Nyheter från SKR
 
 
Nytt om upphandlingsrätt
SKR refererar två mål från HFD inom upphandlingsrätten avseende tidsfrister för ansökan om överprövning samt om takvolym i ramavtal.
Läs nyhetsbrevet här
 
En hållbar välfärd kräver ekonomisk långsiktighet
Statens pandemiåtgärder har gett kommuner och regioner ett tillfälligt ekonomiskt överskott. För att rusta välfärden inför framtiden krävs långsiktiga investeringar i digitalisering, klimatomställning och kompetenshöjande insatser.
Finns möjligheter att göra satsningar som rustar välfärden och samhället inför framtiden
 
Riktade statsbidrag hindrar istället för att utveckla
De riktade statsbidragen till kommuner och regioner slår alltför ofta fel, trots goda avsikter. Ett konkret exempel är medel till äldreomsorgen.
Blogginlägg från SKR chefsekonom Annika Wallenskog
 
SKR remissvar på riksintressen i hälso- och sjukvården (SOU 2021:71)
SKR avvisar helt förslagen om en reglering av riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet.
SKR har svårt att utläsa vad det är för problem som utredningen vill lösa
 
SKR remissvar avseende skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling
SKR avstyrker den föreslagna skrivningen om att klimatkrav ska beaktas i alla upphandlingar men instämmer i att offentlig upphandling mer effektivt behöver bidra till en hållbar produktion och konsumtion.
 
Mars månad kommer att bjuda på flera nyheter på upphandlingsområdet
Nya regler kring nationell upphandling, ny proposition om nya bestämmelser för överprövning, bör-regler om miljöhänsyn och en proposition om idéburen välfärd.
Nytt kapitel som bara rör direktupphandling, nya beloppsgränser, etc.
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Vässa kunskaperna om hållbar upphandling med ny utbildning
SKR, regionerna och Adda har tillsammans tagit fram en webbaserad utbildning i hållbar upphandling. Utbildningen riktar sig till alla funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger och avtalsansvariga.
Ny webbutbildning inom hållbar upphandling
 
Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler affärer med sociala företag
Välkommen att delta i en seminarieserie i fyra delar om samverkan och affärer med sociala företag.
Välkommen online 30 mars, klockan 9.00 – 12.00
 
Bättre affärer för 803 miljarder!
SKR, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten fortsätter med en ny serie digitala frukostseminarium under våren 2022. De delar som sändes under hösten 2021 har varit uppskattade av de som vill lära sig mer om kategoribaserat arbetssätt. Detta femte seminarietillfälle hålls av SKR och har rubriken: Kategoristyrning - vem fattar vilka beslut?
Välkommen 15 mars klockan 08:30 - 09:30
 
Kvalitetsmässan
Kvalitetsmässan återkommer både i digital och fysisk form. Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Sedan starten 1989 har mässan vuxit i omfattning och är numera Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.
Mässan äger rum den 2-4 maj 2022
 
Nytt från omvärlden
 
 
Regeringen vill utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården
Regeringen tillsätter en utredare med uppdraget att lämna förslag på ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligfinansierade vården. Syftet är att privata vårdgivare som har avtal med en region om hälso- och sjukvårdstjänster inte ska kunna ge patienter med privat sjukvårdsförsäkring förtur till vård.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022 - Regeringen
 
Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd
Regeringen har presenterat förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.
Den nya lagen och övriga lagförslag i lagrådsremissen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 - Regeringen
 
7 av 10 vill att kommunen tar hänsyn till Agenda 2030 vid inköp
En aktuell Sifo-mätning visar att en majoritet av allmänheten instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid sina inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter. Tidigare har Nordiska ministerrådet visat att offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Men det är bråttom.
År 2030 är bara två upphandlingar bort - Upphandlingsmyndigheten
 
Besök via nätet
Vårdanalys har undersökt de digitala vårdbesökens påverkan på vårdens resursutnyttjande och jämlikhet. Undersökningen visar att de digitala vårdbesöken har gjort vården mer tillgänglig för patienterna, och att de delvis ersätter fysiska vårdbesök. Men de används ojämnt mellan olika grupper i befolkningen och det saknas kunskap om hur de digitala vårdbesöken bidrar till patienters hälsa jämfört med fysiska vårdbesök.
 
Oro för att primärvårdsförslag stoppas i riksdagen
Nu inleds beredningen av den senaste primärvårdspropositionen i socialutskottet. Svenska läkaresällskapet och Svensk förening för allmänmedicin är oroliga över att förslagen ska stoppas.
Understryker man vikten av att klubba igenom förslagen - Läkartidningen
 
Aktuell debatt
 
 
"Vård­företagarnas förslag som kan bidra till att kapa vårdköerna"
Ny statistik från SKR visar att fler än 642 000 personer står i kö till vården. De väntar antingen på en kontakt, undersökning, operation eller annan åtgärd inom i specialistvården. Över 205 000 av dessa patienter har dessutom väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin.
Tre konkreta förslag som kan bidra till att få ned vårdköerna - Vårdföretagarna
 
"Nej till ny reglering av privata sjukvårdsförsäkringar"
Förslaget om att reglera privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att sätta käppar i hjulet för ett effektivt användande av hela sjukvårdssystemet. Det är inte rätt väg att gå när vårdens väntetider är långa.
Vårdföretagarna har nu lämnat sitt remissvar - Vårdföretagarna
 
"Illa underbyggt regeringsförslag om skolpeng"
Kommuner får möjlighet att sänka skolpengen till friskolor, föreslår regeringen. ”Jag blir uppriktigt orolig”, säger Magnus Wallerå, avdelningschef kompetensförsörjning.
Man talar om en ”offensiv” mot friskolorna - Svenskt Näringsliv
 
"Ger stöd till betygsmodell"
SNS-förslaget om ett ratingsystem för leverantörer hålls vid liv av borgerliga opinionsbildare som en grund för att reformera offentlig upphandling.
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se