Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen
 
SKR har släppt en rapport om lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. I rapporten redovisas fem förslag på områden som behöver stärkas för att lekmannarevisionen ska kunna utvecklas positivt och skapa större nytta för bolag och ägare.
– Sedan över tjugo år tillbaka är det obligatoriskt för helägda kommunala aktiebolag att utse minst en lekmannarevisor som ska granska verksamheten i bolaget, vi vet dock att den här typen av revision haltar på flera håll, och det blir för lite granskning, menar Lotta Ricklander, handläggare på SKR.
Förutsättningarna, i form av tydliga principer för finansiering, utbildning och arbetsrutiner behöver stärkas. Även samspelet med bolagets auktoriserade revisor och med den övriga revisionen i kommunen behöver tydliggöras. Lekmannarevisionen finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin.
Till rapporten
 
Inför valet 2022 - valbarhetsregler för revisorer
 
Sedan nya kommunallagen trädde i kraft är en revisor inte längre valbar till ledamot eller ersättare i fullmäktige. Detta får konsekvenser för den som är revisor nu men som vill ha en plats i fullmäktige efter nästa val.

Om det är så att en revisor har vilja/avsikt att bli fullmäktigeledamot efter valet måste denne avsäga sig uppdraget som revisor före valet. Detta måste också fastställas av fullmäktige senast sista sammanträdet före valet. Om revisorn inte har avsikt att under nästa mandatperiod finnas i fullmäktige kan revisorn ha sitt namn med på partiets lista och fortsätta sitt uppdrag som revisor mandatperioden ut.
Läs mer om detta i cirkulär 18:8 om fullmäktiges val av revisorer. Sprid gärna detta cirkulär till era partier inför valet.
Till cirkuläret
 
 
 
Kommande enkät om kommunal revision
 
Sedan lång tid tilbaka har SKR med några års mellanrum skickat ut en enkät till revisorer i kommuner och regioner, med frågor om arbetssätt mm. I slutet av 2021 är det dags för nästa enkät. 
Vi skickar ut en enkät per kommun eller region och sänder den så långt det går till revisionens ordförande. Vi är mycket tacksamma om ni svarar på enkäten eftersom det ger oss bra underlag, bland annat i framtagandet av God revisionssed. 
På vår webb och i databasen Kolada hittar ni även andra fakta, tex om vilka som är revisorer och om revisionens ekonomi.
Fakta om kommunal revision
 
Välfärdsbrottslighet och korruptionsbekämpning
 
 
SKR har genomfört en intervjustudie för att få en bättre bild av hur kommuner upplever välfärdsbrott och behov av stöd. Denna har nu sammanfattats i en rapport. Resultatet visar att det finns en stor vilja från kommunerna att arbeta mer med frågorna men att det finns flera hinder för att utveckla arbetet mot både välfärdsbrott som mot otillåten påverkan. Sammanfattningsvis framkommer följande utvecklingsområden:
  • Behov av information, kompetens och kunskap
  • Det saknas verktyg, struktur och samordning kring välfärdsbrott
  • Brist på stöd och styrning från ledningen
  • Särskilt om otillåten påverkan
  • Intressekonflikter och målkonflikter
Rapporten innehåller ett antal förslag till insatser och stöd från SKR för att ytterligare stärka utvecklingen i kommunerna.
Till rapporten
 
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se