Demokratidagen 2022
Välkommen till SKR:s Demokratidag den 28 april 2022. Demokratidagen genomförs digitalt med ett gemensamt program samt möjligheten att under konferensen välja seminarier utifrån olika ämnesområden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison etc.

Utdrag ur programmet:
 • Anders Knape, ordförande SKR, inledningstalar
 • Att möta odemokratiska rörelser - panelsamtal om hur det kan vara att utsättas av antidemokratiska rörelser med forskare och företrädare från kommuner och Säkerhetspolisen
 • Självstyrelse under lupp - Anders Lidström, professor Umeå universitet, om det så kallade ”local autonomy index” på lokal självstyrelse i Europas länder, Siv Sandberg, forskare Åbo akademi, om Finlands vårdreform samt särskilde utredaren Anders Teljebäck om utredningsuppdraget kring hur staten kan främja försöksverksamhet i kommunsektorn. 
 • Det digitala rummet under ett valår - Carl Heath, senior forskare, Sveriges forskningsinstitut RISE
 • Den lokala demokratins vägval: SNS Demokratirådsrapport 2022
  - Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet och David Karlsson, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
 • Klimatförändringarnas påverkan på demokratin - Erika Bjerström, journalist och författare
 • Så stärker vi demokratin i en utsatt tid - Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Programmet uppdateras kontinuerligt under våren.
ANMÄLAN Demokratidagen
 
Europarådets kongress fördömer Rysslands invasion
Presidiet för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter har antagit ett uttalande om situationen i Ukraina. I det gemensamma uttalandet fördömer kongressens presidium i de starkaste ordalag Rysslands väpnade angrepp på Ukraina och uppmanar Ryssland att omedelbart och villkorslöst dra tillbaka sina trupper.

Presidiet uttrycker vidare sitt stöd till Ukraina och sin solidaritet med dess folk och är bestört över förlusten av liv, mänskligt lidande och förstörelse som orsakats av den ryska aggressionen.
Läs mer
 
Seminarier om styrande dokument angående hot och hat mot förtroendevalda
SKR erbjuder en seminarieserie på fem tillfällen kring styrande dokument rörande hot och hat mot förtroendevalda. Erbjudandet är kostnadsfritt och vänder sig till er som har ett aktuellt arbete med att upprätta eller revidera styrande dokument angående ert arbete kring hot och hat som riktas mot förtroendevalda.

Varje seminarium pågår 09.00-11.00 och har olika tema enligt nedan.
 • Fredag 25 mars – Ansvar och roller
 • Fredag 1 april – Innehåll i ett styrande dokument
 • Fredag 8 april – Hur kan juridiken vägleda oss
 • Torsdag 21 april – Olika målgrupper – olika behov
 • Fredag 29 april – Förebyggande arbete
Delta vid samtliga fem tillfällen eller vid de teman som passar organisationen.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN 
 
Toppolitikers ledarskap och jämställd makt
SKR bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt seminarium för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen den 8 mars kl. 10.30.

Samtalet kommer att handla om uppdraget att styra och leda en region eller en kommun, att bygga team och om det demokratiska samtalet. Vi kommer även att reflektera över jämställd makt och om toppolitiker bedöms olika i media.

Medverkar gör bland annat:
 • Jenny Madestam - docent i statsvetenskap och lektor i ledarskap vid Försvarshögskolan
 • Fredrik Larsson regionstyrelsens ordförande i Region Värmland
 • Carina Johansson kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun
 • Sandra Bizzozero kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona kommun
 • Peter Schilling kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad
 • Carola Gunnarsson 1:e vice ordförande i SKR
MER INFORMATION
 
Webbutbildning för ett tryggt valår
Inför höstens val har beredskapen för att värna och skapa trygga demokratiska samtal satt igång. Det är viktigt att medverka till ett öppet demokratiskt samtal och att förbereda sig innan något händer. SKR har nu tagit fram en webbutbildning till förtroendevalda som stöd för ett tryggt valår.
WEBBUTBILDNING: ETT TRYGGT VALÅR 2022
 
Digital session om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet
Under 2023 föreslås att lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete träder i kraft. Med anledning av den föreslagna lagstiftningen, anordnar Brottsförebyggande rådet (Brå) en digital session, på samma ämne, riktad till lokalt förtroendevalda.

Under sessionen, som äger rum den 7 april kl. 16.00-17.00, får deltagarna mer information om den föreslagna kommunlagstiftningen och dess betydelse för kommuners brottsförebyggande arbete. Dessutom presenteras vikten och fördelarna av att brottsförebyggande arbete utförs på ett kunskapsbaserat sätt, samt hur Brå kan stödja kommuner i deras arbete.

Medverkar gör bland annat justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.Mer information och anmälan
 
Utbildning Civila samhället i samhället
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arrangerar tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola en utbildning som ger fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i det dagliga arbetet.

Kursen omfattar grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor och tar upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Deltagarna ges möjlighet att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i undersökande uppgifter med kopplingar till den egna verksamheten.
Kursen vänder sig till tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor samt även förtroendevalda.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Medborgardialog i fokus 
SKR erbjuder en digital föreläsning inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
Läs mer
Intresseanmälan
 
Fullmäktigeutbildning efter valet 2022
SKR har på olika sätt uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga uppdrag. Det stöd som nu erbjuds är, dels en lärobok ”Stärk fullmäktige - En skrift om att vara folkvald i fullmäktige”, dels erbjudande om en utbildningsdag för fullmäktige.

Utbildningen är en processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning.

Utbildningen innehåller följande delmoment där varje delmoment både innehåller teoridelar och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll
 • Uppdraget som förtroendevald
 • Kommuners och regioners uppdrag
 • Samspel i politikens olika funktioner och roller
 • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare
SKR vill nu ge möjligheten till de kommuner och regioner som är intresserade av en utbildningen att göra en icke-bindande intresseanmälan. SKR kontaktar er som gör intresseanmälningar senare under våren så att ni kan ta ställning till om ni vill göra en slutlig anmälan.
LÄMNA INTRESSEANMÄLAN FÖR 2023
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

I senaste avsnittet berättar Håkan Sandahl, avdelningsdirektör SKR och Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs stad, om en intervjustudie från SKR. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se