Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av den uppdaterade skriften “Gäller LOU vid hyra av lokaler” och projektresultat från Offentliga fastigheters projekt om livscykelanalyser och livscykelkostnader i tidiga skeden, inbjudan till KTH-kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor, information från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Uppdatering av skriften ”Gäller LOU vid hyra av lokaler?”
Vägledningen gavs ut 2019 och har nu publicerats i en uppdaterad version. Uppdateringen har inarbetat ett antal rättsfall som påverkat praxis, samt justerats för att harmoniera med de senare publicerade skrifterna ”Hyresvärdsupphandling” och ”Byggentreprenad på annans fastighet”. Arbetet med revideringen har finansierats av Kommunfonden.
 
LCA och LCC i tidiga skeden
Livscykelanalyser, LCA, och livscykelkostnader, LCC, är bra hjälpmedel för att skapa beslutsunderlag för långsiktigt hållbara byggnader med litet klimatavtryck. Många fastighetsägare upplever dock att det är svårt att veta hur dessa ska användas.

Offentliga fastigheter initierade därför ett projekt för att ta fram en metod för arbete med LCA och LCC i tidiga skeden i byggprocessen. Resultatet redovisas i en skrift, en presentation med stödtext samt en inspelad presentation som vi hoppas ska fungera som stöd i arbetet.

Ta del av materialet på Offentliga fastigheters webbplats
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
 
Kurser & konferenser
 
 
KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor
I höst ger SKR och KTH den populära utbildningen Fastighetsföretagande i Offentlig sektor, efter två års uppehåll pga pandemin. Kursen är en högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör fastighetsorganisationens styrning på kort och lång sikt. Du lär dig mer om fastighetsekonomi, juridik för fastigheter och lokaler, statusbedömningar, miljöcertifieringar m.m.

Antalet deltagare är begränsat till 25 st. Vill man vara säker på att kunna gå utbildningen bör man därför anmäla sig inom kort!

Mer information och länk till anmälan finns här
Välkommen att delta i SKR:s konferens Mötesplats samhällsbyggande!
Den 20-21:a juni arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner och vi erbjuder ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

På Mötesplats samhällsbyggande tar vi oss an samhällsutmaningar på bredden. Vi diskuterar frågor som samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera. Varför inte delta i en workshop om framtidens verksamhetsområden och diskutera möjligheterna med industriell och urban symbios? Du får ta del av intressanta föredrag samtidigt som du bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande. Det kommer även finnas möjlighet att delta i intressanta studiebesök, exempelvis erbjuder vi ett guidat besök vid Slussen där vi kommer få höra mer om omvandlingen av platsen från trafikknut till mötesplats. Välkommen!

Datum: 20-21 juni 2022
Plats: Moderna Museet, Stockholm, med möjlighet att följa delar av konferensen digitalt
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommun eller region

Anmäl dig här
Nyheter inom upphandlingsområdet
SKR genomför seminarium inom offentlig upphandling kring nya regler för nationell upphandling och nyheter som rör överprövningar.

Välkommen 21 april klockan 9.00 – 10.00
Branschdagarna 2022
Välkommen till Branschdagarna 2022, Kommunfondens digitala konferens för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag.

Den 17–18 maj 2022 har du chansen att få inspiration och kunskap som kommer till nytta i din dagliga verksamhet. Dagarna är fyllda med intressanta och lärorika föreläsningar om aktuella fastighetsfrågor. Konferensen kommer bjuda på både nya insikter och möjlighet till diskussion inom ämnen som fastighetsinvesteringar, Internet of Things och framtidens skollokaler. Målgruppen är chefer inom kommunala fastigheter och lokaler. Konferensen är exklusiv för medlemmar i SKR FoU-fond för fastighetsfrågor.

För att anmäla dig besök SKR:s evenemangskalender
Läs mer om Kommunfonden och ta reda på om din kommun är medlem
Workshopserie om Digitala Tvillingar för kommunala och regionala behov

SKR bjuder in till en workshopserie under april-juni 2022 där vi kommer att fördjupa oss inom ämnet. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.

Torsdag den 27 april kl.09.00-11.00
Tema: Digitala tvillingar för kommunala och regionala behov – vilka är tillämpningsområdena, nyttorna, omfattningen, innehållet och beroendena.

Tisdag 10 maj kl. 09.00-11.00
Tema: Omvärldsbevakning, vad pågår i Sverige, internationella utblicken; vilka initiativ pågår i våra grannländer och inom EU.

Onsdagen 24 maj kl. 09.00-11.00
Tema beslutas senare

Onsdagen 8 juni kl. 09.00-11.00
Tema beslutas senare

Mötesserien är öppen för deltagare som representerar kommunal, regional organisation eller nationell myndighet.

Kontaktperson för ytterligare information och anmälan:
Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se

För den som önskar inspiration kring vad en digital tvilling kan användas till i kommunal kontext rekommenderas en titt på Göteborgs stads webbplats.

Det nyöppnade visualiseringslabbet Vislab på Universeum i Göteborg är väl värt ett besök för den som vill vidga vyerna ytterligare.
 
Mer från SKR
 
 
Nytt medlemsnätverk för intressebevakning inom fastighet och lokalförsörjning
SKR söker deltagare till ett nystartat intressebevakningsnätverk. Nätverket ska bistå SKR med kunskap och erfarenhet i aktuella intressebevakningsfrågor.

En av SKR:s huvuduppgifter är att vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen. SKR påverkar exempelvis myndigheter och regering genom att ge synpunkter och förslag. En avgörande framgångsfaktor i intressebevakningen är nära kontakter med våra medlemmar kring olika myndighetsuppdrag, utredningar och förslag. SKR har hittills saknat den sortens nätverk på fastighetsområdet, men har nu beslutat att starta ett.

Syftet med nätverket är att stärka SKR:s intressebevakningsarbete genom att medlemmar bidrar med erfarenheter, kunskaper och perspektiv i aktuella frågor. Nätverket ska också ge inspel om frågor som är relevanta för SKR att intressebevaka. Intressebevakningen omfattar frågor som exempelvis statliga krav inom olika områden, regelverksfrågor, ekonomiska stöd, standarder, förvaltningsfrågor, krisberedskap m.m. Fokus kommer ligga på hur nationell politik och styrning påverkar medlemmarnas möjligheter. I vissa fall kan även EU-politik tas upp.
Nätverket är tänkt att omfatta 10–15 tjänstepersoner från både regioner och kommuner. Det är betydelsefullt att både fastighets- och lokalförsörjningsperspektiven kan behandlas av nätverket. Personer med till exempel dessa roller och funktioner är önskvärda:
  • Fastighetsdirektör/förvaltningschef/VD i kommunalt eller regionalt fastighetsbolag
  • Fastighetschef/förvaltningschef
  • Teknisk chef
  • Driftchef
  • Projektchef
  • Hållbarhetschef/hållbarhetsansvarig
  • Lokalförsörjningschef/lokalstrateg
  • Säkerhetschef
  • Chef/ansvarig för logistik, verksamhetsnära service, FM-tjänster eller intendentur.
  • Försörjningschef eller liknande med lokalförsörjningsansvar i kommunal eller regional förvaltning.
Nätverket kommer att träffas digitalt två gånger per år, samt vid behov. SKR kommer att ha behov av att få snabba synpunkter på aktuella frågor och har förhoppningar om att nätverket löpande kan ge input till SKR.
Passar du in på beskrivningen, och vill du bidra till att kommuners och regioners intressen bevakas när lagar, regler och stöd utformas?
Kontakta fredrik.johansson@skr.se för mer information.
 
Information från Adda
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
Adda Inköpscentral har publicerat en sida på deras webbplats där de löpande informerar om vilka avtal som berörs av kriget i Ukraina och hur de arbetar för att säkra våra leveranser.

Läs med på Addas webbplats
Ny upphandling Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning påbörjad
Upphandlingen Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning är precis påbörjad och Adda Inköpscentral söker deltagare till referensgrupp. Deltagarna kan vara beställare av skyddsutrustning, kris och beredskap eller järnhandelsvaror fastighetsskötare.

Läs mer och anmäl intresse på Addas webbplats
Ramavtal Yrkesskor
Den 1 april tillträdde Ahlsell ramavtalet Yrkesskor. Avtalet är då komplett med totalt sex stycken tilldelade leverantörer. Även om Ahlsell ansluter sig sent kvarstår upphandlingens priser och villkor för våra kunder.

Läs mer om avtalet på Addas webbplats
 
Information från Upphandlingsmyndigheten
 
Stöd för att genomföra upphandlingar med schyssta arbetsvillkor inom bygg och anläggning
Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av bygg-, väg- och banarbeten. Riskbedömningarna visar på hög risk för oskäliga arbetsvillkor.

Upphandlingsmyndigheten har publicerat riskbedömningarna tillsammans med arbetsrättsliga villkor enligt Byggavtal och Väg- och banavtalet.

Ta del av stöd på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Ny databas för upphandlingsstatistik
Upphandlingsmyndigheten ansvarar för statistik på upphandlingsområdet. Den 24 mars lanserades en publik databas och en ny tjänst för upphandlingsstatistik. Databasen är en viktig del av statistiktjänsten som innehåller såväl färdiga analyser som stora möjligheter för användarna att göra egna.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Lampor och lysrör med kvicksilver förbjuds
2023 förbjuder EU majoriteten av användningarna av lampor och lysrör innehållande kvicksilver. Detta efter initiativ från Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten.

Läs mer om det kommande förbudet på Energimyndighetens webbplats
Boverket har sammanställt information kring flyktingsituationen
Boverket följer och deltar i arbetet med den uppkomna flyktingsituationen i Sverige. Boverket kommer här att samla information kopplat till plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets byggregler, BBR, med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. Berörda kommuner och länsstyrelser kommer här kunna hitta vägledning och stöd i samlad information om till exempel brandskydd, lov och detaljplan.

Läs mer här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se