Om att samtala med barn och utbildningar i barnkonventionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ökat fokus på barnrätt i praktiken
 
Jag möter stort intresse och engagemang ute bland våra medlemmar. Min upplevelse är att allt fler fokuserar på hur barnkonventionen kan användas i praktiken för att stärka barnets rättigheter i den egna verksamheten. Barnkonventionen är väl transformerad i annan lagstiftning men det är viktigt att förstå hur den kan bidra till förståelsen av till exempel skollagen, socialtjänstlagen, föräldrabalken, LVU, utlänningslagen och patientlagen. En utmaning är att få in barnrättsperspektivet i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Tack vare stor efterfrågan har SKR startat en ny utbildning till barnrättsstrateg. Målet är att deltagarna ska få övergripande kunskap om barnkonventionen och hur den kan tillämpas och implementeras. Första omgången genomförs nu under hösten och jag har fått positiv feedback, vilket gör mig väldigt glad. För dig som är intresserad startar utbildningen till barnrättsstrateg igen den 28 januari. 

Marie Lundin Karphammar
Barnrättsjurist, SKR
 
Utbildningar SKR
 
Förstärkt barnrättsperspektiv inom familjerätt/familjehemsvård
En utbildningsdag för familjerätt/familjehemsvård som fokuserar på förändringar i föräldrabalken, barnkonventionen, barnrättsperspektivet och tipsar om tillgängligt kunskapsstöd inom familjerätt.
 
 
Barnrättsstrateg
En fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Du får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa den i verksamheten.

Barnrättsstrategsutbildning, 28 januari–26 april
 
Grundutbildning i barnkonventionen 
Vi går igenom grunderna i barnkonventionen, vad den innebär för dig och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Grundutbildning för tjänstemän, 18 februari
Grundutbildning för förtroendevalda, 21 april
 
Barnrättsperspektivet
Ett förstärkt barnrättsperspektiv – vad innebär det i teori och praktik?

Barnrättsperspektivet inom skola och förskola, 10 mars

Barnrättsperspektivet inom socialtjänsten, 16–17 maj
Barnkonsekvensanalys i skolan
En utbildning i genomförande av prövning av barnets bästa –barnkonsekvensanalyser – med konkreta case från skolan.

Barnkonsekvensanalys inom skolan, 24–25 mars
 
Aktuellt från regioner
 
 
Barnrättsperspektiv på inom- och utomhusmiljöer i hälso- och sjukvården
Samlade erfarenheter från regionernas arbete för att inspirera till mer enhetligt barnrättsperspektiv i byggprocess och i utvecklingsarbete som rör inom- och utomhusmiljö. 
 
Barnrätt i vårdens lagar
Tre filmer om barnrätt i vårdens olika lagar; föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen.

Barnrätt i vårdens lagar, Barnombudet i Uppsala län
 
Aktuellt från omvärlden
 
Stödmaterial om prövning av barnets bästa
Materialet har tagits fram i syfte att stötta dig som arbetar i länsstyrelsens verksamheter att systematiskt tillämpa ett barnrättsbaserat arbetssätt. Materialet kan också inspirera andra offentliga aktörer.

Kunskaps- och metodstöd för prövning av barnets bästa, Länsstyrelserna (PDF) 
 
Sveriges rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter
Den 15 november överlämnade Sverige sin senaste periodiska rapport till FN:s barnrättskommitté. Rapporten svarar på hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden enligt barnkonventionen.

FN:s barnrättskommitté granskar Sverige, Regeringen
 
Barnkonsekvensanalys innan övergång till fjärr- och distansundervisning
Folkhälsomyndighetens stödmaterial för smiddskyddsenheter inom området barn, unga och covid-19.

Barnkonsekvensanalys innan övergång till fjärr- och distansundervisning – stödmaterial till smittskyddsenheter, Folkhälsomyndigheten
 
Koll på Soc: Om socialtjänsten för barn och unga
Socialtjänstens webbplats för alla under 21 år. Här finns bland annat information om vad socialtjänsten gör, tips inför möten med socialtjänsten och hjälp för den som vill ta kontakt med dem.

Koll på Soc, Socialtjänsten
 
Material från Socialstyrelsen om barnets bästa och rätt till delaktighet
 
Ny bok om barnkonventionen i socialtjänsten
Boken ger vägledning i hur barnens lagliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Barnkonventionen i socialtjänsten, Gothia 2021
 
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Utredningen har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen, med förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnade slutbetänkande, Regeringen
 
Nya regeringsuppdrag
 
Barn och unga i samhällets vård
Regeringen har tillsatt en särskild utredare att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende.

Barn och unga i samhällets vård, Regeringen
 
Förstudie om nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga
Socialstyrelsen ska se över hur ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga bör utformas och genomföras.

Uppdrag att genomföra en förstudie avseende ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga, Regeringen 
 
Ny utredning om att stärka barns och ungas rättigheter
Socialutskottet har beslutat om en utredning om hur placerade barns och ungas rättigheter kan stärkas. Den ska bland annat analysera tidigare utredningars förslag och föreslå nödvändiga lagändringar.

Socialutskottet tillsätter ny utredning om hur placerade barns och ungas rättigheter kan stärkas
 
 
Redaktör
Marie Lundin Karphammar
marie.lundin.karphammar@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se