McDonads måste sortera
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Utökat samarbete mellan FN och Avfall Sverige
 
Avfall Sverige har fått ett unikt uppdrag att stödja den globala utvecklingen av hållbar avfallshantering och avfallsförebyggande. En första del är genomförd, men nu fortsätter samarbetet genom ett nytt samförståndsavtal med FN:s utvecklingsprogram, UNDP.
 
Avfall Sveriges och UNDP:s nya samförståndsavtal innebär att flera kommunmedlemmar tillsammans med andra samarbetspartners i Sverige och utomlands kan erbjuda kommuner runt om i världen kunskap och teknisk rådgivning kring infrastruktur, ekonomi, politisk styrning, kommunikation och förvaltning.

– I grund och botten handlar det om att bidra till att utveckla en sund avfallshantering. Det är nödvändigt om att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen och möta den globala klimatutmaningen, säger Xiaofang Zhou, Director Montreol Protocol Unit, Principal Technical Advisor on chemicals and waste på UNDP.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Ny dom: McDonalds måste källsortera
 
Mark- och miljödomstolen i Nacka slår fast att restaurangkedjan har en laglig skyldighet att sortera ut olika förpackningsmaterial och skicka dem till återvinning. Den juridiska frågan handlar om McDonalds ska anses omfattas av begreppet ”andra förbrukare” av förpackningar.

Läs mer
Nordisk förening ska boosta återvinningen
 
Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. För att driva samarbetet vidare har de kommunala avfallsorganisationerna i Danmark, Island, Finland och Sverige nu registrerat en gemensam förening: EUpicto.

Läs mer
Sopbilar kan få klimatpremie
 
Regeringen har beslutat att klimatpremien ska omfatta fler arbetsmaskiner. Två typer av fordon kan ges stöd om de har rätt bränsle: tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton  och eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. 

Läs mer
Bett om undantag från hushållskarantän
 
Många renhållare har en ansträngd situation pga hög frånvaro orsakad av pandemin. Därför har Avfall Sverige skickat en hemställan till Folkhälsomyndigheten om bland annat ändrade regler kring hushållskarantän för nyckelpersoner.

Läs mer
Nu är alla med
 
Från årsskiftet är alla Sveriges kommuner medlem i Avfall Sverige. Detta sedan Essunga har beslutat att gå med i Avfall & återvinning Skaraborg. Kommunalförbundet är medlem i Avfall Sverige, vilket innebär att även Essunga nu inkluderas i Avfall Sveriges medlemsskara. Det innebär en extra styrka för branschorganisationen, menar vd Tony Clark. 

Läs mer
Utforma framtidens Avfall Sverige
 
Inom kort kommer vi att skicka en enkät till våra kommunmedlemmar. Vi vill veta hur ni ser på föreningen och hur väl vi uppfyller de behov och förväntningar som finns. En viktig fråga är vilka frågor som vi ska fokusera på framöver. Enkäten skickas till vd/renhållningsansvarig.

Jessica Christiansen kan svara på frågor
Avfall Web öppet för inmatning
 
Nu är det dags att mata in 2021 års avfallssiffror. Bland året nyheter märks nya indata för utförare/aktör för behandling av matavfall och restavfall och nyckeltal för faktisk materialåtervinning som möjliggör uppföljning av nya etappmålet. 

Läs mer
Vägen till negativa utsläpp 2045
 
Välkommen till webbinarium för att diskutera hur fjärrvärmesektorn med hjälp av bio-CCS kan bli en kolsänka och bidra till att Sverige senast år 2045 uppnår nettonollutsläpp av växthusgaser och därefter negativa utsläpp.
När: 8 februari kl 13–16

Läs mer och anmäl dig
Nya lösningar för cirkulära resursflöden
 
Välkommen till ett seminarium där vi få ta del av erfarenheter från tripple Helix-projektet Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden som finansieras av Avfall Sverige och som projektleds av Södertälje kommun. 
När: 4 februari kl 11.35–11.55

Läs mer och koppla upp dig
SKR säger nej till förpackningsförslag
 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, avstyrker Förpackningsutredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. Men SKR önskar, liksom Avfall Sverige, se fastighetsnära insamling av förpackningar.

Läs mer
Spillfett är kommualt avfall
 
Sveriges åkeriföretag har fel som anser att kommuner inte kan hävda ensamrätt för tömning av fettavskiljare. Enligt ändringar i miljöbalken är fett som uppstår vid tillagning av mat eller dryck som ska ätas direkt ett kommunalt avfall.

Läs mer
Kriminella gör vinster på avfall
 
Avfall Sverige vill se en haverikommission för att stävja brottsligheten. Hör inslaget på SR
 
Sopeldning av plast värmer svenskarna om vintern
 
"Globalt sett bättre miljömässigt att vi energiåtervinner det i stället för att det läggs på deponi i ursprungslandet", säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige. Läs artikeln i DN
Nytt miljöbrottsdirektiv välkomnas
 
Förslaget om ett nytt miljöbrottsdirektiv bedöms kunna förbättra möjligheterna att beivra brottslighet på avfallsområdet.
Ökade kostnader för hantering av avfall gör att kriminella ser möjligheter och att avfallet riskerar att hamna på avvägar. 

Läs mer
Stöd för franskt komposteringsförslag
 
Idag kan plastpåsar som är nedbrytbara i industriella komposteringsanläggningar med hög temperatur kallas nedbrytbara eller komposterbara. Det är missvisande, menar de franska förslagställarna, som vill förbjuda sådan märkning. Avfall Sverige instämmer.

Läs mer
Mer matavfall kan återvinnas
 
Naturvårdsverket föreslår ett krav på utsortering av bioavfall och att kommunen att ordna insamling av matavfall för hushåll och verksamheter. Bra, men kommuner som idag saknar rätt förutsättningar måste ges tid att ansöka om dispens.
Tveksamma till förtursförarande
 
Det finns behovet av att skynda på för att nå målen i det klimatpolitiska ramverket. Men förtur skulle i sig knappast öka investeringsviljan eller på annat sätt ge tillräckliga incitament för sådana projekt, menar Avfall Sverige.
Ny medlem i Avfall Sverige
 

Vi hälsar välkommen
• Hummeltorp: återvinning av schaktmassor Läs mer på Hummeltorp.se
 
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Med anledning av den fortsatta corona/Covid-19-pandemin hålls merparten av Avfall Sveriges kurser, temadagar och konferenser tills vidare digitalt. Vissa kurser som kräver närvaro genomförs på plats under säkra former.
Insamling av farligt avfall
 
När: 25 januari kl 13–16.30

Vid detta webbinarium går vi bland annat igenom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om servicenivån för farligt avfall och grovavfall, registrering av farligt avfall och förändringar i klassningen kring farligt avfall.

Läs mer och anmäl intresse
Optisk sortering – en översikt
 
När: 8 februari kl 8–12.15

Funderar ni på vilket system för insamling och utsortering av kommunalt avfall som ni ska välja? Missa då inte möjligheten att få en överblick över den optiska sorteringens flexibilitet och spännande utveckling. 

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web – för nybörjare
 
När: 15 februari kl 9–11.30

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning. 

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web – fördjupning
 
När 1 mars kl 9–11.30

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.

Läs mer och anmäl dig
Nytt ansvar för bygg- och rivningsavfall
 
När: 3 mars kl 9–12

För att ge vägledning åt kommunerna i det nya ansvaret har Avfall Sverige tagit fram en guide. Huvuddragen presenteras på webbinariet.

Läs mer och anmäl dig
Återbruk av bygg- och rivningsavfall
 
När: 23 mars kl 9–12

Begagnade tegelstenar och toalettstolar är inte lika lätt att cirkulera som kläder och prylar. Här kan du hämta inspireration för att lyckas.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två alternativ: 5–6 april samt 10–11 maj

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Anmäl intresse till kursen i april eller maj
Taxekonstruktion
 
När: 26–27 april

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl intresse
Personal vid ÅVC
 
När: Datum meddelas senare

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Gundkurs avfallslagstiftning
 
Datum meddelas senare

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
 
Internship in CEWEP – Confederation of European Waste-to-Energy Plants
 
Ansök senast den 31 januari 2022  Läs mer
 
 
Avfall Sverige söker assisterande rådgivare med miljöprofil
 
Löpande ansökning, ansök så snart som möjligt  Läs mer