Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Informationssäkerhet kräver långsiktigt arbete
 
Vad gör en kommun om alla IT-system ligger nere? Hur ser omsorgspersonalens rutiner ut om en kris inträffar? Informationssäkerhet står idag högt på agendan i många kommuner. God beredskap kräver långsiktigt och strukturerat arbete. Det skriver Eva Sahlén, samordnare för Kompetenscenter välfärdsteknik på SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Socialchefen om IT-attacken i Kalix
– viktigt med krisberedskap
 
I Podden om välfärdsteknik berättar socialchef Anna-Lena Andersson om IT-attacken i Kalix, konsekvenserna för socialtjänsten och äldreomsorgen, och hur kommunen hanterade krisen. Du hör även SKR:s informationssäkerhetsspecialist tipsa om stöd och verktyg för kommuner.
Podden om välfärdsteknik – IT-attacken i Kalix
 
Stöd till kommuner i arbetet med informationssäkerhet
 
I takt med att kommunerna skaffar allt mer digital teknik så ökar kraven på ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Det är nödvändigt för att skydda informationen inom äldreomsorgens system. Därför ger Kompetenscenter råd, stöd och vägledning till kommuner i deras arbete med digital teknik inom äldreomsorgen. Vi genomför exempelvis inspirationsseminarier för omvärldsorientering och tillhandahåller ett självvärderingsverktyg, närmare bestämt en checklista, för kommuner som väljer nya digitala verktyg. Vi följer också Övertorneå i deras arbete med att införa ett strukturerat informationssäkerhetsarbete, något som vi rapporterar löpande om.
Informationssäkerhet välfärdsteknik - stöd och vägledning
 
SKR:s synpunkter på årets mobil- och bredbandskartläggning
Målen med utbyggnaden av bredband har inte nåtts i glesbygden. Det visar PTS årliga kartläggning. Skillnaderna mellan stad och land är fortsatt stora. I tätorter har 88 % av hushållen och företagen tillgång till fast bredband. Motsvarande siffra för landsbygden är 62 %. Att så många fortfarande saknar en snabb bredbandsuppkoppling har en negativ inverkan på möjligheten att fullt ut nyttja digitala välfärdstjänster anser SKR.
Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021
 
Kalix kommun: Så klarade vi IT-attacken
 
Kalix kommun har i tre korta filmer dokumenterat det som hände i samband med IT-attacken, december 2021, och hur det påverkade verksamheterna. I filmerna ger Kalix konkreta tips på hur kommuner kan hantera en kris. 
Tre informationsfilmer - Så klarade vi IT-attacken
 
Mall för konsekvensbedömning av dataskydd
 
Under våren kommer Kompetenscenter att publicera en mall som kommuner kan använda för konsekvensbedömning av dataskydd. Mallen är nu under bearbetning men håll utkik under rubriken Informationssäkerhet välfärdsteknik - stöd och vägledning.
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
Ledningens roll inom informationssäkerhet - Stöd för dig med en ledande funktion
Att hantera information på ett säkert sätt har blivit ännu viktigare eftersom det idag finns stor mängd data som flödar digitalt mellan myndigheter, företag och privatpersoner. MSB har därför tagit fram ett stödmaterial som riktar sig till dig som leder en organisation.
Stöd för ledare inom organisationer
 
Tryggare och enklare inloggning
En identitets- och behörighetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har kommit överens om att lita på varandras elektroniska identiteter för att underlätta för användarna att få åtkomst till elektroniska tjänster. Samtidigt värnas den personliga integriteten enligt dataskyddsförordningen. Med en enda inloggning kan användaren få behörighet till alla de tjänster som används av organisationen. Detta underlättar både för den enskilda användaren och för administrationen av användarkonton.
Identitets- och behörighetsfederationer | Internetstiftelsen
 
Stöd i frågor om digital identitet
DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) stöttar och samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. DIGG granskar även underskriftstjänster och utfärdar kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.
Digital identitet | DIGG
 
Identifieringstjänst SITHS
SITHS, säker inlogg till hälso-och sjukvård, är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.
SITHS Identifieringstjänst
 
Skillnaden mellan informationssäkerhet och IT-säkerhet
IMY, integritetsskyddsmyndigheten förklarar skillnaden mellan informationssäkerhet och IT-säkerhet – två begrepp som ofta förekommer i samband med dataskyddsförordningen.
IMY-bloggen: Informationssäkerhet vs IT-säkerhet – vad är vad?
 
Årsrapport IT-incidenter 2021
MSB tar årligen fram en srapport som ger inblick i Sveriges cybersäkerhet. Rapporten innehåller förutom sammanställning av de incidenter som inkommit till MSB även lärande exempel, information om incidentrapporteringen och rekommendationer till rapportens målgrupper. 
Årsrapport En inblick i Sveriges cybersäkerhet
 
Lärande exempel 
 
 
I SKR:s exempelbank finns tips om goda arbetssätt, projekt och utvecklingsarbeten i kommuner och regioner. Låt dig inspireras!
Övertorneås väg till ett informationssäkert system i äldreomsorgen
Övertorneå är en av modellkommunerna i Kompetenscenter välfärdsteknik och ligger i framkant i digitalisering av äldreomsorgen. Under 2021 påbörjade kommunen ett strukturerat arbete med att skydda informationen i systemen inom äldreomsorgen. Processen är i full gång och det går att följa kommunens arbete med informationssäkerhet i ett lärande exempel på SKR:s webbplats.
Lärande exempel om Övertorneå och informationssäkerhet
 
Evenemang
 
 
29 april kl. 08.30 – 12.00
Utbilda i grundläggande informationssäkerhet
En utbildning för dig som har i uppdrag att leda arbetet med att skapa en grundförståelse i informationssäkerhet för äldreomsorgens medarbetare.
Sista anmälningsdag 26 april
 
10 maj kl. 09.30 – 11.30
Förändringsledning välfärdsteknik- resurs och kompetens
Ett seminarium som belyser hur brist på resurser och kompetens påverkar ett förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.
Sista anmälningsdag 6 maj
 
11 maj kl 13.00 – 15.00
Erfarenhetsutbyte om välfärdsteknik – workshop om organisation och roller
Den här workshopen är den första i en serie som tar upp olika teman inom välfärdsteknik. Du får ta del av goda exempel från andra kommuner men även dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 9 maj
 
12 maj kl 09.00 – 17.00
NIS-konferens 2022
NIS-direktivet, The Directive on security of network and information systems, finns för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå i fråga om samhällskritisk infrastruktur. Konferensen arrangeras av MSB och riktar sig till de som vill få information kring arbetet med NIS, utbyta kunskap och möta tillsynsmyndigheterna.
Sista anmälningsdag 11 maj
 
17 maj kl 13.00 – 16.45
Vitalis - en mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg
På Vitalis kommer det att vara ett "spår" med flera seminarier om välfärdsteknik. Seminarierna där Kompetenscenter medverkar, handlar om informationssäkerhet, digital inkludering och förändringsledning.
Vitalis - spår välfärdsteknik
 
31 maj kl 09.00 – 12.00
Digitalisering i funktionshinderverksamhet
Ett seminarium om hur digitala lösningar kan användas i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Sista anmälningsdag 27 maj
 
1 juni kl 13.30 – 15.00
Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen
Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? Vi går igenom försörjningsprocessen i sin helhet och tar upp konkreta exempel från ett äldreboende.
Sista anmälningsdag 31 maj
 
1 juni kl 09.00 – 12.00
Framtidens äldreomsorg – biståndshandläggarens roll
Ett seminarium som bland annat fokuserar på biståndshandläggares roll att hitta digitala lösningar som hjälper de äldre att leva ett självständigt liv.
Sista anmälningsdag 30 maj
 
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör 
 
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00