De senaste publikationerna, författningarna, remisserna, yttrandena och filmerna
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
November 2021
Nya publikationer
 
 
Staten som förebild i arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer
Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät har år 2021 haft regeringens uppdrag att redogöra för hur respektive myndighet verkar förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer i enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö samt hur den bidrar till det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken. Boverket har fått uppdraget att sammanställa redovisningarna.

Översyn av ombyggnad i PBL - Förslag till en förtydligad reglering
Ombyggnad är ett begrepp som i plan- och bygglagen används för att benämna en särskild typ av ändring av byggnad. Denna rapport utgör redovisning av Boverkets regeringsuppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen och anslutande författningar.

Utredning av kompletterande krav för byggnaders energiprestanda
Boverket har i samverkan med Statens energimyndighet (Energimyndigheten) haft i uppdrag av regeringen att utreda kompletterande krav i byggreglerna för byggnaders energiprestanda.

Klimatanpassning – kostnader och finansiering
I rapporten beskriver Boverket hur kunskapsläget ser ut för kostnader och finansiering kopplade till klimatanpassningsåtgärder för översvämning och erosion. Förstudien har tagits fram inom ramen för Boverkets regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Uppföljning av webbutbildningen PBL och kulturvärden
Webbutbildningen ”PBL och kulturvärden”, som publicerades i februari 2020, är gemensamt framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Varje länsstyrelse har därefter ansvarat för att arrangera ett antal kommunträffar i syfte att sprida kunskap om utbildningen och dess innehåll i respektive län.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under november 2021.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under november 2021.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
Inga yttranden publicerades under november 2021.
 
Boverkets filmer
 
Helena Bjarnegård, riksarkitekt, hälsar välkommen till mötet framför Boverkets logotyp
Klicka på bilden för att se filmen!
Dialogmöte gestaltad livsmiljö, 21 oktober 2021
 
Den 21 oktober anordnade Boverket ännu ett dialogmöte mellan riksarkitekten och länsarkitekter, länsantikvarier, stadsarkitekter. Temat var Att använda PBL och andra verktyg som stöd när vi skapar och utvecklar hållbara livsmiljöer.

Filmen finns att se på Boverkets YouTube 

På Boverkets YouTube finns även en syntolkad version
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera