Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna, ny upphandlingsplan för 2022 samt axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Mer från SKR
 
 
Öppna jämförelser: Miljöarbetet i regionerna 2021
Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning, energianvändning och klimatpåverkan från medicinska gaser, medan förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat och ekologiska livsmedel minskat sin andel något under pandemin. Skillnaderna mellan regionerna är dock stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar.
Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2021

Upphandlingsplan 2022 klar
Adda har publicerat upphandlingsplan 2022 där upphandlingar som planeras annonseras under 2022 och 2023 presenteras.

I planen återfinns bl.a. E-lärande, Möbler säker förvaring, Rivningsentreprenader och sanering, Skolbyggnader, Tekniska Konsulter och Yrkeskläder återbruk.
Läs mer och ta del av upphandlingsplanen på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Boverket informerar om den nya lagen om klimatdeklarationer
 

Webbseminarium om klimatdeklarationer – med fokus på dialog
Den 25 november genomför Boverket ett webbseminarium om klimatdeklaration för nya byggnader. Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig framförallt till byggherrar eller byggentreprenörer.
Läs mer och anmäl dig på Boverkets webbplats

Digital handbok för klimatdeklaration
Boverket har tagit fram en digital handbok som ska fungera som stöd för klimatdeklarationer. Denna innehåller delarna:
Förstudie om Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK)
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie om hur övertagandet av ansvaret för och återinförandet av programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) kan ske. Socialstyrelsen ska även inom ramen för uppdraget lämna förslag på hur en förordning om bidrag till regioner för investeringskostnader inom ramen för SSIK kan utformas.
Uppdrag att genomföra en förstudie om programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig på regeringens webbplats
Nytt stöd från MSB avseende kontinuitetshantering
Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har nu tagit fram stöd för att arbeta med denna viktiga fråga.
Läs mer och ta del av stödet på MSB:s webbplats
Information från Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har lanserat nytt stöd
Bygg- och fastighetssektorn har stor klimatpåverkan. Med mer kunskap om strategisk upphandling i byggprojekt kan takten för att nå klimatmålen öka. Upphandlingsmyndighetens nya stöd visar när upphandlingar i ett byggprojekt blir aktuella och hur de görs strategiskt för ökad hållbarhet. Stödet innehåller även hållbarhetskriterier och ett sätt att uppskatta effekten av klimatfrämjande åtgärder.
Ökad kunskap om byggupphandling minskar klimatpåverkan

Det nya stödet presenterades vid ett digitalt seminarium 8 november. Seminariet kan ses här

Ny guide: Hur du gör upphandling till ett verktyg i er energi- och klimatomställning
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny guide som vänder sig till de som vill få till bättre energi- och klimatkrav vid upphandlingarna inom kommun eller region.
Läs mer och ladda ner guiden på Energimyndighetens webbplats
Belok-seminarium om totalmetodiken
Den 22 november finns möjlighet för beställare att delta i ett digitalt seminarium avseende totalmetodiken. Seminariet vänder sig till beställare som vill veta mer om lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader.
Läs mer och anmäl dig på Beloks webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se