De senaste publikationerna, författningarna, remisserna, yttrandena och filmerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
December 2021
Nya publikationer
 
 
Förutsättningar för stärkt platssamverkan
Platssamverkan kan bidra till att utveckla den fysiska miljön lokalt, ge goda resultat när det gäller ökad trygghet, ökad trivsel samt ökade fastighetsvärden. Boverket har haft regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för en stärkt platssamverkan.

Boverkets indikatorer december 2021
En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Behov av bostadsbyggande – regionalt och nationellt till 2030
Beräkning över hur många nya bostäder som kan komma att behövas i landets olika regioner fram till och med 2030.

Slutrapport för uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö
Boverket fick i uppdrag av regeringen att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska ha en god inomhusmiljö. Regeringsuppdraget redovisas genom två delrapporter och en slutrapport, varav denna rapport är slutrapporten.

Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i digital miljö
Boverket fick 2021 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö, denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget är ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess för Sverige. Uppdraget redovisas genom denna sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter.

Översikts- och regionplan i en digital miljö
Boverket har utrett vad som krävs för att översikts-och regionplaner ska fungera i en digital miljö. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering av 2021 års uppdrag om en digital samhällsbyggnadsprocess.

Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer
Boverket har bedömt om det finns rättsliga hinder mot digitala detaljplanebeslut. Boverket föreslår i rapporten hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett beständigt sätt, med en bibehållen digital funktionalitet. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering av 2021 års uppdrag och ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess.

Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation
Boverket har tagit fram förslag på hur äldre detaljplaner kan ersättas med digitala original. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering av 2021 års uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö.

Digital kommunikation i PBL
Boverket har tagit fram förslag som underlättar digital kommunikation med dem som ska delges beslut eller underrättas om till exempel en ansökan om lov. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering av 2021 års uppdrag och ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess..
 
Upphävda författningar
 
Boverkets föreskrifter (2015:7) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler
Boverkets författningssamling 2015:7 - SUS
 
Boverkets remisser
 
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
 
Boverkets filmer
 
Klicka på bilden för att se filmen!
Aktuell, korrekt, jämförbar
 
Samhällsbyggnadsdata ger oss kunskap om markanvändning, miljöpåverkan, inomhusmiljö och mycket mer. Därför utvecklar Boverket och andra myndigheter regelverk och nationella lösningar. Målet är tillgång till aktuell, korrekt och jämförbar information som gör det enklare för alla.
Klicka på bilden för att se filmen!
Boverkets byggprognos
 
Ett av Boverkets huvudsakliga uppdrag är att följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden. Boverkets indikatorer, med fokus på bostadsbyggande och byggprognos, ger en aktuell bild av läget.
Klicka på bilden för att se filmen!
Digitalisering av samhällsbyggnads-processen
 
Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren presenterar en helt digital samhällsbyggnadsprocess för nationell, regional och kommunal nivå. Genom processen fortsätter Boverket skapa förutsättningar för ett mer hållbart och demokratiskt samhällsbyggande.

Syntolkad version av filmen Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera