Demokratidagen 2022
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagen den 28 april 2022. Demokratidagen genomförs även i år digitalt med möjligheten att välja seminarier utifrån olika ämnesområden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison och mänskliga rättigheter.

Under dagen medverkar bland annat SKR:s ordförande Anders Knape, journalisten Erika Bjerström och särskilde utredaren Anders Teljebäck liksom forskare som Anders Lidström, Siv Sandberg, Erik Amnå och Carl Heath. 

Programmet uppdateras kontinuerligt under vinter/vår, men redan nu kan du anmäla dig.

ANMÄLAN Demokratidagen
 
Risker och konsekvenser av hot och hat
Den 17 februari arrangeras ett webbinarium angående hot och hat mot förtroendevalda på temat "Risker och konsekvenser av hot och hat – skillnad mellan kvinnor och män i politiken".

SKR presenterar en rapport av en djupanalys angående skillnader i hot och hat mot förtroendevalda vad gäller risken att utsättas. Studien bygger på data bland annat från Politisk trygghetsundersökningen (PTU). Borås stad berättar om deras arbete för att möta hot och hat mot förtroendevalda, men också hur de bygger systematik med att bland annat identifiera otillåten påverkan.
ANMÄLAN 
 
Webbutbildning för ett tryggt valår
Inför höstens val har beredskapen för att värna och skapa trygga demokratiska samtal satt igång. Det är viktigt att medverka till ett öppet demokratiskt samtal och att förbereda sig innan något händer. SKR har nu tagit fram en webbutbildning till förtroendevalda som stöd för ett tryggt valår.
WEBBUTBILDNING: ETT TRYGGT VALÅR 2022
 
Nationell likvärdighet och kommunalt självstyre
Likvärdighetsbegreppets innebörd är långt ifrån självklar och regelverkens krav på likvärdighet är ofta allmänt hållna och lämnar ett stort utrymme för tolkningar.
SKR har gett ut en publikation som inleds med en diskussion om vad likvärdighet innebär. Sedan förs en diskussion hur man kan skapa en rimlig balans mellan självstyrelse och likvärdighet och hur stat, kommuner och regioner kan bidra till detta. Publikationen är den andra i serien Självstyre som SKR ger ut under 2022.
Läs publikationen
 
Toppmöte för regioner och städer
Den 3-4 mars samlas förtroendevalda från lokal och regional nivå i hela Europa för att diskutera EU:s framtida utmaningar. Det 9:e toppmötet för regioner och städer arrangeras i Marseille, i samband med det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Anmäl dig för att delta digitalt.

Toppmötet möjliggör politiskt utbyte kring gemensamma samhällsutmaningar – med medborgare, kommuner och regioner i fokus. På tema resiliens, sammanhållning och demokrati, ska deltagarna bland annat diskutera hållbara modeller för återhämtning, digitalisering och medborgardeltagande. Toppmötet ska resultera i antagandet av ett politiskt manifest, som anger den lokala och regionala nivåns viljeriktning för EU-samarbetet.

Förtroendevalda i svenska kommuner och regioner uppmanas att medverka, digitalt eller på plats i Marseille.

Mer information och anmälan
 
Medborgardialog i fokus 
SKR erbjuder en digital föreläsning inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
Läs mer
Intresseanmälan
 
Fullmäktigeutbildning efter valet 2022
SKR har på olika sätt uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga uppdrag. Det stöd som nu erbjuds är, dels en lärobok ”Stärk fullmäktige - En skrift om att vara folkvald i fullmäktige”, dels erbjudande om en utbildningsdag för fullmäktige.

Utbildningen är en processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning.

Utbildningen innehåller följande delmoment där varje delmoment både innehåller teoridelar och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll
  • Uppdraget som förtroendevald
  • Kommuners och regioners uppdrag
  • Samspel i politikens olika funktioner och roller
  • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare
SKR vill nu ge möjligheten till de kommuner och regioner som är intresserade av en utbildningen att göra en icke-bindande intresseanmälan. SKR kontaktar er som gör intresseanmälningar senare under våren så att ni kan ta ställning till om ni vill göra en slutlig anmälan.
LÄMNA INTRESSEANMÄLAN FÖR 2023
SKR skulle redan under november/december 2022 vilja genomför några generalrepetitioner av utbildningen. Vi söker därför 4-5 kommuner som vill delta i detta och som kan tänka sig att utvärdera utbildning och ge råd på eventuella justeringar. Dessa tillfällen kommer att vara kostnadsfria. Är ni intresserade att vara testpilot? Anmäl er via länken nedan.
Intresseanmälan för testpilot
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

I senaste avsnittet om det lokala självstyret – en finurlig uppfinning - tillsammans med Gunnar Wetterberg, historiker, författare med mera får vi en historisk tillbakablick på det lokala självstyret med start i medeltiden. Gunnar reflekterar över utvecklingen och ger motiv för ett fortsatt lokalt självstyre.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se