Verksamhetsplaner för 2022 godkända
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Verksamhetsplaner för 2022 godkända
 
De nationella programområdenas och samverkansgruppernas verksamhetsplaner för 2022 är nu godkända. Du hittar alla insatsområden på webben under respektive programområde och samverkansgrupp.

Programområden och samverkansgrupper
 
Partnerskap med myndigheter utvecklar samarbete
 
Med fokus på ökat samspel, uppföljning och analys, digitalisering av kunskapsstöd och patientinvolvering fortsätter partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att utveckla samarbetet.

Partnerskapet ett samarbete med myndigheter
 
Evenemang
 
 
28 mars: Generisk modell för rehabilitering
Webbinarium om den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete i klinisk verksamhet.


30 mars: Vårdförlopp sepsis
Webbinarium om erfarenheter och inspiration från införandet av vårdförlopp för sepsis.

4 april: Vårdförlopp reumatoid artrit
Webbinarium om de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen för reumatoid artrit.

5 maj: Kvalitetsregisterkonferens för forskning
Konferensen arrangeras i samarbete mellan SKR, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.
Information och anmälan på kvalitetsregister.se

20–22: Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg
Vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg.
Information och anmälan på skr.se

Till kalendariet
 
Nya kunskapsstöd
 
Knäledsartros
Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp ska bidra till att patienter får en klinisk diagnos tidigt i sjukdomsförloppet och därmed även en tidig grundbehandling.

Vårdförlopp knäledsartros
 
Kvalitetsregistret GallRiks bidrar till minskad antibiotikaanvändning och kortare vårdtider
 
Forskning på GallRiks data har bidragit till minskad användning av antibiotika vid gallstensoperationer och till förändrad behandling vid gallsten, vilket har förkortat vårdtiden. Registrets data har också använts som underlag i arbetet med nationellt vårdprogram för gallstenssjukdom.

Registrering i GallRiks skapar bättre förutsättningar för jämlik vård
 
Nytt stöd för att identifiera vårdskador i primärvården
 
Nu finns ytterligare stöd för uppföljning och analys. ”Säker vård” är en del av Primärvårdskvalitet och innehåller indikatorer som hjälper till att identifiera patienter med risk för vårdskador. På så sätt blir det enklare att arbeta proaktivt med patientsäkerhet i primärvården.

Mer information och stöd för användning på skr.se 

Om uppföljning och analys på kunskapsstyrningvard.se
 
Medicinteknik
 
Ny rekommendation för glukosmätare
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har utfärdat en ny rekommendation som gäller glukosmätare för diabetiker.

Rekommendation för glukosmätare
 
Remisser
 
Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram, vårdriktlinjer och Min vårdplan cancer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

Kunskapsstöd på remiss
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård