Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om Branschdagarna 2022 och aktuella webbinarier, SKR:s svar på utredningen om riksintressen i hälso- och sjukvården respektive remiss om samhällsintressen vid upphandling, information från Adda samt axplock från omvärlden.
 
Kurser och konferenser
 
 
Branschdagarna 2022
Välkommen till Branschdagarna 2022, Kommunfondens digitala konferens för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag. Den 17–18 maj 2022 har du chansen att få inspiration och kunskap som kommer till nytta i din dagliga verksamhet.

Notera datumet och tiden i din kalender redan nu! Mer information om innehåll och anmälan kommer att sändas ut under vecka 10. Konferensen är exklusiv för medlemmar i FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor.
Drönare i kommunal verksamhet
Drönare används allt mer inom samhällsbyggnadsbranschen och i kommunernas verksamheter. Den tekniska utvecklingen och de ökade kraven på digitalisering går snabbt och användning av drönare för insamling av data kan vara en viktig pusselbit för att stödja olika kommunala verksamheter med detta.

Den 15 mars 2022 hålls ett digitalt seminarium om drönare i kommunal verksamhet.
Läs mer och anmäl dig till Seminarium - Drönare i kommunal verksamhet
Ta del av Handbok - Drönare i kommunal verksamhet
Att styra med Agenda 2030 – webbinarier våren 2022
Nu drar vi igång årets webbinarier kring att styra med Agenda 2030. Först ut är webbinariet "Ekonomisk hållbarhet" den 22 februari. Webbinariet är kostnadsfritt.
Mer information och anmälan
 
Avslutade FoU-projekt
 
 
Informationssäkerhet inom fastighetsområdet & IoT
Ny vägledning med fokus på strömmande data, finansierad av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Flertalet av de smarta produkter och tjänster som utvecklas och marknadsförs inom fastighetssektorn bygger på åtkomst till kontinuerligt insamlade dataströmmar. Det kan gälla byggnaders energi- och vattenflöden, luftkvalitet, konstruktiva tillstånd, men också aktiviteter i eller i nära anslutning till byggnaden.

Syftet med denna vägledning är att beskriva hur man med utgångspunkt i ett systematiskt informationsarbete, kan utveckla en organisatorisk förmåga att möta efterfrågan på denna typ av data.
Ny rapport – Informationssäkerhet inom fastighetsområdet & IoT
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Mer från SKR
 
 
Förslag om riksintressen försvårar vårdens planering
SKR avvisar förslagen i utredningen om riksintressen i hälso- och sjukvården. De riskerar att försvåra kommuner och regioners planering.

– Den här utredningens syn på kommuner och regioners beslutsförmåga tyder på en brist på tillit från statens sida och förslagen riskerar att undergräva viktiga demokratiska principer, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Utredningen tar inte hänsyn till lokala förutsättningar

Addas upphandlingsplan 2022
Läs om de upphandlingar Adda annonserar 2022. I upphandlingsplanen ser du även planeringen för 2023 och avtalsområden som utreds för eventuellt kommande upphandlingar.
Addas upphandlingsplan 2022
Adda: Park- och lekplatsutrustning annonserad
Kommande ramavtal innehåller park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus. Nu är upphandlingen annonserad och sista anbudsdag är den 9 mars.
Läs mer och ta del av annonsen
Svar på remiss om samhällsintressen vid upphandling
Regeringen har föreslagit en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att vid upphandling alltid beakta klimatet, miljön, människors hälsa och djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur det ska göras. SKR instämmer i att offentlig upphandling mer effektivt behöver bidra till hållbar produktion och konsumtion. SKR anser dock att förslaget har flera praktiska brister och oproportionerligt skulle inskränka det kommunala självstyret.
Remiss av Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (regeringen.se)
En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (SKR:s yttrande)
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Boverket – undersökning av takraset i Tarfalahallen
I Sverige har de senaste åren skett ett flertal rasolyckor, däribland kollapsen av Tarfalahallen i Kiruna 2020 som utretts av Statens haverikommission och bland annat ledde till ett antal rekommendationer för hur reglerna om kontroll av bärförmåga bör ändras.

Boverket har på regeringens inrådan utrett förutsättningarna för dessa rekommendationer ur ett samhällsperspektiv och bedömer att de skulle vara nyttiga att tillämpa ur flera synvinklar. Utredningen är sammanställd i denna rapport.
Undersökning av frågor med anledning av takraset i Tarfalahallen - Boverket
Information från MSB
Nya forskningsrön: Coronapandemins effekter på samhällsviktiga verksamheter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har finansierat forskning för att undersöka hur pandemin har påverkat olika samhällsviktiga verksamheter. Projektet vid Lunds universitet studerade situationen i Skåne. Slutsatsen är att verksamheter har påverkats mycket, men att det inte har uppstått allvarliga funktionsstörningar. Undantagen är hälso- och sjukvård samt omsorg, liksom transportsektorn, som alla har haft svårigheter att fungera på normalt sätt. Rapporten analyserar även hur förberedelser har skett och vilka lärdomar som kan dras av pandemin. Kan exempelvis stresstester och konsekvensanalyser i samhällsviktiga verksamheter vara en del av krisberedskapen?
Ta del av rapporten från MSB

Forum för säkra kommunikationer
Den 2 juni genomför MSB en dag för säkra kommunikationer. Forumet vänder sig till de som använder Rakel och andra säkra kommunikationer från MSB. I forumet berättas om pågående arbete och utveckling inom området samtidigt som avsikten är att skapa en mötesplats för dialog. Anmälan öppnar i mars.
Läs mer om Forum för säkra kommunikationer på MSB:s webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se