Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I årets första nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om en ny skrift om LCA och LCC i tidiga skeden, en ny rapport rörande logistik i vårdbyggnader, överenskommelser om civilt försvar och krisberedskap, information rörande ramavtal samt axplock från omvärlden.
 
Avslutade FoU-projekt och samarbeten
 
 
Ny skrift: LCA och LCC i tidiga skeden
Det har under lång tid lyfts fram att livscykelanalyser, LCA, och livscykelkostnader, LCC, är bra hjälpmedel för att skapa beslutsunderlag för långsiktigt hållbara byggnader med ett litet klimatavtryck. Många fastighetsägare upplever dock att det är svårt att veta hur dessa ska användas.

Offentliga fastigheters ledningsgrupp initierade därför detta projekt med syftet att ta fram en metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med LCA och LCC i tidiga skeden i byggprocessen. Projektet har fokuserats till förstudieskedet och programskedet. Resultatet redovisas i denna skrift som utgår från fastighetsorganisationens perspektiv och lyfter fram vad som är viktigt att tänka på. Skriften är uppdelad i stöd för att förstå om LCA och LCC kan vara relevant att använda, samt vad som i så fall är viktigt att tänka på i genomförandet, med fokus på de tidiga skedena.
Ta del av skriften
Logistik i vårdbyggnader – ny skrift från Chalmers Centrum för vårdens arkitektur
CVA har släppt en ny rapport om logistik i vårdbyggnader. Avsikten är att rapporten ska kunna bidra i planerings- och projekteringsprocesser för vårdbyggnader som en del av byggnadsutformningen. Arbetet är finansierat med medel från CVA:s plattformsfinansiering, där bl.a. regionerna bidrar genom Fastighetsrådet, och Västra Götalandsregionen.
Logistik i vårdbyggnader
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Mer från SKR
 
 
Överenskommelser om civilt försvar och krisberedskap
SKR förlänger överenskommelserna med staten om kommuners och regioners arbete med civilt försvar, samt regionernas arbete med krisberedskap. Men arbetet saknar fortsatt täckande finansiering.
Förväntningarna på kommunernas arbete med civilt försvar ökar

SKR är kritisk till Cybersäkerhetsutredningens förslag
Involvera kommuner och regioner för att få en fungerande lagstiftning som kan bidra till att motverka cyberhot. SKR anser att nuvarande förslag inte tar hänsyn till sektorns förutsättningar.
SKR efterfrågar ett mer samordnat statligt stöd
Adda: Information om tillfälliga avropsstopp
Leverantör av fordonshinder

Adda Inköpscentral har beslutat att införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören GPP Perimeter Protection AB på ramavtalet Fordonshinder 2020. Avropsstoppet gäller från 2022-01-11 och anledningen är att leverantören inte uppfyller kravet på ekonomisk ställning och finansiell stabilitet.
Läs mer på Addas webbplats

Leverantör av parkmaskiner och gräsklippare
Adda Inköpscentral har beslutat att införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören Heatweed Technologies AB på ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2019. Avropsstoppet gäller från 2022-01-11 och beror på att leverantören inte uppfyller kravet på ekonomisk ställning och finansiell stabilitet.
Läs mer på Addas webbplats

Återgång till normala ljuspriser
Den tillfälliga prishöjningen på ljuskällor som Adda Inköpscentral tidigare informerat om återgår nu till ordinarie nivåer.
Läs mer om ramavtalet Ljuskällor på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Guide för klimateffektivt byggande
Energikontor Väst har tillsammans med Göteborgs stad tagit fram en guide för klimateffektivt byggande. Guiden har tagits fram i samband med byggnationen av förskolan Hoppet.
Ta del av sammanfattning från genomfört webbinarium
Ta del av guiden Klimateffektivt byggande

Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader
Boverket har låtit Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) genomföra en studie om klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Studien redovisar värden för klimatpåverkan som är representativa för dagens byggande. Referensvärden har tagits fram för småhus, flerbostadshus, kontor, förskolor och skolor.
Läs mer och ta del av materialet på Boverkets webbplats
 
Stödmaterial från Boverket
Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället
Boverket har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö.
Vägledningen om skolors och förskolors fysiska miljö är indelad i sex avsnitt varav fyra publicerats:
  • Strategiska vägval
  • Byggnad och utemiljö
  • Lagar, regler och politiska mål
  • Exempelsamling
Arbetet pågår med övriga två delar – Lärmiljöer som en del av samhällsbygget samt Planera, bygga och förvalta.
Ta del av vägledningen på Boverkets webbplats

Utveckla vårdens byggda miljöer
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för att samla, sprida och främja kvalitet i planering, utformning och förvaltning av vårdens byggda miljöer.

Vägledningen innehåller delarna:
  • Människa och vårdmiljö i centrum – bakgrund och utgångspunkter
  • Gestaltningens betydelse – en kunskapsportal
  • Processen – metodstöd
  • Lagar, mål och riktlinjer – orientering om relevanta regelverk och riktlinjer
  • Lärande exempel – framgångsfaktorer kopplade till grundkvaliteter
  • Begrepp – ordförklaringar

Information från MSB
Kurs: Regelverk och ansvar i totalförsvaret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför kurs som syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv. Kursen vänder sig till jurist, beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson med uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid centrala myndigheter, länsstyrelser, i näringslivet samt i kommuner och regioner.
Läs mer och anmäl dig på MSB:s webbplats

Stöd till aktörer för effektivare samverkan med frivilliga - remissversion
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en vägledning med stöd för samverkan med frivilliga. Vägledningen beskriver processen för att till exempel analysera behov, skriva avtal, rekrytera och utbilda. Vägledningen publiceras i en öppen remissversion och det går att yttra sig fram till den 1 april 2022.
Läs mer och ta del av vägledningen på MSB:s webbplats

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information som syftar till att ge stöd och kunskap för effektiva och hållbara upphandlingar inom bygg och anläggning. Både bygg- och inköpsprocesserna är här beskrivna och stödet vänder sig till byggprojektledare, upphandlare eller andra relevanta roller hos en upphandlande myndighet.
Läs mer och ta del av stödmaterialet på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Konkurrensverket riktar kritik mot Domstolsverket för otillåten direktupphandling vid inhyrning
Det var en otillåten direktupphandling när Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad i Jönköping som myndigheten sedan skulle hyra. Samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som nu riktar kritik mot Domstolsverket.
Läs mer på Konkurrensverkets webbplats

Dom i förvaltningsrätten: Avtal om uppförande och hyra av två polishus står i strid med upphandlingslagstiftningen
Förvaltningsrätten i Stockholm gör efter att Skanska AB ansökt om överprövning bedömningen att avtal om uppförande av polishus i Motala och Järfälla inte ryms inom det s.k. hyresundantaget i upphandlingslagstiftningen. Avtalen är därför upphandlingspliktiga. Detta innebär att Polismyndigheten inte kan ingå avtalen beträffande uppförande och hyra av polishusen. Domarna har överklagats av Polismyndigheten.
Avtal om uppförande och hyra av två polishus står i strid med upphandlingslagstiftningen - Sveriges Domstolar

Information om nya upphandlingsregler
Den 27 januari genomför Upphandlingsmyndigheten ett webbinarium om nya, förenklade, upphandlingsregler som träder i kraft den 1 februari 2022. De kommer att gå igenom nyheterna i lagstiftningen och vad de nya reglerna innebär för offentliga upphandlingar. Reglerna påverkar upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.
Läs mer och anmäl dig på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Ta del av Boverksdagarna 2021
Den 9 – 10 december genomfördes Boverksdagarna 2021 och det går nu att ta del av inspelningar från dagarna. Teman för dagarna var Människors ändrade beteenden, Boverket och omvärlden, Klimatförändringarna och Digitaliseringen.
Ta del av Boverksdagarna 2021 på Boverkets webbplats

Direktivet om byggnaders energiprestanda – remiss från RK till 9 februari
Kommissionen presenterade 15 december förslag till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda. Nyckelkomponenter omfattar nya obligatoriska minimistandarder, definitioner och mål för energiprestanda, nollenergibyggnader, renovering, djuprenovering, renoveringspass, energideklarationer, inspektioner, laddinfrastruktur etc. Förslagen är mycket detaljstyrande och riskerar medföra höga kostnader för renovering och nybyggnation för både kommuner och regioner och fastighetsägare i allmänhet. Innebörden och tolkning av flera viktiga begrepp och nivåer är dock oklar och förutsätts läggas fast av Kommissionen genom delegerade akter, vilket ger begränsad påverkansmöjlighet för medlemsstater och andra aktörer.
Förslag till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda
Föreskrifter om energimätning i byggnader - Boverksremiss till 1 mars
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, BFS 2022:xx, med konsekvensutredningförslag till föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader är på remiss till 1 mars 2022. Förslaget gäller krav och kriterier för individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten samt kriterier för undantag, kostnadsfördelning och faktureringsinformation. Kraven för värme föreslås fortsatt ställas i relation till äldre regelverk (BBR 25), vilket innebär betydligt tuffare krav för byggnader med fjärrvärme än värmepumpar, något SKR tidigare invänt mot.
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader
Ny metodbeskrivning för radonmätning
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Ändringar i metodbeskrivningen påverkar främst hur mätning av radon ska utföras i förskolor och skolor. Den ändrade mätmetodiken kan tillämpas omgående men senast från årsskiftet. Den nya metodbeskrivningen för arbetsplatser omfattar även en förändring i hur många radonmätare som ska användas. Detta påverkar inte mätning i skolor och förskolor där istället kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor ska användas för urvalet av rum för mätning.

Mer information om radon finns på SSM:s webbplats och i handboken Radon - Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde, vilken riktar sig till miljökontoren eller den del av kommunen som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser
Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor
SSM:s webbplats
Radon - Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se