Utveckling av Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Utveckling av Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård. De olika kunskapsstöden kommer att vara sökbara och anpassade för hela vårdkedjan, både före, under och efter patientmötet.
Mer information och tidplan
 
Nya remisser 19 april
 
Den 19 april går ett 15-tal kunskapsstöd ut på öppen remiss. Du kan redan nu se vilka kunskapsstöd det gäller.
Kommande remisser i april
 
Sammanställning av insatsområden 2022
 
Nu finns en sammanställning av alla nationella programområdens insatsområden för 2022. Du kan ladda ner den i pdf-format på kunskapsstyrningvard.se.
Sammanställning insatsområden 2022
 
Ny samverkansgrupp för data och analys
 
Den nationella samverkansgruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.
Samverkansgruppens uppdrag och insatsområden
 
Evenemang
 
 
26, 27, 28 april och 4 maj: Ohälsosamma levnadsvanor
Webbinarier om de olika delarna i det nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor: barn och unga, tobak och alkohol, inför operation samt mat och fysisk aktivitet.
Till kalendariet

5 maj: Kvalitetsregisterkonferens för forskning
Konferens som omfattar AI, precision medicine, evidensbaserad vård och juridiska aspekter av registerforskning.
Information och anmälan på kvalitetsregister.se

20–22 juni: Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg (IHI)
Vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg, med 70 programpunkter och 110 föreläsare. Anmäl dig senast 20 april så får du rabatt på anmälningsavgiften.
Mer information på skr.se

Se i efterhand:
 
Nya och reviderade kunskapsstöd
 
Nervsystemets sjukdomarNjur- och urinvägssjukdomar
  • Kronisk njursjukdom, medicinsk uppdatering av vårdprogram
Kunskapsstöden på nationelltklinisktkunskapsstod.se
 
Kvalitetsregistret SveDem har viktig roll i uppföljning av vårdförlopp
 
När vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom skulle tas fram inleddes ett nära samarbete mellan den nationella arbetsgruppen och kvalitetsregistret Svenska registret för kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar (SveDem). Idag används kvalitetsregistret för uppföljning av indikatorerna i vårdförloppet.
Vården följs upp med SveDem
 
Medicinteknik
 
 
Ny rekommendation för strålning vid prostatacancer
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har utfärdat en ny rekommendation som gäller rectal spacers-produkterna SpaceOAR Hydrogel och Barrigel.
Rekommendation prostatacancer
Ny rekommendation för förmaksflimmer
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtarytmi och kan öka risken för stroke. MTP-rådet rekommenderar nu två nya produkter för diagnostisering och monitorering för att upptäcka förmaksflimmer.
Rekommendation förmaksflimmer
Hälsoekonomisk utvärdering av produkter för bröstcancerkirurgi
TLV har fått i uppdrag av MTP-rådet att göra en hälsoekonomisk utvärdering av teknik som används för att undersöka eventuell spridning av bröstcancerceller inför kirurgi. Om utvärderingen visar positiva resultat kan det bli underlag för en rekommendation från MTP-rådet om införande i vården.
Utvärdering av produkter för bröstcancerkirurgi
Tipsa om produkter för svårläkta sår
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför nu en så kallad temaspaning och vill ha förslag på produkter som används för behandling av svårläkta sår med fokus på medicintekniska produkter som kan användas vid exempelvis diabetessår, brännskador eller trycksår.
Skicka in tips
 
Glad påsk önskar stödfunktionen!
 
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård