Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan
Årets Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2021 visar på flera positiva resultat. Energieffektiviseringen sparar 275 miljoner kronor på årsbasis och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu 92 procent. Antibiotikaförskrivningen har minskat med 39 procent sedan 2009, varav 17 procent under 2020. Klimatpåverkan räknas på olika sätt i regionerna, men visar på stora minskningar över tid, samtidigt som den stora indirekta klimatpåverkan från inköp är utmanande att både mäta och minska.

Årets rapport lyfter fram effekter av pandemin. Exempelvis fick regionernas inköps­organisationer möta kvantitets­brister, leveransstopp, brist på råvaror, plötsliga prisökningar och förfalskningar. Brådskan att få fram resurser medförde i flera fall sänkta eller slopade miljökrav på den globalt ansträngda marknaden. Avfalls­mängderna påverkades av minskad och uppskjuten operations­verksamhet, samtidigt som användningen av engångsmaterial såsom visir och munskydd ökade kraftigt och inledningsvis hanterades som smittförande riskavfall.

Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan (skr.se)
 
Avfall
 
 
Förslag på ny ansvarsfördelning för producenter och kommuner gällande förpackningsinsamling
Miljödepartementet har tagit fram ett nytt förslag gällande ansvarsfördelning för insamling av förpackningar. Förslaget innebär att producenterna ska, genom godkända producentansvarsorganisationer som de anlitar, ekonomiskt ansvara för insamling och behandling av förpackningsavfall. Det operativa ansvaret för insamling av förpackningsavfall fördelas mellan kommuner och producentansvarsorganisationer. Cirka 30 kommuner och kommunala avfallsbolag har fått förslaget på remiss. Sista svarsdag är 7 februari 2022.
 
Förändrat producentansvar för bilar respektive däck
Miljödepartementet har nu ute en remiss av promemorian gällande producentansvar för bilar respektive däck. Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra de allmänna minimikraven i EU:s reviderade avfallsdirektiv när det gäller producentansvaren för bilar och däck. Det föreslås att förordningarna (2007:185) och (1994:1236) ska ersättas av en ny förordning om producentansvar för bilar respektive däck. Cirka 40 kommuner har fått förslaget på remiss. Sista svarsdag är 4 februari 2022.
 
Energi och klimat
 
 
23 klimatneutrala städer 2030
Viable Cities har nu samlat 23 större svenska kommuner för satsningen Klimatneutrala städer 2030. Kommunerna har tillsammans med fyra statliga myndigheter signerat ett klimatkontrakt.

Den 28 oktober samlades den högsta politiska ledningen i alla städer för lanseringen av fas 2 av satsningen Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär nu att totalt 23 svenska städer – som tillsammans har 40 % av Sveriges befolkning – samarbetar för att öka takten av omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Här kan du se eventet i efterhand.
 
Digitalt informationsmöte om EU:s uppdrag klimatneutrala och smarta städer den 26 november
Energimyndigheten, Vinnova och Viable Cities bjuder in till ett informationsmöte för kommuner som är intresserade av att vara del av EU:s satsning på klimatneutrala och smarta städer. Till januari är ansökan öppen för att bli en av de 100 städerna. Det finns också kopplingar till andra intressanta möjligheter för stöd och lärande, även för andra än de som blir utsedda. Mer information och anmälan
 
Hållbarhet
 
 
Remiss om samhällsintressen vid upphandling
Regeringskansliet har föreslagit en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att vid upphandling beakta klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur det ska göras. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022. Remissen "En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling" har gått till ett 30-tal kommuner och regioner. Sista svarsdatum är 31 januari 2022.
 
Luft
 
 
Revidering av EU:s luftkvalitetsdirektiv
EU-kommissionen arbetar med revidering av luftkvalitetsdirektiven. Enligt planen kommer de att lägga ett förslag till nytt direktiv i slutet av 2022. Det finns nu möjlighet att göra sin röst hörd genom ett öppet samråd för allmänheten. Frågorna fokuserar på vilken ambitionsnivå kommande direktiv ska ha. Deadlinen för att svara är den 16 december 2021.
 
Ny luftwebb
SMHI har nu lanserat den nya webbsidan ”LuftWebb”. Syftet med sidan är att vara en startsida/samlingssida för luftrelaterade tjänster som tas fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Sidan innehåller även en ny karttjänst som visar realtidsdata från svenska mätstationer och ett luftkvalitetsindex.
Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se (nyhetsartikel)
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Kartläggning av matsvinn från kommunalt drivna skolor
Livsmedelsverket har publicerat en kartläggning av matsvinnet från kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden. Kartläggningen visar att en av sex skolluncher inte äts upp utan hamnar i sopkorgen. Matsvinnet i skolan beror inte i första hand på att det lagas för mycket mat utan är ett symtom på brister i måltidsmiljön – för stressigt, hög ljudnivå och få vuxna i matsalen. Därför sitter rektor på nycklarna till lösningen, inte bara måltidschefen.
 
Konferenser och seminarier
 
 
Var med och ge förslag på seminarier och konferenser för 2022 
SKR tar gärna emot förslag på seminarier och konferenser för 2022 inom miljöområdet. Vad anser ni kan bli stora frågor för året?

Förslag skickas till info@skr.se senast den 1 december. Märk rubriken med ”Önskemål om seminarier och konferenser inom miljöområdet 2022”.
 
Save the date – Presidiedagar 28-29 mars 2022
SKR anordnar som brukligt presidiedagar även 2022. Vårens presidiedagar kommer att hållas måndag till tisdag den 28-29 mars och ambitionen är att vi ses på plats i centrala Stockholm. Se till att boka in det i era kalendrar redan nu. Mer information och möjlighet till anmälan kommer längre fram.
 
Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
 
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se