SKR:s nyhetsbrev inom området vård och hälsa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nya överenskommelser ger 2 miljarder kronor till hälso- och sjukvården
 
Regeringen och SKR har slutit tre överenskommelser om cancervård, psykisk hälsa och civilt försvar. Totalt satsar regeringen 2,3 miljarder under 2022.
– Genom de här överenskommelserna kan cancervården förbättras, arbetet för psykisk hälsa stärkas och hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar utvecklas, säger socialminister Lena Hallengren.
Läs mer om fördelningen och överenskommelserna.
Ytterligare överenskommelser om vaccinering och testning
 
SKR och regeringen har också slutit två nya överenskommelser för ett fortsatt effektivt vaccinationsarbete och storskalig testning och smittspårning. Staten ersätter regionerna för varje utförd vaccination och varje utfört test. Regionerna tillförs därutöver ytterligare närmare 200 miljoner kronor för att bland annat utöka vaccinationskapaciteten.
Nya överenskommelser om vaccinering och testning | SKR
 
Information med anledning av covid-19
 
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av Covid-19. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering. Ta del av informationen
 
Fler nyheter och rapporter
 
 
Hygienrutiner avgörande för minskad smittspridning
 
Pandemin har betonat vikten av välfungerande hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg. När smittan ökar är det viktigt att behålla fokus genom att utbilda, mäta och följa upp.
Läs Emma Spaks inlägg på vårdbloggen
 
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021
 
Elevhälsans insatser är viktiga för att alla elever ska ges goda förutsättningar för lärande och utveckling. Men pandemin har inneburit att elevhälsoarbetet har behövt bedrivas på nya sätt.
 
Så kan resultaten från Graviditetsenkäten användas
 
Syftet med svaren från gravida och nyblivna mammor är att de ska användas i utvecklings- och förbättringsarbete i vårdkedjan före, under och efter graviditet. SKR har därför tagit fram ett stöd för att visualisera resultaten; ”Visualisering av Graviditetsenkätens resultat” och en handledning; ”Graviditetsenkäten – att tolka och använda resultat”. 
Ladda ner handledning och manual till din verksamhet
 
Kvalitetsregister bidrar till världsledande vård av för tidigt födda
 
Neonatalregistret (SNQ), och forskningsstudier som genomförts på dess data, bidrar till förbättringar och mer jämlik vård. Resultaten har använts för att bygga upp både nationella riktlinjer för handläggning vid födsel och behandling och uppföljning av barnen i högre ålder. Barn och föräldrar har idag tillgång till samma vård idag var de än bor.
Kontinuerliga förbättringar för de för tidigt födda
Förkortade väntetider i flera regioner 2021
 
När SKR sammanställt regionernas prestationssiffror för 2021 års väntetidsstatistik visar flera regioner att de arbetat väl med sina mätetal och indikatorer. Flera regioner förbättrar sina resultat och sin väntetidsstatistik och får därmed ökade medel utbetalade i enlighet med tilläggs-överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
Läs mer på Väntetider i vården
 
Digital tillsyn och digitala lås i omsorgen
–vad ska man tänka på?
 
SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik har tagit fram en juridisk vägledning om digital tillsyn i omsorgen. Det finns också en vägledning om införande av digitala lås i ordinärt boende som bygger på erfarenhet från kommuner.
Vägledning digital tillsyn
Vägledning digitala lås
Vill du ha fler nyheter om väldfärdsteknik i omsorgen?
Prenumerera på nyhetsbrevet om välfärdsteknik
 
Fortsatt minskning av hjärtinfarkt och stroke
 
Uppdaterad data från Vården i siffror visar att hjärtinfarkt och stroke minskat i hela landet sedan 90-talet. Uppdaterad data från hela 2020 visar att förekomst och incidens av akut hjärtinfarkt samt förekomst av stroke fortsätter att minska. I riket har förekomst av hjärtinfarkt minskat med närmare 10 procent sedan 2019 och stroke har minskat med fyra procent. Det finns dock stora skillnader mellan regionerna.
Ta del av statistiken på Vården i siffror
 
Metoder för att förutsäga metastaser vid bröstcancer rekommenderas till vården
 
Två produkter för att utföra gendiagnostiska prognostester vid bröstcancer rekommenderas nu till vården av Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet). Produkterna ska underlätta beslut om behandling av cytostatika samt undvika över- respektive underbehandling. Testerna avses användas på patienter där rutinundersökningar inte ger tillräcklig vägledning om patienten bör behandlas med cytostatika eller inte.
– Rekommendationen innebär ett stöd för regionerna och är i linje med det nationella vårdprogram som finns på området, säger Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet.
Länk till rekommendationen
 
Evenemang och kurser
 
 
Ledarskapsprogram inom Nära vård
 
SKR erbjuder ett ledarskapsprogram för ledare, chefer, tjänstepersoner och förtroendevalda inom vård och omsorg. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap, öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra. 
Läs mer och anmäl dig här. 
 
Att leda utvecklingsarbete
 
SKR erbjuder en distansutbildning i att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Utbildningen äger rum vid två tillfällen och vänder sig till personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden. Under våren ges även en steg 2-utbildning med fokus på praktiska verktyg.
Läs mer och anmäl dig.
 
Resultat brukar-undersökningar inom  socialtjänst
 
202 kommuner deltog år 2020 
i minst en brukarunder-sökning inom socialtjänsten: Placerade barn och unga, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder. Svaren ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten och ska bidra till att utveckla verksamheten. Resultaten i sin helhet finns i databasen Kolada. SKR erbjuder nu webbinarier där nationella resultat presenteras och stöd ges för att följa upp genomförandet. Anmäl dig här;
Resultat Individ och familjeomsorg 17 januari
Resultat Funktionshinderområdet 19 januari
 
Utbildning till barnrättsstrateg
 
Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader med start den 28 januari.
Målgrupp: Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller indirekt med barn.
Läs mer och anmäl dig
Grundutbildning i
Barnkonventionen 
 
Grundkurs om barnkonventionen som lag. Utbildningen ger grunderna i barnkonventionen och visar hur man genomför en barnkonsekvensanalys.
Genomförs vid två tillfällen med olika målgrupper:
Tjänstepersoner 18 februari
Förtroendevalda 21 april
 
Lyssna på
 
 
Är snabbt lika med bra?
 
Podden Rådet från NT-rådet
Att ta fram nya läkemedel - det måste ta tid. Men pandemin har visat att det går att snabba på processen. Genom ökat samarbete och påskyndande i alla delar har vaccin kunnat tas fram på rekordfart. Men är snabbt lika med bra? Blir nyttan och effekten av nya behandlingar svårare att värdera?
Lyssna på podden Rådet
 
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00