Demokratidagen 2022
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagen den 28 april 2022. Konferensen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog blir återigen digital med möjligheten att välja seminarier utifrån olika ämnesområden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison och mänskliga rättigheter.

Under dagen medverkar bland annat SKR:s ordförande Anders Knape, ledande förtroendevalda, forskare samt många andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Uppdaterat program kommer under början av 2022, men redan nu kan du anmäla dig.
ANMÄLAN Demokratidagen
 
Tryggt valår 18 januari
Under 2022 fokuserar SKR på den lokala demokratin och dess förutsättningar. Många delar upplevelsen av att det demokratiska samtalet har blivit hårdare och att det finns behov av att definieras vad som är god ton. 
 
Under vett valår är det extra viktigt att förtroendevalda kan föra en öppen och respektfull dialog med väljarna utan att utsättas för hot och hat. Det är också viktigt att medborgarna kan känna sig trygga i dessa samtal oaktat om de sker digitalt eller på ett fysiskt möte.
 
Ta del av resultatet av den Politiska trygghetsundersökningen, PTU, 2021 samt rapporten Fördomar om politiker i sociala medier. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Valmyndigheten deltar och berättar om sitt arbete under valåret. Dessutom lyfts lokala exempel om hur kommuner organiserar sitt säkerhetsarbete.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN 
 
Valets utmaningar och möjligheter 2022
SKR bjuder in den lokala valadministrationen till en digital konferensserie med samma innehåll som sker vid tre olika tillfällen. Förutom inspel från Valmyndigheten, Myndigheten för delaktighet (MFD) och SKR erbjuder dagen framför allt möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genomförande i din kommun.
Under konferensen kommer bland annat följande frågeställningar tas upp:
  • Vad är nytt inför valen 2022?
  • Hur kan valnämnden arbeta med förebyggande säkerhetsfrågor?
  • Vilket stöd finns gällande tillgänglighetsarbetet?
  • Hur kan valnämnden tänka vid rekrytering och utbildning av röstmottagare?
  • Vilka utmaningar ser vi framåt för valadministrationen?
Anmälan tillfälle 1
Anmälan tillfälle 2
Anmälan tillfälle 3
 
Kommunala självstyrets förutsättningar och möjligheter vid krishantering
Den svenska förvaltningsmodellen är en flernivådemokrati med en tydlig uppdelning mellan departement och myndigheter samt en fördelning av uppdrag och ansvar mellan nationell, regional och lokal nivå. Regeringsformen anger att all makt utgår från folket och folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom den kommunala självstyrelsen.

I samband med corona-pandemin har den svenska förvaltningsmodellen diskuterats och utmanats. I enrapport från Kommunforskning i Västsverige diskuteras det kommunala självstyrets förutsättningar och möjligheter vid krishantering under pandemin. Studien tar sin utgångspunkt i det kommunala självstyrets strukturella förutsättningar genom att belysa kommunernas krishantering utifrån omfattande empiriska studier av fem kommuner och en region som genomförts under perioden 2020–2021.
Läs KFi-rapport nr 172
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
Lyssna till Demokratiresan
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se