Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
SKR:s fastighetsgrupp vill tacka alla för detta år och önska er en God jul och ett Gott nytt år!

I årets sista nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om den nya rapporten Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård, kommande kurser och utbildningar, mer från SKR samt axplock från omvärlden.
 
SKR söker ny medarbetare till Fastighetsgruppen
 
Har du erfarenhet av strategiskt arbete med fastigheter? Du är särskilt välkommen att söka om du har kompetens inom krisberedskap, klimatanpassning eller energianvändning. Sista ansökningsdag är 10 januari.
Läs mer och ansök här
 
Avslutade FoU-projekt och samarbeten
 
 
Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur har publicerat rapporten ”Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård”. Rapporten är framtagen med finansiering av FOU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Målet har varit att ta fram en översikt av pågående arbete i kommunerna, hur det är organiserat och vilka beaktanden som görs med avseende på lokalisering av vårdverksamhet och vilka lokalnyttjande-, bygg- och fastighetsfrågor som är aktualiserade i detta arbete på kommunal nivå.

Projektet bygger på samverkan med representanter för kommuner för att få en heltäckande bild av vilka satsningar, utvecklingsarbete, pilotprojekt och liknande som genomförts. Såväl fastighetssidan som verksamhetsutvecklingssidan har deltagit.
Ny rapport - Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
EnOff-modellen - modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter
Inom ramen för det EU-finansierade projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff har en modell för upphandling av energieffektivisering tagits fram. EnOff-modellen baseras på långsiktig samverkan mellan beställare och leverantör, med gemensam målbild, tydliga förutsättningar och stor öppenhet. Ett stegvist genomförande sätter fokus på kvalitet, kostnadskontroll och goda resultat.
  • Upphandlingen avser en inledande energikartläggning – med genomförandet av åtgärder och ytterligare energikartläggningar som optioner.
  • I ett samverkansavtal slås fast vilka förutsättningar som gäller om en eller flera optioner ska genomföras – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner m.m.
  • Energikartläggningen görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket, genom användning av exempelvis Totalmetodiken.
 
Kurser och arrangemang
 
 
Save the date: Fastighetsföretagande i Offentlig sektor
SKR och KTH planerar att genomföra den populära utbildningen Fastighetsföretagande i Offentlig sektor till hösten. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och vänder sig till yrkesverksamma inom lokalförsörjning och fastighetsförvaltning i offentlig sektor. Kursen ges i Stockholm i två omgångar, 5-7 september och 21-23 november. Mer information kommer under vintern och våren.

SKR:s Barnrättsstrategiutbildning
Utbildningen till barnrättsstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.
Läs mer och anmäl dig till utbildningen
 
Mer från SKR
 
 
Kommunernas kostnader för klimatförändringar är stora
Klimatmötet i Glasgow ser inte ut att ha landat i tillräckliga åtgärder för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och oavsett hur utsläppsminskningarna går kommer klimatförändringarna innebära stora kostnader för kommunerna. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
Ta även del av ”Stöd i arbetet med klimatanpassning” som tagits fram inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter
Information från Adda
 
Mät din organisations digitala mognad
Mät din organisations digitala mognad med DiMiOS. Modellen är evidensbaserad och används av både kommuner och regioner och nu skalar vi upp modellen nationellt.
SKR har fått stöd från Svenska ESF-rådet för att skala upp digital mognad nationellt. Därför erbjuds alla kommuner och regioner att delta i projektet Digital mognad.
Läs mer och anmäl dig på Addas webbplats

Klimatberäkningar för konceptförskolor
Nu erbjuder Adda Inköpscentral redovisning av klimatpåverkan från byggskedet vid avrop av förskolebyggnader. Leverantörerna på ramavtalet har gjort klimatberäkningar för sina konceptförskolor, vilket ökar både beställarnas och leverantörernas kunskaper om vilka delar i byggskedet som ger störst klimatavtryck.
Läs mer på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Belok seminarium Ventilation och Corona – vad vet vi och vad vi tror att vi vet
Den 18 november arrangerade Belok ett informationsseminarium på temat Ventilation och Corona. Nu finns presentation från seminariet nedladdningsbart.
Ta del av presentationen på Beloks webbplats

SMHI:s klimatscenariotjänst
SMHI har utvecklat en ny tjänst avseende klimatscenarier. Med denna kan användaren lära sig mer om Sveriges framtida klimat och dess effekter. Tjänsten är baserad på globala samarbeten och klimatmodellberäkningarna är en del av de internationella forskningsprogrammen CORDEX och Copernicus Climate Change Service.
Läs mer och ta del av tjänsten på SMHI:s webbplats
Nytt från Upphandlingsmyndigheten
 
Nytt stöd om krisberedskapsaspekter i offentlig upphandling.
En framgångsfaktor för att upphandla till samhällsviktig verksamhet är att säkerställa att era offentliga kontrakt fungerar i kris. Upphandlingsmyndighetens nya stöd beskriver vad ni bör ta hänsyn till när ni ska integrera krisberedskapsaspekter i avtalsvillkoren.
Nytt stöd om krisberedskapsaspekter i offentlig upphandling

Nya upphandlingsregler
Den 1 februari 2022 börjar nya upphandlingsregler gälla. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om hur de nya reglerna påverkar offentliga upphandlingar och bjuder även in till webbinarium den 27 januari.
Läs mer om de nya upphandlingsreglerna på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Anmäl dig till Upphandlingsmyndighetens webbinarium
Ta del av tröskelvärden och direktupphandlingsgränser på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Boverkets vägledning om förskolors och skolors fysiska miljö
Boverket har publicerat delen Byggnaden & utemiljön inom ramen för sin vägledning om förskolors och skolors fysiska miljö.
Byggnaden och utemiljön gestaltas som en helhet

Fem sektorsstrategier för energieffektivisering
Resurseffektiv bebyggelse är en av fem sektorer som Energimyndigheten identifierat som direkt avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030. Syftet med strategierna är att samla kraften som finns i Sverige och rikta den dit den behövs som mest. Med hjälp av innehållet i strategierna går det att se vad som kan göras för att bidra till störst nytta i omställningen.
Ta del av alla sektorsstrategier på Energimyndighetens webbplats

Energieffektiv byggproduktion - kunskapspaket och vägledning
I EU-projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction – S2C har en rapport som beskriver hur energiarbetet I byggskedet utvecklats tagits fram. S2C avser att höja kunskapsnivån bland offentliga aktörer kring att bygga hållbart och att fler hållbara och energieffektiva byggnader ska uppföras. Kunskapspaketet och vägledningen baseras bland annat på intervjuer inom LÅGAN.
Läs mer och ta del av rapporten på LÅGAN:s webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se