Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Stödmaterial vid upphandling av välfärdsteknik
 
Varför ökar inte användningen av välfärdsteknik i kommunerna i snabbare takt? En av orsakerna enligt kommunerna själva, kan vara frågor kopplade till upphandling. Därför ordnar Kompetenscenter välfärdsteknik aktiviteter och stödmaterial som förenklar arbetet vid införande och upphandling av välfärdsteknik. I det här temanumret ger Kompetenscenter en översikt av olika stödmaterial gällande upphandling. Har du förslag på andra aktiviteter som kan stödja dig i arbetet med upphandling av välfärdsteknik? Hör av dig till oss på info@skr.se.

I stödmaterialet som finns på skr.se beskriver Kompetenscenter olika aspekter som kommuner kan tänka på vid upphandling som exempelvis kartläggning av nuläge, behov och marknad. Det finns även tips på användning av ramavtal, gemensamma upphandlingar och förslag på upphandlingsstrategi.
Förbered upphandling av välfärdsteknik
 
Vägledningar för upphandling 
 
SKR har genom två så kallade beställarnätverk tagit fram mer omfattande vägledningar som kan ge stöd i upphandlingsarbetet.
En av vägledningarna är framtagen av SKR:s tidigare beställarnätverk för välfärdsteknik. Vägledningen kan användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare. Den utgår från nätverkets egna erfarenheter och tolkningar av behov.
Upphandling av välfärdsteknik 3.0
Beställarnätverket Framtidens samhälle har också tagit fram en vägledning. Det är ett stöd i hur organisationer på ett systematiskt sätt kan arbeta från behov till en etablerad och använd IoT-tjänst (Internet of Things), till exempel välfärdsteknik.
 
Ramavtal: Trygghetslarm och larmmottagning
 
Adda Inköpscentrals ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning har prövats av högre instans i domstol. Under tiden har kommuner haft möjlighet att använda ett begränsat tillfälligt ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning. Efter den vinnande domen i högre instans förbereder nu Inköpscentralen sig för att teckna ramavtal för samtliga anbudsområden. Avtalsstart sker från mitten av maj. Ordinarie ramavtal som tecknas kommer att ersätta de tillfälliga. Ramavtalet omfattar följande anbudsområden:
 
Delområde 1 - Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
Delområde 2 - Stationära trygghetslarm
Delområde 3 – Larmmottagning
Delområde 4 - Mobila trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan
Delområde 5 - Mobila trygghetslarm
 
Varför tycker kommuner att det är svårt med upphandling?
 
Du har väl inte missat poddavsnittet om upphandling? I det fjärde avsnittet av Podden om välfärdsteknik samtalar Gustav Blomberg, upphandlingsjurist och Li Langemark, affärsrådgivare på Adda AffärsConcept, om varför det är så svårt med upphandling av välfärdsteknik. Samtalet tar också upp hur kommuner kan få stöd när det gäller upphandlingsfrågor.
Poddavsnittet om upphandling av välfärdsteknik
 
Karlstads kommun utgår från behoven och låter marknaden hitta lösningarna
 
I det senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik får du höra om hur Karlstads kommun arbetar med upphandling av innovation, en metodik där beställaren identifierat behoven men inte lösningen. Genom den annorlunda metoden vill Karlstad hitta nya sätt för innovativa företag att interagera med offentlig sektor. Allt för att arbeta fram digitala lösningar som stärker individens självständighet.
Poddavsnitt om upphandling av innovation
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Banbrytande upphandling av välfärdsteknik
Skellefteå har som första kommun i landet lyckats med en förvaltningsövergripande upphandling av välfärdsteknik.
– Vi får tillgång till ny teknik som stöttar individen att vara mer självständig, säger Michael Stiglund, utvecklare på vård- och omsorgsavdelningen.
Upphandling av välfärdsteknik Skellefteå kommun
 
Karlstads kommun i unik upphandling som ska öka förståelsen för kognitiv svikt
Karlstads kommun och DigitalWell Arena är först i Sverige med en unik upphandling för att öka vårdens förståelse för kognitiv svikt. Eftersom upphandlingen är av en kommande innovation så finns tjänsten inte än. Upphandlingen är ett utvecklingsarbete där företag anlitas för att tillsammans med kommunen utveckla en kommande lösning.
Upphandling för kognitiv svikt
 
Effektivare upphandlingar genom samverkan
Grästorps kommun upplevde att upphandling av välfärdsteknik varit en tidskrävande process. Därför deltog Kommunen under 2021 i projektet "Digitala hjälpmedel i samverkan". Syftet är att genom samverkan inom Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna ta fram ett sortiment av enhetliga digitala hjälpmedel för invånarna.
Digitala hjälpmedel i vårdsamverkan
 
Kramfors nöjd med upphandlingsmetod
När Välfärdsförvaltningen på Kramfors kommun behövde upphandla olika verksamhets- och planeringssystem valde de upphandlingsmetoden ”Förhandlat förfarande med föregående annonsering”. Efter att ha gått utbildning via Kompetenscenter görs nu upphandlingar med gott resultat.
- Tack vare inspiration från seminariet utvecklade vi kravspecifikationen och avtalsvillkoren under resans gång. Det hade inte varit möjligt med ett ”öppet förfarande”, säger Christine Sprinzl, upphandlingsenheten.
För att se inspelad introduktion till utbildningen, skicka e-post till Kompetenscenter
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
Region Värmland upphandar med tjänstedesign som stöd
Genom att aktivt följa upphandlingen har Region Värmland tillsammans med medarbetarna lyft in andra krav än vad de annars hade gjort. Tack vare tjänstedesign kunde regionen identifiera hinder och styrande principer så att användarperspektivet kom fram inom ramen för upphandlingen.
Upphandling med tjänstedesign som stöd - Region Värmland
 
Evenemang
 
 
6 maj kl. 10.30 – 11.30
Varför automatisering och till vilken nytta?
Vid seminariet får du ta del av flera kommuners vägval gällande automatisering inom äldreomsorgen. Varför valde dessa kommuner att automatisera sina administrativa processer? Vad blev resultatet och vilka nyttor har de sett?
Sista anmälningsdag 4 maj
 
10 maj kl. 09.30 – 11.30
Förändringsledning välfärdsteknik- resurs och kompetens
Ett seminarium där vi fokuserar på hur brist på resurser och kompetens påverkar ett förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.
Sista anmälningsdag 6 maj
 
11 maj kl 13.00 – 15.00
Erfarenhetsutbyte om välfärdsteknik – workshop om organisation och roller
Den här workshoppen är den första i en serie som tar upp olika teman inom välfärdsteknik. Du får ta del av goda exempel från andra kommuner men även dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 9 maj
 
11 maj och 1 juni kl 09.00 – 09.45
Öppet forum om nyttokalkyler
Är du nyfiken på vad Ineras modell för nyttokalkyler är? Har du frågor om nyttokalkyler som du vill diskutera med andra? På Ineras öppna forum får du en kort introduktion till modellen och möjlighet att ställa frågor och diskutera. Forumet är kostnadsfritt. 
Anmälan öppet forum nyttokalkyler Inera
 
12 maj kl 09.00 – 17.00
NIS-konferens 2022
NIS-direktivet, The Directive on security of network and information systems, finns för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå i fråga om samhällskritisk infrastruktur. Konferensen arrangeras av MSB och riktar sig till de som vill få information kring arbetet med NIS, utbyta kunskap och möta tillsynsmyndigheterna.
Sista anmälningsdag 11 maj MSB
 
17 maj kl 13.00 – 16.45
Vitalis - en mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg
På Vitalis kommer det att vara ett "spår" med flera seminarier om välfärdsteknik. De seminarier där Kompetenscenter medverkar handlar om informationssäkerhet, digital inkludering och förändringsledning.
Vitalis - spår välfärdsteknik
 
18 maj kl. 11.00 – 11.30
Upphandling som stöd för digital verksamhetsutveckling av äldreomsorgen - Vitalis
Seminariet ger insikt i hur upphandlingsprocessen kan integreras med till exempel förändringsledning och nyttorealisering. Genom synergieffekter kan planering göra att upphandling blir ett strategiskt stöd vid införandet av digitala lösningar.
Vitalis
 
23 maj kl 15.00 – 15.45
Digitalt studiebesök i Hammarö - Digital fixare för äldres IT-frågor
Hammarö kommun berättar om sin tjänst Digitala fixare. Personer över 75 år får hjälp i hemmet med allt från att hantera en mobiltelefon till att göra ärenden på internet och se över olika tekniska välfärdslösningar.
Sista anmälningsdag 19 maj
 
31 maj kl 09.00 – 12.00
Digitalisering i funktionshinderverksamhet
Ett seminarium om hur digitala lösningar kan användas i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Sista anmälningsdag 27 maj
 
1 juni kl 13.30 – 15.00
Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen
Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? Vi går igenom försörjningsprocessen i sin helhet och tar upp konkreta exempel från ett äldreboende.
Sista anmälningsdag 31 maj
 
1 juni kl 09.00 – 12.00
Framtidens äldreomsorg – biståndshandläggarens roll
Ett seminarium som bland annat fokuserar på biståndshandläggares roll att hitta digitala lösningar som hjälper de äldre att leva ett självständigt liv.
Sista anmälningsdag 30 maj
 
9 juni kl 16 
Lyckas med välfärdsteknik: Upphandling – en möjliggörare eller bromskloss
Mässan "Lösningar för offentlig sektor" pågår i två dagar. Kompetenscenter medverkar med ett seminarium om varför upphandling upplevs som en bromskloss i digitaliseringen av äldreomsorgen. Några ämnen som tas upp är strategiska vägval, samarbeten och lämpliga verktyg för att upphandling ska bli en möjliggörare för verksamhetsutveckling.
Mässan Lösningar för offentlig sektor
 
Våren 2022
Att stärka demokratin i en digital tid
Under våren belyser Internetstiftelsen en viktig demokratifråga: Nätet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Delrapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 följs av en eventserie där vi fördjupar oss i det demokratiska samtalet på nätet.
Eventserie om demokratiska samtalet på nätet Internetstiftelsen
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
 
Redaktör 
 
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00