SKR:s nyhetsbrev inom området vård och hälsa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nationella vårdplatsmål försvårar regionernas arbete
 
Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att sätta mål- och riktvärden för antal vårdplatser på detaljerad nivå riskerar att försvåra regionernas arbete med att öka vårdens tillgänglighet.
Läs hela nyheten på skr.se
 
9 av 10 invånare upplever god tillgång till vården
 
Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta invånarna upplever också att de har tillgång till den vård de behöver enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern.
Läs mer på skr.se
 
Stödlistan i kristid
 
SKR har tagit fram en stödlista för kristid med råd, praktiska exempel och stöd att hantera oro och psykisk ohälsa. Listan togs fram i samband med pandemin, men kan användas för att stötta klienter, brukare och invånare som känner oro med anledning av kriget i Ukraina.
Stödlista för psykisk hälsa i kristid
 
Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal under 2021
 
Under 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Ökningen har ett tydligt samband med effekter av pandemin. Kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 3,9 procent av de totala personalkostnaderna under 2021. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2020.
Läs mer på skr.se
 
Goda betyg till mödrahälsovården och förlossningsvården
 
Över 125 000 kvinnor har under Graviditetsenkätens första år delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är nöjda med både vård och bemötande, men tydliga utvecklingsområden finns.
Samtliga nationella resultat finns sammanställda, inkluderat ett särskilt avsnitt om självskattad hälsa som även innehåller tolkningsstöd och förslag till nyckeltal för verksamheterna att följa upp löpande.
Läs hela nyheten och rapporten på skr.se
 
Regioner och kommuner redo att vaccinera med fjärde dos
 
Regionerna kan snart inleda vaccination med en fjärde dos vaccin. Vaccinationer på särskilda boenden och i hemtjänsten sker i samverkan med kommunerna och kräver viss förberedelsetid.
– Det ställer andra krav på planering och resurser och både kommuner och regioner har bra rutiner för det, säger Emma Spak, SKR.
Planering påbörjad för vaccinering med fjärde dos
 
Nästan alla på särskilda boenden har fast läkarkontakt
En ny undersökning visar att 93 procent av alla äldre på särskilda boenden har fast läkarkontakt. De senaste två åren har också antalet ST-läkare i allmänmedicin ökat med 11 procent.
Läs hela nyheten på skr.se
 
Undersköterska blir skyddad yrkestitel – vad händer nu? 
Från 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. SKR har samlat information om övergångsregler, Socialstyrelsens förberedelser och vad arbetsgivare behöver tänka på.
Undersköterska blir skyddad yrkestitel
Nytt stöd för att identifiera vårdskador i primärvården
Ett projekt lett av SKR och Socialstyrelsen har resulterat i ”Säker vård” – en del av systemet Primärvårdskvalitet. Indikatorer hjälper till att identifiera patienter som löper risk för vårdskador. Det blir då enklare att arbeta proaktivt med patientsäkerhet.
Mer information på skr.se
 
Camp Sweden på International Forum
20-22 juni
 
Under International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg 20-22 juni, välkomnas alla som jobbar med hälsa, vård och omsorg i Sverige att diskutera aktuella, gemensamma frågor under första dagen, som döpts till Camp Sweden. Exempelvis diskuteras omställningen till nära vård, kraftsamling för psykisk hälsa, och kunskapsstyrning inom både hälso- och sjukvård och social omsorg.
Läs mer om konferensdagen och programmet
 
Evenemang och kurser
 
 
23 mars
Tredje och sista delen i seminarieserien Attraktiv äldreomsorg
I seminarieserien diskuterar arbetsgivare, medarbetare och kommunikationsproffs vad äldreomsorgen erbjuder idag och i framtiden, hur arbetsgivare kan formulera sitt erbjudande och vad som krävs för att framgångsrikt kommunicera det. Seriens sista del Tips för framgångsrik kommunikation, hålls den 23 mars. Tidigare seminarier finns på skr.se.
Mer information och anmälan
 
28 mars
Ge barn och unga reell delaktighet i teori och praktik
En inspirationsdag som ska ge ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande. Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden.
Mer information och anmälan
 
5-6 april
Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet
Vill du stärka dina strategiska färdigheter för att inspirera och involvera många aktörer, tvärsektoriellt, i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för jämlik hälsa? Kursen baseras på lokala och regionala erfarenheter, pedagogik och organisationsteorier som sätter ord på den ”tysta kunskapen” inom komplexa förändringsarbeten.
Mer information och anmälan
 
8 april
Trygga medarbetare skapar trygg och säker vård
SKR arrangerar den 8 april en digital träff om satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Syftet är att dela kunskap och erfarenheter om de förbättringsarbeten som pågår i hela landet för att öka tryggheten för blivande föräldrar före, under och efter graviditet. Fokus är medarbetarna och deras centrala roll för en tryggare vård.
Mer information och anmälan
 
21 april
Grundutbildning Barnkonventionen för förtroendevald
En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.
Mer information och anmälan
 
5 maj
Kvalitetsregisterkonferens för forskning 2022
Konferensen arrangeras i samarbete mellan SKR, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.
Mer om evenemanget hos Nationella kvalitetsregister
6 maj
Varför automatisering och till vilken nytta?
Om kommuners vägval gällande automatisering inom äldreomsorgen. Varför valde de att automatisera sina administrativa processer? Vad blev resultatet och vilka nyttor har de sett?
Läs mer och anmäl dig
 
13 maj
Att skapa strukturer för en integrerad barnrättskommun/region
Många kommuner och regioner har påbörjat barnrättsarbetet men hur tar vi det vidare? Ett seminarium där deltagarna ska få inspiration och kunskap för att implementera barnkonvention i styrning och ledning.
Mer information och anmälan
 
17-19 maj
SKR medverkar under Vitalis
Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg. SKR deltar i år som en del av ”Träffpunkt e-hälsa” tillsammans med Inera, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. I programmet medverkar vi bland annat under invigningen och i programspåren om befolkningsdata och hälsa samt egenmonitorering och omställningen Nära vård. Läs mer:
Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?
Nuläge, målsättning och ambitioner i Sverige kring egenmonitorering och omställningen Nära vård
Hela programmet hittar du på Vitalis webbplats
 
Lyssna på
 
 
Tillgänglighet i Nära vård-podden
Nära vård-podden #70
 
Tillgänglighet - en av de frågor som berör alla när vi har behov av hälso- och sjukvård och viktigt i omställningen till Nära vård. I detta avsnitt pratar Gunilla Gunnarsson, särskild utredare i Tillgänglighetsdelegationen om hur köer och väntetider ska minskas men också om hur man kan öka patientens inflytande. Delegationen ska lämna sitt slutbetänkande för bättre tillgänglighet i maj 2022.
Lyssna på Nära vård-podden
 
Att bli och vara en attraktiv arbetsgivare
 
Podcasten Sveriges viktigaste jobb #9
Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare och varför är det så viktigt att ta hand om sina medarbetares engagemang och vilja att utvecklas? Det här avsnittet gästas av bland andra förändringsstrategen Maria Arup som beskriver Västra Götalandsregionens resa mot att bli Sveriges bästa arbetsgivare i offentlig sektor.
Lyssna på avsnittet
 
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00