Att skapa ordning i en oförutsägbar tid
 
Kriget i Ukraina är en humanitär katastrof vars omfattning är svår att ta in och omöjlig att blunda för. Vi har nu den största och snabbast växande flyktingsituationen i Europa sedan andra världskriget. I kommunerna pågår nu förberedelser och planering för hur barn och elever ska tas emot i verksamheterna. Monica Sonde skriver om vikten av att skapa så förutsägbara system som möjligt i en oförutsägbar tid.
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
 
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
 
 
Digitalt seminarium: mottagandet av barn och ungdomar från Ukraina
 
Den 24 mars bjuder Skolverket tillsammans med SKR och Friskolornas riksförbund in till ett seminarium med fokus på hur förskolor och skolor kan stöttas i arbetet med mottagandet av nyanlända barn och ungdomar. Frågor som kommer att lyftas är regelverket, huvudmannens ansvar, erfarenheter och goda exempel. Målgrupp är skol- och verksamhetschefer samt ansvariga för mottagandet av nyanlända.
 
 
Information till föräldrar eller vuxna som tar hand om barn efter flykt
 
Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting (Barnhälsa och föräldraskap) vid Uppsala Universitet bedriver forskning om barn och familjer som flytt krig. Gruppen har nu tagit fram ett evidensbaserat informationsmaterial för föräldrar som kan hjälpa under den första svåra tiden. Informationsmaterialet finns på ukrainska, ryska och svenska och är fritt att sprida. Det kan användas inom barnhälsovården, förskolan, föreningar och av alla som möter nyanlända från Ukraina privat eller i sitt arbete.
 
 
Stöd för mottagande av barn och ungdomar som har flytt från Ukraina
 
Skolverket har fått i uppdrag att ta fram och aktivt erbjuda huvudmän stöd för ett välfungerande mottagande i skolväsendet av barn och ungdomar som har flytt från Ukraina. Stödet ska bland annat omfatta bedömning av nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, fjärr- och distansundervisning och organisering av utbildning för nyanlända. Stödet ska göras tillgängligt och insatser erbjudas senast den 28 mars 2022, och kontinuerligt uppdateras efter behov.
 
Öppna jämförelser – gymnasieskola 2022
 
Öppna jämförelser – gymnasieskola har de senaste åren genomgått förändringar i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. En förändring var lanseringen av kommunrapporterna, där varje kommun kan jämföra sina resultat med riket. Nu har vi utvecklat kommunrapporterna genom att föra in en sammanfattning av resultaten på nationell nivå samt ett analysstöd. Huvudrapporten där de nationella resultaten tidigare kunde hittas har därmed avvecklats.
 
 
Enkäter om förskolan skickas ut 29-20 mars
 
Nästa vecka kommer SKR att skicka ut två enkäter om kvaliteten i svensk förskola. I huvudmannaenkäten som skickas till alla kommuner ställs frågor om det systematiska kvalitetsarbetet och förskolans resursfördelning. I förskollärarenkäten, som skickas till de förskollärare som anmält intresse att delta, ställs frågor om organisation, processer och arbetssätt i förskolan. Resultaten kommer publiceras i rapporten Öppna jämförelser förskola 2022 samt i jämförelsedatabasen Kolada.
 
Utbildningar och webbsändningar 
 
 
Agenda för integration
En webbsändning från den 18 mars som går att se sex månader i efterhand. Vi får information från Migrationsverket och SKR om det aktuella läget för de personer som har flytt Ukraina och som omfattas av det s.k. massflyktsdirektivet. Skolverket berättar om den sammanhållna utbildning om 23 timmar som träder i kraft i augusti i år och riktar sig till nyanlända i etableringen. 
Agenda för integration
Förebygga våld i ungas parrelationer (31 mars)
Våld i parrelationer är vanligt även bland unga. Vad säger forskningen på området? Och vad kan skolan och andra samhällsaktörer göra för att utveckla det förebyggande arbetet? Dagen avslutas med en gemensam workshop.
Våldsförebyggande arbete med unga – våld i ungas parrelationer
Barnrättsstrategutbildning
Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00