Förslag till nationell plan remitteras
 
I juni 2021 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att ta fram förslag på nationell transportplan för åren 2022-2033. Samtidigt gavs regionerna i uppdrag att ta fram länstransportplaner för samma period. Detta är 12- åriga planer som revideras vart fjärde år. Trafikverkets planförslag ska redovisas till regeringen 30 november och fastställs våren 2022, remisstiden pågår mellan den 1 december och 28 februari. Länstransportplanerna remitteras av regionerna under ungefär samma period.

Trafikverket har fått en utmanande uppgift att inrymma många stora och viktiga satsningar i planen och tampas med förseningar och kostnadsökningar i många projekt. De har även fått i uppdrag att utforma särskilda satsningar på cykel, trafiksäkerhet, näringsliv och utveckla stadsmiljöavtalen. SKR följer arbetet med stort intresse och kommer besvara remissen.

Kontakt hos SKR: Emma Ström, emma.strom@skr.se
 
Kritik på teknik - anmäl senast 20 december!
 
Under våren 2022 kommer enkäten ”Kritik på teknik” att genomföras för elfte gången sedan 1992.

SKR bjuder in kommuner att delta i den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, vatten och avlopp samt hanteringen av hushållsavfall – fungerar.

Gå in på www.indikator.org/kpt-anmalan för mer information om enkäten och anmälan. Sista anmälningsdag är 20 december 2021.

Frågor kring undersökningen besvaras även av Selda Taner, tfn 08-452 78 96, e-post selda.taner@skr.se
 
Ny skrift om parkeringsfrågor i små och medelstora kommuners stadskärnor
 
SKR har tagit fram en skrift ”Planering för hållbara stadskärnor” som lyfter fram verktyg, såväl strategiska som mer tekniska, som kan användas i arbetet med att utveckla stadskärnor och samtidigt hantera anspråk på parkering. Skriften lyfter även vikten av att jobba med kommunikationen kring parkeringsfrågorna. I skriften finns flera kommunexempel som visar på olika sätt att arbeta med parkeringsfrågor.

Målgruppen för skriften är tjänstepersoner och politiker som arbetar med stads- och trafikplanering. Tanken är att skriften ska vara ett stöd i arbetet med att arbeta med parkeringsfrågor men också ett diskussionsunderlag i arbetet med utveckling av stadskärnor.
Parkering för hållbara stadskärnor
 
Öppna jämförelser: Miljöarbetet i regionerna 2021
 
Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat och är nu 92 %. Energianvändningen fortsätter att minska.
Läs mer här
 
Drönare i kommunal verksamhet - handbok
 
Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för drönare och hur de får användas. Det nya regelverket ska underlätta utvecklingen av drönare samtidigt som den höga säkerheten behålls i takt med att drönartrafiken ökar. SKR har nu tillsammans med några kommuner tagit fram en handbok om drönare i kommunal verksamhet och vad det nya regelverket innebär. Handboken kommer att publiceras på vår webbplats i månadsskiftet november-december.
 
Temporära beredskapsflygplatser bör permanentas
 
SKR välkomnar att regeringen föreslår en förlängning av regionala beredskapsflygplatser över nästa år. Men flygplatserna måste ges full ersättning och permanent beredskapsstatus.
 
Persontrafik tillbaka hösten 2022
 
I oktober 2022 får persontrafikbranschen åter möjlighet att träffas i Stockholm. Det har då hunnit gå fyra år sedan senast och mycket har hänt under de här åren. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram. Persontrafik 2022 blir mötesplatsen då branschen samlar ny kraft och blickar framåt.

Mässan och konferensen pågår mellan den 25 och 27 oktober 2022 på Stockholmsmässan. I arrangemanget ingår också Färdtjänst- och skolskjutsdagarna lunch-lunch den 26-27 oktober.

Programarbetet är uppstartat. För att fånga upp goda idéer på ämnen och talare finns möjlighet att komma med tips och förslag.
Här kan du ge tips och förslag

Läs mer och anmäl dig på Persontrafiks webbplats
 
Cykelkonferensen 2022
 
2022 års cykelkonferens äger rum den 18-19 maj i Värnamo. Anmälan öppnar i slutet på januari, men lägg in datumen i kalendern redan nu!
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se