Nödvändigt och välkommet med kommunförsök
 
Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för hur staten kan främja frikommunsförsök. SKR har länge efterfrågat försöksverksamhet och ser att det brådskar.
− Det krävs för att statlig reglering inte ska stå i vägen och begränsa handlingsutrymmet att till exempel pröva nya arbetssätt och bredda samverkan, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
Försöksverksamhet behövs för att hantera välfärdens utmaningar
 
Vd-krönika
 
 
Kommunerna sätter välfärdsbrottsligheten under lupp
 
Vittnesmålen om välfärdsbrott i kommunerna är upprörande men viktig läsning. Att frågan diskuteras öppet är ett viktigt steg framåt. Det är när problem blottläggs som de också går att stävja.
 
Fler trycksår i vården under pandemin
 
SKR:s nationella mätning av trycksår inom sjukhusvården för hösten 2021 visar att andelen trycksår har ökat sedan våren 2020. Pandemin har gjort det svårare att behålla rutiner och arbeta förebyggande.
– Det är avgörande att vårdpersonalen får utbildning i att förhindra trycksår och hinner lära sig verksamhetens förebyggande rutiner, men det har inte alltid varit möjligt under pandemin, säger Emma Spak, SKR. 
Pandemin har försvårat patientsäkerhetsarbetet
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Välfärdsbrott ett växande problem i kommunerna
Tjänstepersoner utsätts kontinuerligt för otillåten påverkan visar en ny rapport från SKR. För att komma till rätta med välfärdsbrott behövs bland annat bättre verktyg och samordning.
– Kommuner vittnar om att välfärdsverksamheterna utsätts för brottslighet som riskerar att bli systemhotande, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Otillåten påverkan är allt vanligare
 
Regionerna redo att ta emot IVA-patienter från Rumänien
Rumänien har bett EU-länderna om hjälp att ta emot och vårda svårt covid-sjuka patienter. Sveriges 21 regioner har beslutat att man kan ta emot patienter från Rumänien.
Förfrågan om IVA-stöd till Rumänien
 
Ett samlat samhälle ger det stöd som behövs
Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner med syfte att stödja kommuner i att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet inom detta område. Som en del i partnerskapet bjuder SKR in till ett öppet webbinarium den 15 november med fokus på strategisk samverkan. 
Webbinarium 15 november
 
Aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner
I SKR:s skrift På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. I höstens utgåva kan du bland annat läsa det senaste om ett klimatneutralt Europa, den digitala framtiden, EU:s sammanhållningspolitik och om tillräckliga minilöner.
På gång inom EU - hösten 2021
 
Lär dig mer om hållbar upphandling
Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att hållbarhetskrav måste ställas vid offentlig upphandling. På ett frukostseminarium den 7 december kommer SKR, Adda och Regionernas kansli för hållbar upphandling kort presentera den gemensamma utbildningen om hållbar upphandling som nyligen tagits fram.
Frukostseminarium om hållbar upphandling 7 december
 
Webbinarium om att förbygga och hantera konflikter
Pandemins påfrestningar har påverkat förekomsten, karaktären och hanteringen av konflikter, kränkningar och hot på arbetsplatserna. SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbinarium den 12 november om att bygga en kultur av tillit och om praktiskt arbete med att förebygga och hantera konflikter och kränkningar på arbetsplatsen.
Att skapa tillit och hantera konflikter - 12 november
 
Bloggar från SKR
 
 
Förlossningsvården har förbättrats – men fler åtgärder behövs
Stärkt kompetensförsörjning, nya arbetssätt och en god arbetsmiljö är grundläggande för en fortsatt trygg och säker förlossningsvård. Det skriver Eva Estling, SKR.
Vårdbloggen
 
Viktigt att chefer får omfattande stöd i sitt arbete
Cheferna har en nyckelroll i att hjälpa medarbetarna att hantera effekterna av pandemin i sitt arbete. För att kunna förebygga och fånga upp problem är det nödvändigt att även chefer får rätt stöd. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Värderingar som präglar demokrati och hållbarhet
Vilka värderingar präglar det svenska samhället och vad säger det om vår syn på demokrati, hållbarhet och ledarskap? Den 17 november bjuder SKR in till ett seminarium utifrån tre teman: Demokrati och Resiliens, Agenda 2030 och Leda och verka i offentlig sektor. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. Myndigheten har också publicerat nya scenarier för pandemins utveckling. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Förslag om kommunens ansvar för förpackningsavfall på remiss
En promemoria med regeringens förslag att låta kommunerna ta hand om förpackningsavfallet har nu skickats på remiss. Enligt förslaget ska producenterna via sina branschorganisationer ersätta kommunerna för insamlingen.
Förslag om att kommuner ska sköta insamling av förpackningar
 
Rekommendationer om brottsförebyggande insatser för unga
Socialstyrelsen har publicerat ett kunskapsstöd riktat till socialtjänsten med samlade metoder för barn och unga 6-17 år som myndigheten rekommenderar att alla kommuner bör erbjuda. Kunskapsstödet innehåller rekommendationer om psykosociala insatser för barn som löper hög risk för återfall i brott och normbrytande beteende. 
Nya rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn och brott
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 16 november.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00