Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa om pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, inspiration från medlem, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Resultat från EnOff-projektet
 
Det EU-finansierade projektet Energieffektivisering i offentlig sektor, EnOff, syftar till att öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige. Här presenteras några av projektresultaten. Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har varit projektledare.
Här kan du läsa mer om projektet

En ny modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter
EnOff-modellen syftar till att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten. Modellen kombinerar ett helhetsgrepp på energieffektivisering och långsiktig lönsamhet med en flexibel upphandlingsmodell som bygger på samverkan och ett stegvist genomförande.
Läs mer om EnOff-modellen

Social hållbarhet – kvinnor som kan
Ett delprojekt i EnOff-projektet har varit att lyfta fram kvinnor i energi- och klimatomställningen. En jämställd bransch skapar enligt forskning mer lönsamma företag och bättre arbetsklimat, ändå är energi- och installationsbranschen tyvärr allt annat än jämställd. Enligt statistik från 2018 (Installatörsföretagen) är andelen kvinnor som jobbar som VVS-montörer eller elinstallatörer knappt 2 %. På ingenjörsprogrammet i energiteknik på Mälardalens högskola är bara 18 % av studenterna kvinnor.

Inom projektet har fyra artiklar skrivits om kvinnor i branschen:
Emma Ekström, reparatör
Mia Elvén, energi- och miljöingenjör
Simone Kreutzer Wesslund, civilingenjör och arkitekt
Katarina Härner, fastighetschef
 
Kurser och arrangemang
 
 
Digitalt seminarium på temat hållbar upphandling
Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning, att ställa om till hållbart. Runtom i Sverige pågår arbete med att använda offentlig upphandling som ett viktigt verktyg på vägen mot en cirkulär ekonomi och hållbar upphandling inom samtliga tre perspektiv: miljö, ekonomi och social.

Den 12 november bjuder Region Uppsala in till ett kostnadsfritt digitalt kunskaps- och inspirationsseminarium på temat hållbar upphandling.
Läs mer och anmäl dig på Region Uppsalas webbplats

Chalmers, Centrum för vårdens arkitektur
Anmälan till vårens utbildning Vårdens lokaler har nu öppnat. Utbildningen är en fortbildning som riktar sig till de som arbetar med planering, utveckling och förvaltning av vårdlokaler.
Vårdens lokaler Chalmers
Anmäl dig till utbildningen Vårdens lokaler
 
Inspiration från medlem
 
 
Presentation av guide för klimatsmart byggande
Parallellt med Göteborgs stads byggnation av ny förskola på Backa Kyrkogata 11 i Göteborg (projektet Hoppet) har även en guide för klimatsmart byggande utvecklats. Guiden ger råd och vägledning för korrekta val i omställningen av byggbranschen för ett klimateffektivt byggande.

Den 11 november kommer det finnas möjlighet till en första titt på guidens innehåll och några av de erfarenheter och slutsatser man har hittills.
Läs mer och anmäl dig här
 
Mer från SKR
 
 
Vägledning för jämställd upphandling
Jämställd upphandling innebär att varor, tjänster och byggentreprenader svarar mot både kvinnors och mäns villkor, behov och prioriteringar. Som stöd i detta arbete har en vägledning och en checklista tagits fram.
Ta del av vägledningen och checklistan på SKR:s webbplats
På gång inom EU hösten 2021
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. I denna utgåva kan du bland annat läsa det senaste om ett klimatneutralt Europa, den digitala framtiden, EU:s sammanhållningspolitik och om tillräckliga minilöner.
På gång inom EU
Information från Adda inköpscentral
 
Nytt ramavtal: ”Säkerhetsteknik konsulter”
Avtalet förmedlar konsultstöd till organisationer i säkerhetsfrågor. Det kan handla om brandkonsulter, säkerhetskonsulter eller konsulter med kompetens inom fysisk säkerhet.
Läs mer på Addas webbplats

Just nu pågår även upphandling av ramavtal avseende säkerhetsteknik. Avtalet planeras vara på plats under första kvartalet 2022. Tanken är att kunna erbjuda ett komplett stöd gällande säkerhetsteknik både vad gäller utredning och installation och/ eller service av säkerhetsteknik.
Läs mer på Addas webbplats

Ramavtal ”Möbler återbruk” annonserad
Upphandlingen omfattar köp och hyra av begagnade möbler, men också renovering, reparation och andra tjänster som möjliggör för cirkulära möbelflöden där produkter återbrukas istället för att kastas efter en kort tids användning. Sista anbudsdag är 2021-11-08.
Läs mer på Addas webbplats

Ramavtal för rekryteringstjänster – alla delområden klara för avrop
Det är nu möjligt att avropa tjänsten ”Annonserad rekrytering” från Addas ramavtal för rekryteringstjänster. Delområdet har tidigare varit överprövat.
Sedan tidigare avropningsbara områden är:

Executive search – Top management
Executive search – Branschspecifik med indelningarna:
 • Ekonomi/finans/juridik/HR/administration/kommunikation/information
 • IT
 • Teknik/engineering/tillväxt/stadsbyggnad/fastighet/energi
 • Skola och förskola
Second opinion/fördjupad personbedömning
Webbaserade arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering och urval
Rekryteringsannonser i sociala medier
Läs mer på Addas webbplats

Prishöjning på ljuskällor
Till följd av leveransproblem orsakade av pandemin har priset på ljuskällor höjts under ramavtalstiden. Prisändringen gäller för produkter på Addas ramavtal ”Ljuskällor” under perioden 11 oktober 2021-11 januari 2022.
Läs mer på Addas webbplats

Digitala enheter för arbetsplats och skola - nytt tilldelningsbeslut
Ett nytt tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen och ny avtalsspärr löper t.o.m. 18 oktober. Om ingen överprövning inkommer avser vi att starta avtalet den 1 november i år.
Läs mer på Addas webbplats

Är ni avropsberättigade?
Alla kommuner, regioner och deras bolag kan bli kund hos Adda. För att vara säker på att din verksamhet kan använda våra ramavtal, kontrollera att ni är avropsberättigade.
Kontrollera här
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
MSB: Uppdaterat stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram nytt uppdaterat stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet. I materialet finns även en verktygslåda för att identifiera vad som är samhällsviktigt.

Denna innehåller:
 • En uppdaterad presentation som ger en introduktion till ämnet
 • En uppdaterad metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet
 • En lista med viktiga samhällsfunktioner och exempel på samhällsviktiga verksamheter inom respektive funktion
 • En presentation som beskriver metoden
 • En uppdaterad dokumentationsmall för identifiering
 • En film som förklarar vad samhällsviktig verksamhet är
Ta del av stödet på MSB:s webbplats

Sök stöd från Klimatklivet i november
Klimatklivet är ett brett stöd till fysiska investeringar inom bland annat transport och infrastruktur, avfall, uppvärmning, biogas- och vätgas, lustgastdestruktion och samhällsbyggnad. Nästa ansökningsperiod är 8-18 november. Ansökan skickas till länsstyrelsen.

Publika laddstolpar kan få stöd via Klimatklivet. Stolpar för anställda, boende eller lokalhyresgäster kan få stöd via Ladda bilen.
Klimatklivet
Ladda bilen

Krav på Individuell mätning och debitering för flerbostadshus
Från 1 juli 2021 finns krav på flerbostadshusen med högst energianvändning att installera individuell mätning och debitering (IMD) för värme eller att som alternativ visa att detta inte är lönsamt eller att energieffektivisera.

Energieffektivisering är det alternativ de flesta aktörer hoppas på, inte minst mot bakgrund av det aviserade Energieffektiviseringsstödet på 4,3 miljarder. Kommunernas byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet.
 • Boverkets tillsynsvägledning från 1 juli 2021 förtydligar lagtexten, men ger inget prioriteringsstöd därutöver. Boverket avser att underlätta byggnadsnämndernas tillgång till uppgifter om energiprestanda för byggnader i kommunen.
 • Energimyndigheten har tagit fram information till energi- och klimatrådgivare samt fastighetsägare.
 • Fastighetsägarna har information, inkl. rekommendation att energieffektivisera snarare än att installera IMD.
 • Ett excelverktyg för beräkning av äldre byggnaders primärenergital finns hos Lågan.
Boverkets tillsynsvägledning
Energimyndighetens information till energi- och klimatrådgivare
Fastighetsägarna om att energieffektivisera istället för att installera IMD
Lågans verktyg för beräkning av äldre byggnaders primärenergital

Fit for 55 och EU-konsultationer till 26 oktober
EU-kommissionen presenterade i juli paketet ”Fit for 55”, kopplat till EU:s klimatmål för 2030. Förslagen omfattar direktiv för energieffektivisering, förnybar energi, energiskatter, bördefördelning mellan medlemsstater, markanvändning, utsläppshandel etc. Exempel på föreslagna detaljkrav omfattar att offentlig sektor per år ska spara 1,7 % av sin energianvändning och renovera 3 % av sin golvarea. Regeringskansliet har sänt ut remisser kring flera av direktiven för svar i mitten av september, medan EU-kommissionens konsultationer löper till slutet av oktober. SKR avser att svara både själv och genom CEMR och SGI Europe och tar gärna emot synpunkter!
Fit for 55
Synpunkter till Andreas Hagnell, andreas.hagnell@skr.se
Inbjudningar från Bebo och Belok
 
Energieffektiva vårdlokaler – Tema ventilation
2020 genomförde Belok en studie för att undersöka huruvida Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler ser behov av utökad samverkan i syfte att minska energianvändningen. Studien visade att det finns behov av ett forum, som samlar regioner och fastighetsägare med vårdlokaler, för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplade till energianvändning.

Den 10 november genomför Belok en träff som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration.
Läs mer och anmäl dig på Beloks webbplats
Resultatkonferens – Resurseffektiv och smart bebyggelse
Den 2 december genomförs den fjärde resultatkonferensen med Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med såväl resurseffektiv bebyggelse i ett större perspektiv, som energieffektivisering av enstaka fastigheter eller mindre bestånd av fastigheter (både flerbostadshus och lokaler). Fastighetsägare, byggföretag, energibolag, energiansvariga, konsulter och alla övriga intresserade av området välkomnas.
Läs mer och anmäl dig på Byggherrarnas webbplats
Kommuninvests beräkningsmodell för att äga eller hyra verksamhetslokaler
Kommuninvest har tagit fram en beräkningsmodell för att jämföra äga- och hyraalternativ för verksamhetslokaler.
Kommuninvests beräkningsmodell

SCB: byggkostnaderna har ökat med 7,8 % på ett år
Enligt SCB:s senaste statistik så har byggkostnaderna ökat med 7,8 % det senaste året. Materialkostnaderna har ökat med ca 16 %, och kostnaderna för trävaror specifikt har stigit med ca 89 %.
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se