Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö
 
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.
– 1,2 miljoner medarbetare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld minskar över tid och ger mer förutsägbara kostnader för arbetsgivarna, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
Pensionssystemet moderniseras för sektorns 1,2 miljoner medarbetare
 
Vd-krönika
 
 
Försöksverksamhet kan ta välfärden till nya höjder
 
Ännu ett år fullt av stora utmaningar är snart till ända. Innan fyrverkeripjäserna målar himlavalvet i rött, grönt och lila vill jag hinna skriva några ord om vikten av att främja innovativa försök i välfärden.
 
Gemensamma steg mot en digital infrastruktur
 
SKR och regeringen har kommit överens om en gemensam ambition om att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation mellan välfärdens verksamheter.
− Säker digital kommunikation är ett viktigt steg för att öka kvalitet, tillgänglighet och effektivitet, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
Överenskommelse om säker digital kommunikation
 
Ökat skatteunderlag, men BNP under trendmässig nivå
 
SKR fortsätter att se en återhämtning i ekonomin, men det finns osäkerheter kopplade till ökad smittspridning och den höga inflationen i speciellt USA. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKR.
SKR:s skatteunderlagsprognos, december 2021
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Välfärdskommissionens förslag till regeringen
Välfärdskommissionen har lämnat 29 åtgärdsförslag för en stärkt välfärd till regeringen. Förslagen är en del av Välfärdskommissionens slutredovisning. Kommissionens medlemmar är överens om att fortsätta att utveckla dialogen mellan staten och kommunsektorn.
Välfärdskommissionen slutredovisas med 29 åtgärdsförslag
 
Överenskommelser om civilt försvar och krisberedskap
SKR förlänger överenskommelserna med staten om kommuners och regioners arbete med civilt försvar, samt regionernas arbete med krisberedskap. Men arbetet saknar fortsatt täckande finansiering.
Förväntningarna på kommunernas arbete med civilt försvar ökar
 
En sjukförsäkring för både individ och samhälle
SKR är i huvudsak positiva till utredningen ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet”. En välfungerande sjukförsäkring behövs för att möta välfärdens kompetensutmaning.
Välkommet med ökade möjligheter för individer att få rätt till förmånerna
 
SKR avstyrker förslaget om förpackningsinsamling
SKR avstyrker regeringens förslag om en förändrad förpackningsinsamling. Det är osäkert om förslaget ger alla kommuner kostnadstäckning, samtidigt som införandetiden bedöms vara orimlig.
Förslaget kommer leda till dyra och ineffektiva lösningar
 
SKR är kritisk till Cybersäkerhetsutredningens förslag
Involvera kommuner och regioner för att få en fungerande lagstiftning som kan bidra till att motverka cyberhot. SKR anser att nuvarande förslag inte tar hänsyn till sektorns förutsättningar.
SKR efterfrågar ett mer samordnat statligt stöd
 
Viktigt att staten ger goda planeringsförutsättningar
SKR ser gärna en statlig garanti vid lågkonjunktur, men motsätter sig en statlig vägledning för ekonomistyrning. Det framgår av SKR:s yttrande till utredningen om god kommunal hushållning.
Förslag om god kommunal hushållning
 
Bra att kompetensutmaningen för omsorg om äldre lyfts
SKR har lämnat ett yttrande över Utredningen Vilja välja vård och omsorg – en hållbar kompetensförsörjning. SKR ser positivt på flera av rekommendationerna som kan bidra till arbetet med de utmaningar som kommunerna står inför kring kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg av äldre.
 
Avskaffat hemutrustningslån ökar kommuners kostnader
Riksdagens beslut om att avskaffa hemutrustningslånet till nyanlända innebär övervältringar av kostnader från staten till kommunerna. Regering och riksdag behöver kompensera kommunerna.
Kommunernas ökade kostnader måste kompenseras
 
Kommunerna behöver verktyg för att reglera elsparkcyklar
Transportstyrelsen har i en utredning lämnat förslag på förenklade regler för elsparkcyklar, men SKR anser att förslagen är otillräckliga och inte tar hänsyn till det kommunala perspektivet.
 
Så har pandemin påverkat elevhälsoarbetet
Elevhälsans insatser är viktiga för att alla elever ska ges goda förutsättningar för lärande och utveckling. Men pandemin har inneburit att elevhälsoarbetet har behövt bedrivas på nya sätt. 
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021
 
SKR erbjuder ny servicemätning för kommunerna
SKR bjuder in kommunerna till att delta i en ny nationell jämförelse av kommunens service. Mätningen ger en nulägesbild av hur invånarna upplever kontakten med kommunen, med fokus på enkelhet och bemötande. Undersökningen sker under våren och sista anmälningsdatum är den 18 februari.
Följa upp service och bemötande i kommuner
 
Fyra nya poddavsnitt med digitalisering i fokus
Lagom till jul släpper SKR:s podcast Demokratiresan fyra avsnitt på temat digitalisering. Du kan bland annat lyssna på ett samtal om hur två regioner samverkar kring digitalisering samt höra om hur såväl Knivsta kommun som Värmdö kommun på olika sätt tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
Lyssna på SKR:s podcast Demokratiresan
 
Våldsförebyggande arbete i skolan – hur fungerar MVP? 
Vilken påverkan har den våldsförebyggande metoden MVP, Mentors in Violence Prevention, och vad krävs för att skolan ska kunna genomföra den på bästa sätt? Nu kan du se en föreläsning med professor Lucas Gottzén som är en av forskarna som har utvärderat metoden på uppdrag av SKR.
 
Bloggar från SKR
 
 
Kan vi andas ut nu?
Skolverket har presenterat sin nya rekryteringsprognos för de kommande femton åren. Den uppskattade bristen på lärare är markant mindre än tidigare prognoser. Inte helt oväntat med tanke på SCB:s ändrade befolkningsprognos. Det betyder dock inte att vi kan andas ut, skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Framsteg för den kunskapsbaserade socialtjänsten
Kunskap är avgörande för socialtjänstens utveckling och arbetet går hela tiden framåt. Nya socialtjänstlagen kan ge ytterligare en viktig skjuts på resan. Det skriver Mari Forslund, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer och med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Nya smittskyddsåtgärder från 23 december
Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen kommer att fortsätta öka och flera åtgärder införs därför för att bromsa smittspridningen. Exempelvis rekommenderar myndigheten alla som kan att arbeta hemifrån. Det införs också en ny gräns vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus där arrangemang med fler än 20 personer enbart tillåts att ha sittande deltagare. 
Flera nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19
 
Krav på läkarintyg vid smittbärarpenning tas bort
Från och med den 27 december tas kravet på läkarintyg vid smittbärarpenning bort. Regeringen har beslutat om det tillfälliga undantaget till följd av den ökande smittspridningen av covid-19.
Tillfälligt undantag från kravet på läkarintyg 
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström
God jul & Gott nytt år!
Nästa nummer kommer 11 januari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00