Vattenbaserad färg kan bli farligt avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Nya roller ger bättre förpackningsinsamling
 
Avfall Sverige har nu lämnat remissvar på promemorian om den framtida förpackningsinsamlingen. ”Avfall Sverige välkomnar förslaget om ett kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar. Inte minst viktigt är att förpackningsavfall från verksamheter, som hanteras tillsammans med hushållens avfall, inkluderas. Det ger goda förutsättningar att kunna öka materialåtervinningen”, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

– Efter flera utredningar och många turer i frågan om ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll kan vi nu se ljuset i tunneln. Regeringen har en tydlig inriktning och nu dessutom förslag på ett system som kan fungera i praktiken, utmejslat i samförstånd med såväl producenter som Avfall Sverige. Det kan bli ett historiskt steg för svensk avfallshantering, med möjlighet till stora miljövinster, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.  
 
Avfall Sveriges uppfattning är att producenterna fullt ut ska ersätta kommunerna för deras kostnader kring förpackningsinsamlingen. Utredningens ersättningsmodell bygger på schabloner som fastställs av Naturvårdsverket, vilket följer det förslag som Avfall Sverige och representanter för producenterna gemensamt har tagit fram. Det är det bästa alternativet för att garantera en robusthet i systemet och att undvika att varje enskild kommun måste förhandla om ersättning. Dock krävs kontroll för att följa upp ersättningen samt tilläggsparametrar som påverkar kostnaderna – exempelvis i glesbygd, vid långa transporter, i turistkommuner och i skärgård.
 
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Vattenbaserad färg kan bli farligt avfall
 
Från den 1 mars kan stora mängder av det avfall som hanteras vid återvinningscentralerna eventuellt komma att klassas om till farligt avfall. Orimligt att kommunerna inte informerats, menar Avfall Sverige, som snabbutreder frågan.

Läs mer
Så ska mer plast återvinnas
 
För att öka materialåtervinningen av plast från dagens cirka åtta procent krävs insatser i flera delar av värdekedjan. Kvotplikt, nya mål och samverkan är några av de förslag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen.

Läs mer 
Justerade krav på påsar i upphandlingsmallen
 
Det ställs allt högre krav på att matavfallspåsar inte ska sprida farliga ämnen. Därför har Avfall Sveriges mall för upphandling av dito påsar nu uppdaterats. Påsarna ska klara ett ekotoxiskt test och vara utvärderade för kontakt med livsmedel.

Läs mer
"Ändra spelreglerna för energiåtervinningen"
 
Anläggningarna för energiåtervinning kan inte tacka nej till avfall som innehåller plast med fossilt ursprung. De förväntas också behandla farliga ämnen. Ge oss därför hållbara villkor, skriver Klas Svensson på Avfall Sverige och Raziyeh Khodayari på Energiföretagen.

Läs debattartikeln i i Dagens Samhälle
Cirkulära exempel att inspireras av
 
I en bilaga i Dagens Industri idag sprider Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna och tidningen Recycling aktuella exempel på cirkulär avfallshantering. Miljöminister Annika Strandhäll intervjuas, och här bjuds på läsning om material, teknik och användning. 

Läs bilagan
Bio-CCS kan bli biogasens nästa affär
 
Att samla in och lagra koldioxid från biogasanläggningar kan vara en av samhällets lägst hängande frukter för att förbättra klimatet. Biogasproducenter bör kunna bidra till upp till cirka 10 procent av Sveriges behov av negativa utsläpp, visar en studie från Rise.

Läs mer i senaste numret av Avfall och Miljö
3,4 miljarder munskydd om dagen – nu måste soporna efter pandemin hanteras
 
Cirka 3,4 miljarder slängda munskydd – varje dag. Pandemin har ökat sopmängderna och i många länder utan effektiv avfallshantering hamnar skräpet i sopberg och i naturen. Avfall Sverige har påbörjat utvecklingsprojekt som ska förbättra avfallshanteringen. Läs artikeln i Omvärlden
 
Nu skal der styr på symbolerne: Affaldsforeninger danner nordisk piktogramforening
 
– Med denne nye forening bekræfter vi det videre samarbejde – som vi også håber, andre organisationer ønsker at deltage i, siger Tony Clark, direktør i Avfall Sverige. Läs artikeln i Transportmagasinet
Indexerad skatt på förbränning dissas
 
En PM föreslår att skatten på avfallsförbränning ska räknas om med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex. Avfall Sverige menar att avfallsförbränningsskatten har visat sig sakna miljöstyrande effekt och bör avskaffas.

Läs hela remissvaret
Ansvar för bilar och däck ändras
 
Avfall Sverige ser positivt på att kommuner kan bidra till hantering av avfall som ligger under producentansvar, men de ska få full kostnadstäckning för exempelvis informationsspridning och eventuell upplåtande av mark i insamlingssyfte.

Läs hela remissvaret
Klimatkrav i upphandling välkomnas
 
i en PM föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphandling. Samma krav bör införas för miljön eftersom det kan vara svårt att särskilja klimat- och miljömässiga aspekter, menar Avfall Sverige.

Läs hela remissvaret
 
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 

Vi hälsar välkomna till
• Arc Metal: extraherar värdemetaller ur lågvärdigt material  Läs mer på Arcmetal.se
• SGS Analytics Sweden AB: tester, inepektioner och certifiering  Läs mer på SGS.com
• Ensucon: konsultbolag inom miljö, arbetsmiljö och hållbarhet  Läs mer på Ensucon.se
Lättare att bygga med återbrukat
 
Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial är ganska ovanligt. Det ska en ny guide från Avfall Sverige ändra på, riktad mot privatpersoner.
2022:01 Byggåterbruksguiden – Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen
 
Allt bättre service för farligt avfall
 
I nästan hälften av kommunerna erbjuds flerfamiljshusen fastighetsnära insamling av småelektronik, ljuskällor och/eller batterier – sådant som lätt hamnar i restavfallet.
2022:02 Fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall – kartläggning och erfarenheter
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Med anledning av den fortsatta corona/Covid-19-pandemin hålls merparten av Avfall Sveriges kurser, temadagar och konferenser tills vidare digitalt. Vissa kurser som kräver närvaro genomförs på plats under säkra former.
Optisk sortering – en översikt
 
När: 8 februari kl 8–12.15

Funderar ni på vilket system för insamling och utsortering av kommunalt avfall som ni ska välja? Missa då inte möjligheten att få en överblick över den optiska sorteringens flexibilitet och spännande utveckling.

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web – för nybörjare
 
När: 15 februari kl 9–11.30

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning.

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web – fördjupning
 
När 1 mars kl 9–11.30

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.

Läs mer och anmäl dig
Nytt ansvar för bygg- och rivningsavfall
 
När: 3 mars kl 9–12

För att ge vägledning åt kommunerna i det nya ansvaret har Avfall Sverige tagit fram en guide. Huvuddragen presenteras på webbinariet.

Läs mer och anmäl dig
Återbruk av bygg- och rivningsavfall
 
När: 23 mars kl 9–12

Begagnade tegelstenar och toalettstolar är inte lika lätt att cirkulera som kläder och prylar. Här kan du hämta inspireration för att lyckas.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två alternativ: 5–6 april samt 10–11 maj

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Anmäl intresse till kursen i april eller maj
Taxekonstruktion
 
När: 26–27 april

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Hushållens farliga avfall
 
När: 10–11 maj

Grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Teori blandas med praktiska övningar ute på en återvinningscentral.

Läs mer och anmäl intresse
Personal vid ÅVC
 
När: Datum meddelas senare

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Gundkurs avfallslagstiftning
 
Datum meddelas senare

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
Örebro kommun söker planerare
 
Ansök senast den 8 februari  Läs mer
 
Knivsta kommun söker avfallschef
 
Ansök senast 13 februari  Läs mer
 
Biogas Solutions Research Center söker sex doktorander
 
På SLU:
• Protein- och biogasproduktion från jordbruksrester/grödor  Läs mer
• Profilering av rötrester och omvandling till användbara produkter  Läs mer
• Teknologi – Systemanalys av bioraffinaderier med biogaskomponent  Läs mer

På Linköpings universitet: 
• Doktorander (2st) inom hållbara system, inriktning miljömanagement och miljöteknik  Läs mer
• Doktorander i miljömanagement och miljöteknik  Läs mer

Ansök senast 14 februari

 
VafabMiljö söker enhetschef kommunikation
 
Ansök senast den 15 februari  Läs mer
 
Täby kommun söker avfallsplanerare
 
Ansök senast den 20 februari  Läs mer