Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Seminarier om Öppna Jämförelser inom detaljplaneområdet 2022
 
2022 års Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet presenteras av SKR i början av maj. På två digitala seminarier kommer du att kunna höra mer om resultaten från studien, ta del av erfarenheter och reflektioner från kollegor i andra kommuner och få tips om hur du tar fram egna jämförelser ur databasen Kolada.

17 maj kl 9.00-12.00, Seminarium nr 1 - Fokus tid och process
24 maj kl 9.00-12.00, Seminarium nr 2 - Fokus planberedskap och bostäder

Anmälningslänkar till seminarierna kommer inom kort att finnas på Hitta evenemang | SKR.
 
Den bostadssociala utmaningen - var står vi och vart är vi på väg? 
 
Välkommen till SKR:s webbsända dag om den bostadssociala utmaningen. Under dagen belyser vi genom statliga utredningar, regeringsuppdrag och representanter från kommuner, myndigheter och civilsamhället aktuell fakta, forskning och lärande exempel. Sändningen riktar sig till dig som arbetar med frågor om hemlöshet, bostadsförsörjning, samhällsplanering eller liknande.

Evenemanget webbsänds den 20 april kl. 10.00 – 16.00.
Mer information och anmälan
 
Hållbara vattentjänster - konsekvenser för kommuner och va-huvudmän 
 
Den 20 april redovisar SKR:s jurister förslagen i regeringens proposition ’Hållbara vattentjänster’ i ett webbsänt seminarium för alla som berörs av va-frågor i kommunerna. Hur påverkas kommunernas ansvar för va-försörjningen och vilka andra förslag kommer påverka kommunerna?

Seminariet genomförs som webbsändning den 20 april kl. 9.00 – 12.00.
Mer information och anmälan
 
Workshop om rymddata och dess användning för uppföljning och genomförande av Agenda 2030
 
Hur kan vi dra nytta av rymddata för uppföljning och genomförande av Agenda 2030:s mål? Hur och till vad används data från satellitsystem för att nå hållbarhetsmålen redan idag? Vad finns det för möjligheter som inte utnyttjats och vad finns det för behov som hittills inte tillgodosetts?

Har du funderingar och tankar kring dessa frågor kan du ta tillfället i akt och delta i denna workshop med syftet att öka kunskapen både om datakällorna, deras möjligheter och om de behov av ny eller förbättrad datatillgång som finns inom Agenda 2030-arbetet.

Workshopen som riktar sig till myndighetsföreträdare som antingen arbetar med dataförsörjning kring Agenda 2030:s hållbarhetsmål, eller som arbetar med uppföljning eller åtgärdsarbete och är intresserad av eller nyfiken på rymddata och dess möjligheter hålls den 12 maj kl.09:00 - 15:00.

Mer information och anmälan
 
Naturvårdsverkets webbinarium - kommunal grönplanering i praktiken - kartläggning och analys
Den 28 april håller Naturvårdsverket sitt andra webbinarium om kommunal grönplanering där ett antal kommuner delar med sig av erfarenheter och arbetssätt med fokus på kartläggning och analys av grönstrukturens värden.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida
 
Frågor och svar, nya regler för detaljplaner
Vilka krav ställs på digital information? Vilken roll fyller Boverkets planbestämmelsekatalog? Var ska jag söka efter vägledning?

Det finns många frågetecken kring de nya regler för detaljplaner och planbeskrivning som trädde i kraft vid årsskiftet. SKR har tillsammans med ett antal kommuner efterfrågat förtydliganden från Boverket och Lantmäteriet och som ett stöd i kommunernas omställningsarbete har vi publicerat de svar vi fått på SKRs webbplats.
 
Ingen moms på nybyggnadskarta som behövs för en bygglovsprövning - ny formulering hos Skatteverket
 
Frågan om moms eller inte vid tillhandahållande av nybyggnadskarta, har diskuterats länge. Det kan vara bra att uppmärksamma att Skatteverket nu ändrat sin rättsliga vägledning i frågan, och tydliggjort att mervärdesskatt inte ska tas ut på avgifter för nybyggnadskartor som behövs för en bygglovsprövning. Läs mer här Ekonomisk verksamhet staten och kommunerna | Rättslig vägledning | Skatteverket, under rubriken Kommunala avgifter i samband med bygglov
 
Aktuella propositioner, utredningar och uppdrag inom området bostäder och samhällsplanering
 
Aktuella propositioner
  • Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina (Prop. 2021/22:211) – Föreslås träda i kraft den 2 maj 2022
  • Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess (Prop. 2021/22:212) – Föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022
  • Vägar till hållbara vattentjänster (Prop. 2021/22:208) – Föreslås träda i kraft den 1 januari 2023
  • Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft (Prop. 2021/22:210) – Föreslås träda i kraft den 1 januari respektive 1 oktober 2023
 
Utredningar inom bostadsområdet
  • Slutbetänkandet ”Startlån till förstagångsköpare av bostad” (SOU 2022:12 från utredningen om Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden - remisstid: t.o.m. 26 augusti 2022.
  • Slutbetänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” (SOU 2022:14) från utredningen om En socialt hållbar bostadsförsörjning – remisstid: t.o.m. 22 augusti 2022.
  • Slutbetänkandet ”Träffsäkert – införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet” (SOU 2021:101) från utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) – remisstid: t.o.m. 30 juni 2022
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se