Lagom till årsskiftet kommer det som vanligt många avgöranden från domstolarna. Överförmyndarområdet är inget undantag.
 
Hej,
Nyhetsbrevet innehåller som vanligt lite blandade rättsfall, blandad kritik från JO, kommande kurser/seminarium och annat som vi hoppas är till nytta för Er med intresse för överförmyndarfrågor.
Rubriker i höstens nyhetsbrev:
 • Socialnämnden behörig att föra ett barns talan om fastställelse av moderskap även om den gode mannen inte för talan.
 • Bevaka rätt behövdes utöver förvalta egendom när den gode mannen skulle företräda den enskilde i ett dödsbo.
 • Förvaltarskapet kvarstår utifrån risk för den enskilde att bli
  avhyst från sin bostad.
 • Förvaltarskapet består trots att nytt läkarintyg inte inkommit.
 • Domstolen gör en självständig prövning - inget ställföreträdarskap trots läkarintyg.
 • Förvaltarskap kvarstår trots viss förbättring hos huvudmannen.
 • Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB kan bara anordnas för en
  levande person.
 • Inget godmanskap då det saknas orsakssamband.
 • Försäkringsersättning undantas inte från när huvudmannen har betalningsansvar för arvode till ställföreträdare.
 • Ingen kostnadsersättning för hemtextil eller användande av
  SJ-priopoäng.
 • Överförmyndaren överklagade tingsrättens beslut om vite för att återkalla detsamma
 • Inget begränsat förvaltarskap avseende försäljning av den enskildes fastighet.
 • Generalfullmakt inte tillämpbar vid begäran av handlingar hos överförmyndaren.
 • Lite nya avgöranden inom det arvsrättsliga området.
 • Kritik mot överförmyndare för långsam handläggning i ett ärende avseende samtycke till avtal om sammanlevnad ioskiftat dödsbo.
 • Kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning av en
  begäran från en överförmyndare.
 • Kritik mot Länsstyrelsen för att ha lämnat ett felaktigt besked.
 • Nytt cirkulär om tillfällig vårdnadshavare m.m.
 • Meddela länsstyrelsen och anslå.
 • Vi kommer under våren att genomföra verksamhetsplanering för 2022/2023. Har du önskemål om specifika utbildningar eller något annat du önskar att SKR ska driva eller arbeta med? Maila gärna info@skr.se och märk mailet ”önskemål överförmyndare”.
 • Kurser och seminarier för överförmyndare
Med anledning av det förändrade läget i pandemin har SKR beslutat att
under våren/sommaren 2022 endast genomföra digitala kurser och konferenser i egen regi. Kursutbudet kommer därför att ändras något mot vad som varit planerat. Uppdateringar kommer ske framgent och ytterligare arrangemang tillkommer.

Nyhetsbrev för överförmyndare vintern 2021/2022 (PDF, nytt fönster)
 
Vi på SKR:s avdelning för juridik vill alla önska Er en god jul och ett gott nytt år!
Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se