Överenskommelser med staten, ny samverkansgrupp och nya remisser på gång
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Överenskommelser med staten för fortsatta satsningar i vården
 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit flera överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården med koppling till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Där berörs bland annat personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, patientsäkerhet, kvalitetsregister och standardiserade vårdförlopp för cancer.

Överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård 2022
 
Ny nationell samverkansgrupp med förstärkt uppdrag
 
I syfte att kraftsamla och stärka arbetet med uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården kommer en ny nationell samverkansgrupp att bildas. Det innebär att uppdragen för nuvarande samverkansgrupp för uppföljning och analys och samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister slås samman.

Läs mer om det nya uppdraget
 
Remisser i februari
 
Den 15 februari går nya kunskapsstöd ut på remiss. Den här gången förlängs svarstiden med en månad till 14 maj på grund av det ansträngda läget i vården. Nytt är även att du kan prenumerera på nyheter om remisser.

Nya remisser 15 februari
 
Evenemang
 
 
30 mars: Vårdförlopp sepsis
Webbinarium om erfarenheter och inspiration från införandet av vårdförlopp för sepsis.
Mer information och anmälan

5 maj: Kvalitetsregisterkonferens för forskning 2022
Konferensen arrangeras i samarbete mellan SKR, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.
Mer om evenemanget hos Nationella kvalitetsregister

20–22 juni: Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg
Vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg.
Mer om konferensen hos SKR

Se webbinarium om ohälsosamma levnadsvanor
Den 19 januari hölls ett webbinarium om nationellt vårdprogram för ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling.
Se webbinariet i efterhand

Kalendariet på kunskapsstyrningvard.se
 
Nya kunskapsstöd
 
Ohälsosamma levnadsvanor
Lars Jerdén
Nu finns ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vanorna är alkohol- och tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet.

– Vi har tillgång till kunskap om samtliga fyra områden inom levnadsvanor. Ändå når inte denna kunskap ut till alla patienter. Vi hoppas att det nya vårdprogrammet ska innebära ett lyft för arbetet ute i vården, säger Lars Jerdén, ordförande i nationell arbetsgrupp levnadsvanor.

Vårdprogrammet ger praktisk vägledning
 
Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
Margrét Leósdóttir
En ny riktlinje är framtagen för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom. Sekundärprevention innebär behandling av riskfaktorer inklusive ohälsosamma levnadsvanor.

– I dagsläget finns det stora geografiska skillnader i vården av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Vi ser även skillnader kopplade till patientens utbildningsnivå och inkomst, vilket tyder på en betydande ojämlikhet i vården, säger Margrét Leósdóttir, ordförande i den nationella arbetsgruppen.

Målet är att minska återinsjuknande och död i hjärtsjukdom
 
Ögonsjukdomar
Tre riktlinjer för områden inom ögonsjukdomar som tidigare saknats har tagits fram. De gäller katarakt, diagnos och uppföljning vid icke arteritisk anterior ischemisk optikusneuropati (NAION) samt periorbital nekrotiserande fasciit.

Mer information om riktlinjerna
 
Rehabilitering för klinisk verksamhet
Nu finns kunskapsstödet Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet. Modellen har funnits tillgänglig tidigare för integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Den här versionen är avsedd att användas direkt i den kliniska verksamheten inom rehabiliteringsområdet.

Generisk modell för rehabilitering – för klinisk verksamhet
 
Ny nationell arbetsgrupp stöttar i arbetet med primärvårdsrekommendationer
 
Johanna Cederholm
Nationellt primärvårdsråd har startat en ny nationell arbetsgrupp, NAG kunskapsstöd primärvård, med syfte att stötta alla arbetsgrupper som har uppdrag att ansvara för befintliga primärvårdsrekommendationer.

– Vårt uppdrag är att säkerställa primärvårdsperspektivet och att innehållet är relevant för användaren, säger Johanna Cederholm, ordförande i nationell arbetsgrupp kunskapsstöd primärvård.

Mer om nationell arbetsgrupp för kunskapsstöd primärvård
 
Automatiserad informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister
 
Björn Hultgren
Efter en första driftsättning under våren 2021 halverades dubbeldokumentationen för det nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt. Nu har slutleveransen genomförts och dubbeldokumentationen minskar ytterligare.

– Nära 80 procent av informationen som rapporteras från Region Värmland till RiksSvikt sker nu automatiserat, säger Björn Hultgren, strategisk programkoordinator i programmet för informationsförsörjning.

Fler leveranser inom programmet för automatiserad informationsförsörjning
 
Filmer för stöd vid införande av vårdförlopp
 
Tre filmer som handlar om införande av vårdförlopp i primär- och specialistvård finns nu att ta del av. Filmerna är tänkta att användas som stöd och inspiration i arbetet med att införa vårdförlopp.

Två av filmerna handlar om införande av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet kritisk benischemi i primär- och sekundärvården i Västra Götalandsregionen. Den tredje filmen handlar om hur det generellt går till att införa vårdförlopp i primärvården i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland, som har över 200 vårdgivare.

Införande av vårdförlopp kritisk benischemi Västragötalandsregionen

Införande av vårdförlopp primärvård sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård