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00