December 2021
 
 
Domar
 
 
Hovrätten - ogillar leverantörens talan och medger inget skadestånd trots att upphandlingsfel begåtts
Leverantörens anbud uppfyllde inte ett obligatoriskt krav och kunde därmed inte antas, någon rätt till skadestånd föreligger därför inte.
Inget skadestånd till leverantör trots fel i upphandling
 
Kammarrätten – om uteslutning av leverantör
Det var fel att utesluta en leverantör från att delta i en upphandling på grund av att ett annat bolag, med samma företrädare, inte levererat enligt ett tidigare upphandlat avtal.
Uteslutning av leverantör
 
Kammarrätten - samma värde uppgavs både som uppskattat värde och som takvärde
Att ange samma belopp som uppskattat värde och takvärde strider inte mot någon av de grundläggande principerna eller annan bestämmelse i LOU enligt kammarrätten.
 
Kammarrätten – tekniska skäl på grund av bristande konkurrens, undantag tillämpligt
Förutsättningarna för att använda ett förhandlat förfarande utan annonsering var uppfyllda enligt kammarrätten. Avtalet skulle därför inte ogiltigförklaras.
 
Övrigt
 
Nya regler om nationell upphandling i upphandlingslagarna införs den 1 februari 2022
Regeringen har tagit fram förslag som rör nationell upphandling det vill säga upphandling som omfattas av 19 kap. i LOU och LUF och införandet av ett nytt kapitel om direktupphandling.
Nya nationella regler för upphandling
 
Nya, något högre tröskelvärden från 1 januari 2022
Tröskelvärdet för varor och tjänster för kommuner och regioner i LOU höjs till 2 236 731 SEK för LUF höjs det till 4 483 865 SEK. Tröskelvärdet för byggentreprenader höjs till 55 991 099 SEK. Tröskelvärdet för sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjs till 7 802 550 SEK.
Regeringen föreslår att det ska införas en skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling enligt LOU, LUF och LUK
Den så kallade bör-regeln om att en upphandlande myndighet och enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn om upphandlingens art motiverar att detta föreslås ändras till en ska-regel.
 
Kurser
 
 
Här hittar du mer information om kommande kurser och seminarier 2022
  • Seminarium om de nya upphandlingsreglerna den 19 januari 
  • Digital kurs i dynamiska inköpssystem (DIS), halvdag 3 februari 
  • Utbildning i Hållbar upphandling tillsammans med Adda Inköpscentral
Under våren kommer vi bland annat att erbjuda en endagars översiktskurs, digitalt i upphandlingsrätt och en fysisk grundkurs över flera dagar.

Kommande kurser och seminarier
 
Redaktör
Helena Henriksson
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se