Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om uppdaterad webbplats, kommande konferenser och webbinarium, mer från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Offentligafastigheter.se – mer tillgänglig än någonsin
 
 
Den 21 februari återlanserades offentligafastigheter.se i nya DOS-anpassade sidmallar. Samtidigt har en rad förbättringar för besökarna genomförts.

Offentliga aktörers webbplatser ska vara tillgängliga och ingen ska hindras från att ta del av service på grund av funktionsnedsättning. Kraven som webbplatser och appar måste uppfylla regleras i lagen om tillgänglighet till digital service, den så kallade DOS-lagen.

Offentligafastigheter.se har nu flyttats över till sidmallar som utvecklats för att klara de senaste kraven i lagen. Bland annat ska det gå att förstora och zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen, det ska gå att lyssna till innehållet med uppläsande hjälpmedel och det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.

Utöver en hög grad av tillgänglighet har vi även arbetat med navigerings- och sökmöjligheterna på webbplatsen. Du har nu möjligheten att filtrera och snäva av din sökning utifrån ett antal parametrar för att snabbare och lättare hitta rätt publikation.

Bekanta dig med offentligafastigheter.se
 
Kurser & konferenser
 
 
Branschdagarna 2022
Välkommen till Branschdagarna 2022, Kommunfondens digitala konferens för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag.

Den 17–18 maj 2022 har du chansen att få inspiration och kunskap som kommer till nytta i din dagliga verksamhet. Dagarna är fyllda med intressanta och lärorika föreläsningar om aktuella fastighetsfrågor. Konferensen kommer bjuda på både nya insikter och möjlighet till diskussion inom ämnen som fastighetsinvesteringar, Internet of Things och framtidens skollokaler. Målgruppen är chefer inom kommunala fastigheter och lokaler. Konferensen är exklusiv för medlemmar i SKR FoU-fond för fastighetsfrågor.

För att anmäla dig besök SKR:s evenemangskalender
Läs mer om Kommunfonden och ta reda på om din kommun är medlem
Vägledning för att ta fram IoT-tjänster
Nu finns en ny vägledning inom Internet of Things, IoT, som ska stötta kommuner och regioner att ta fram nya IoT-tjänster. Ta gärna del av vägledningen nedan.

Vägledning ger stöd i att ta fram nya IoT-tjänster
Save the date – webbinarium om Återbruk
Inom samarbetet Offentliga fastigheter pågår just nu ett projekt avseende återbruk. Syftet med projektet är att ta fram stöd för offentliga fastighetsägare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna återbruka material och produkter i nybyggnads-, ombyggnads- och rivningsprojekt samt i förvaltning.

Den 30 maj kl. 13:00 – 16:00 planeras ett webbinarium där resultatet från projektet redovisas samt möjlighet till diskussion kommer finnas. Boka gärna in datumet redan nu. Inbjudan kommer under våren.
Kunskapsseminarium om PFAS den 3 maj
PFAS-föroreningar finns i många kommuner och dessa kan till exempel hindra byggnation av bostäder och riskera att påverka dricksvattnet. Representanter från Naturvårdsverket, SGI, Försvarsinspektören för miljö och hälsa samt kommun berättar om hur de arbetar med PFAS-problematiken. Mer information kommer inom kort.

Anmälan
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Mer från SKR
 
 
Uttalande till stöd för Ukrainas kommuner
Sedan 2014 har Ukraina arbetat för att stärka det lokala självstyret i landet genom en omfattande och ambitiös decentraliseringsreform. Reformen har fått stöd av Sverige och SKR.

− Vi ser just nu över möjligheterna att fortsätta stödja Ukraina inom ramen för våra projekt, samtidigt som vi starkt uppmanar den svenska regeringen och EU att göra massiva insatser för att hjälpa Ukraina, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

Kommunerna spelar avgörande roll för landets motståndskraft
Erfarenheter från flyktingsituationen 2015
I och med kriget i Ukraina återaktualiseras frågan om flyktingmottagandet. Under 2015 kom en stor mängd flyktingar till Sverige vilket skapade utmaningar i att hitta tak över huvudet för alla. På grund av rådande omständigheter är det troligt att vi kommer se en liknande tillströmning av flyktingar som Migrationsverket behöver hjälp att husera.
I samband med flyktingsituationen 2015 tog SKR:s fram en rapport som lyfte många av de frågor som väcktes då. Den kan vara till stor hjälp även nu.

Rapporten finns i vår webbutik
Samma ansvar i normalläge som i kris
Coronakommissionen har presenterat sitt slutbetänkande. Kommissionen bekräftar den avgörande roll som kommuner och regioner har haft under pandemin.

− Under pandemin har kommuner och regioner snabbt kunnat ställa om sina verksamheter och samverka för att hantera de behov som uppstått, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

Coronakommissionens slutbetänkande
På gång inom EU - SKR skrift
Läs om EU:s gröna giv, handlingsplanen för demokrati och EU:s läkemedelsstrategi. Du kan även läsa mer om förberedelserna inför Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd, samt en rad andra frågor som ligger på unionens bord under våren.

EU våren 2022
Klimatredovisning för regioner
I ett projekt med regionernas miljöchefer har SKR i början av 2022 låtit ta fram ett excelverktyg och vägledning för regionernas klimatredovisning.

Verktyg för regionernas klimatredovisning
 
Information från Adda
 
 
Ramavtal Säkerhetsteknik
Nu har Adda Inköpscentral avslutat upphandlingen av Säkerhetsteknik 2020 och ramavtalet startar den 14 mars. Den 16 och 29 mars kommer Adda informera om hur beställare kan avropa från avtalet.

Läs mer om och anmäl dig till informationstillfället på Addas webbplats
Ta del av avtalet på Addas webbplats
Informationsmöte om ramavtal Möbler återbruk
Missade du det tidigare informationsmöten om nya ramavtalet Möbler återbruk? Välkommen att anmäla dig till nästa seminarium som sker digitalt den 22 mars kl. 9.00-10.00.

Varmt välkommen med din anmälan!
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Information från MSB om Rysslands invasion av Ukraina
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat information riktad till myndigheter, företag och privatpersoner med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget. Det finns exempelvis goda råd om hur myndigheter och organisationer kan utveckla sin beredskapsförmåga.

Information och råd angående det säkerhetspolitiska läget
Upphandlingsmyndighetens stöd om akuta upphandlingar
På grund av det akuta läget i Ukraina är många människor på flykt just nu. Antalet asylsökande väntas öka väsentligt i Sverige. Det kan innebära att upphandlingar och inköp behöver göras väldigt snabbt för att täcka de behov som då uppstår. Upphandlingsmyndigheten har stöd för upphandling i akuta situationer.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Boverkets webbguide En byggnads liv
Boverket har tagit fram en webbguide som ger en översikt över byggprocessen och beskriver hur det offentligrättsliga förhåller sig till det civilrättsliga.

Läs mer och ta del av webbguiden på Boverkets webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se