Save the date: Lansering av På gång inom EU - Våren 2022
 
Välkommen till lanseringsseminarium av SKR:s populära publikation, om vad som är högaktuellt och på gång inom EU.
 
Vi sänder live under lunchtid den 23 februari kl 12:00-13:00. Lyssna och ställ frågor om aktuella ämnen, tillsammans med inbjudna gäster och experter.
 
 
Det 9e Europeiska toppmötet för regioner och städer
 
Den 3-4 mars samlas förtroendevalda från lokal och regional nivå i hela Europa för att diskutera EU:s framtida utmaningar. Det 9:e toppmötet för regioner och städer arrangeras i Marseille, i samband med det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Anmälan är öppen nu, med möjlighet till digital medverkan.
 
Toppmötet möjliggör politiskt utbyte kring gemensamma samhällsutmaningar – med medborgare, kommuner och regioner i fokus. På tema resiliens, sammanhållning och demokrati, ska deltagarna bland annat diskutera hållbara modeller för återhämtning, digitalisering och medborgardeltagande. Toppmötet ska resultera i antagandet av ett politiskt manifest, som anger den lokala och regionala nivåns viljeriktning för EU-samarbetet.
 
Förtroendevalda i svenska kommuner och regioner uppmanas att medverka, digitalt eller på plats i Marseille.
 
 
CEMR har valt ny generalsekreterare
 
Den 20e januari valdes Fabrizio Rossi Rådet som den nya generalsekreteraren för organisationen kommuner och regioner i Europa (Council of European Municipalities and Regions, CEMR). Han valdes av CEMR Policy Committee och tar över efter den tidigare ordföranden Frédéric Vallier. Fabrizio Rossi har lång erfarenhet av att arbeta med och på uppdrag av lokala och regionala myndigheter, bland annat för regionala myndigheter på Sardinien, i Barcelona och i Skottland.
 
 
Svenskt yttrande om pollinerande insekter på Regionkommitténs dagordning
 
När Regionkommittén inledde sin första plenarförsamling för 2022 antog kommittén bland annat ett yttrande om genomförandet av EU-initiativet om pollinatörer. Bakom yttrandet står den svenska rapportören Frida Nilsson (C), kommunalråd i Lidköpings kommun.
 
EU-initiativet om pollinatörer lanserades av kommissionen i juni 2018 och syftar till att motverka minskningen av vilda pollinerade insekter i EU då de spelar en avgörande roll för ekosystemen och livsmedelsförsörjningen. Kommissionen har nu precis inlett en granskningsprocess för att förbättra initiativet och eventuellt fastställa ytterligare åtgärder för att bidra till det övergripande målet. Fridas yttrande blir Regionkommitténs inspel till granskningen.
 
 
SKL International bidrar till arbetet med RESLOG Turkey
 
 
RESLOG (Resilience in Local Governance in the face of Syrian Migration Crisis) Turkey syftar till att förbättra dialogen och den strategiska kapaciteten för ett motståndskraftigt och hållbart lokalt styre i Turkiet. 

Projektet är verksamt på lokal, regional, nationell och internationell nivå med flera komponenter och aktiviteter som fokuserar på kapacitetsuppbyggnad för kommuner och deras fackföreningar i beslutsfattande, kunskapsgenerering och kunskapsspridning. SKL International har bidragit till arbetet, som styrs av och relaterar till Agenda 2030, principerna för svenskt utvecklingssamarbete och Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016-2020.

Läs mer om projektet här.
 
 
Aktuella EU-samråd
 
Sjöfart – revidering av EU-reglerna om olagliga utsläpp från fartyg
Kommissionen håller på att se över hur direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg fungerar. Resultaten från samrådet kommer att bidra till en retrospektiv utvärdering och en framåtblickande konsekvensbedömning av möjliga alternativ för att ta itu med utmaningarna och kommer att bidra till utformningen av eventuella lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att göra ett reviderat direktiv mer ändamålsenligt.

Ta del av samrådet här.

Likabehandlingsorgan – bindande standarder
Detta offentliga samråd omfattar olika initiativ för översyn av EU:s lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Översynen avser näringsvärdesmärkning på förpackningens framsida, ursprungsmärkning och datummärkning, vilka är viktiga åtgärder inom från jord till bord-strategin, samt märkning av alkoholhaltiga drycker i enlighet med den europeiska planen för cancerbekämpning. 

Ta del av samrådet här.
 
 
 
Redaktör
Linnea Nylund
Linnea.nylund@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se