SKR:s nyhetsbrev inom området vård och hälsa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 
 
International Forum on Quality and Safety in Healthcare arrangeras i Göreborg den 30 mars–1 april 2022, med bland andra SKR som svensk partner. Konferensen är ett tillfälle för dig som jobbar med utveckling av svensk hälso- och sjukvård och omsorg att hämta inspiration och kunskap för ditt fortsatta arbete. Exempel på temaspår är Nära vård och hälsa i befolkningen.

Läs mer och anmäl dig
 
Så behåller vi fokus på hygienrutinerna – tre kommuner berättar
 
Pandemin fortsätter att rikta fokus på basala hygienrutiner. Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älmhults kommun, är en av dem som jobbat hårt för att få systematik i arbetet så att rutinerna upprätthålls över tid.
– Vill man ha med folk på tåget måste man ha ett mätresultat att visa upp.

Läs hela artikeln
 
Information med anledning av covid-19
 
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
 
Fler nyheter och rapporter
 
 
450 000 personer i veckan kan vaccineras med tredje dos
 
Regionerna har snabbt skalat upp sin vaccinationskapacitet. Kommande månader kan 450 000 personer i veckan nu vaccineras med en tredje dos. 

Läs Emma Spaks inlägg på vårdbloggen
 
Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården
 
SKR har tillsammans med Försäkringskassan och Socialstyrelsen enats om nya utgångspunkter och strukturer för samverkan på nationell nivå inom sjukskrivning och rehabilitering.

Läs hela nyheten
 
Bra att kompetensutmaningen för omsorg om äldre lyfts
 
SKR ser positivt på flera av rekommendationerna som kan bidra till de utmaningar som kommunerna står inför kring kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg av äldre.

Läs hela nyheten
 
Regionerna bidrar till utredning om vårdgaranti
 
Den statliga delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården utreder en eventuell utökad vårdgaranti. De har haft dialoger med nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, där experter från samtliga sjukvårdsregioner diskuterade för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti.

Läs hela nyheten
 
Mer långsiktighet behövs inom psykisk hälsa
 
Regioner och kommuner efterlyser bättre framförhållning och mer långsiktighet i överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Det framgår av den senaste delrapporten (30/9) om det gemensamma pågående arbetet.

Läs delrapporten
 
Nya kunskapsstöd på remiss
 
Inom systemet för kunskapsstyrning används begreppet kunskapsstöd som ett samlingsbegrepp för olika kunskapsmaterial. Nu finns ett 20-tal kunskapsstöd ute på öppen remiss, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Svar lämnas senast 15 februari.

Läs hela nyheten
 
Nationell primärvårdsundersökning pågår
 
Under hösten har Nationell patientenkät genomförts med fokus på vad patienter tycker om den vård de fått i primärvården. Över 350 000 inbjudningar om att delta skickades under oktober och november, och resultatet publiceras i början av februari. Till våren 2022 tillfrågas patienter som besökt någon del av psykiatrin om sina upplevelser. Enkäten skickas då för första gången via 1177.

Läs hela nyheten
 
Evenemang och kurser
 
 
Ledarskapsprogram inom Nära vård
 
SKR:s ledarskapsprogram inom Nära vård vänder sig till dig som är chef, ledare eller förtroendevald. Fyll på med kunskaper i att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Utbildningen sker under fyra tillfällen med start 10 februari.

Anmäl dig
 
Seminarieserien om social hållbarhet fortsätter
Ta del av nationella, lokala och regionala initiativ som möter gemensamma samhällsutmaningar på nya sätt, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Exempel på teman under våren är "Ekonomi och effektivitet som drivkraft" och "Stadsplanering och hälsa". 

Anmäl dig 
Forskningsfrukost om Nära vård
Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Nästa forskningsfrukost blir i februari på temat styrning och ledning med bland andra Hans Winberg, generalsekreterare vid den akademiska tankesmedjan Leading Health Care.

Anmäl dig 
 
Seminarieserie Glo och sno
 
Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Här kan du i efterhand ta del av höstens seminarier "Eftervård" och "Varför slutar personer i vår verksamhet och vad kan göras för att ändra på det?".

Ta del av seminarierna
 
Lyssna på
 
 
Sveriges utveckling kring AI och AI-lösningar i olika världsdelar
 
Podden om välfärdsteknik #7
Högre kvalitet, bättre service, bättre arbetsmiljö och effektivare arbetssätt inom organisationer – det är några exempel på nyttor som AI medför. I det här avsnittet av SKR:s podcast om välfärdsteknik gör vi en internationell utblick på digitalisering av välfärden, vården och omsorgen. 

Lyssna här
 
Mänskligt behov att få vara del av större helhet
 
Nära vård-podden #61
I detta avsnitt får du möta ordföringarna Veronica Magnusson från Vision och Sveriges Psykologförbunds Kristina Taylor i ett samtal om att vara mitt i omställningen till Nära vård. Bland annat resonerar de kring professionernas vilja att få förutsättningar att jobba utifrån sin yrkeskompetens, och om vikten av att få vara med i en helhet både i planering och utveckling och att samverkan mellan professioner, verksamheter och vårdnivåer.

Lyssna här
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00